PKN ORLEN <PKNA.WA> Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN SA w dniu 30 sierpnia 2002 roku

opublikowano: 13-08-2002, 17:17

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ PKN ORLEN SA W DNIU 30 SIERPNIA 2002 ROKU

Raport bieżący Nr 70/2002

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na dzień 30 sierpnia 2002 roku:

UCHWAŁA NR .... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001.

§ 1

Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001 oraz b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące: - zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 14.086.048.096,61 zł (słownie: czternaście miliardów osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 343.053.518,89 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 27.154.769,61 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 332.983.958,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy), - informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie mienia wchodzącego w skład niżej wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bytowie, 2. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Jędrzejowie, 3. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gorzowie, 4. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/1 w Opolu.

§ 2

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu, za cenę nie niższą niż 50% wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, sprzedaż może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie mienia wchodzącego w skład Zakładu Produktów Naftowych Nr 15 we Władysławowie stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu za cenę nie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości wynikająca z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W razie braku ofert zakupu dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu za cenę nie niższą niż 3/4 ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie ( sprzedaż lub wniesienie aportem) lub wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Laboratorium Badań Produktów Naftowych w Płocku- JKN, składające się z następujących pracowni : · Pracownia Paliw i Aromatów - KN - 1 · Pracownia Krakingów, Alkilacji i Olejów Smarowych - KN -2 · Pracownia Przerobu Ropy - KN -3 · Pracownia Badań Paliw i Napraw Silników - KN - 4 · Pracownia Chromatografii - KN - 5 · Pracownia Benzenu, Butadienu, Tlenku Etylenu i Fenolu - KN -6 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Zgierzu - KRR -1 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Dębogórzu - KRR -3 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Katowicach - KRR -4 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Lublinie - KRR -5 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Poznaniu - KRR -6 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Żurawicy - KRR -7 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Szczecinie - KRR -8 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Warszawie - KRR -9 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych we Wrocławiu - KRR -10 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Kędzierzynie Koźlu - KRR -11 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Krakowie - KRR -12 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Nowej Soli - KRR -13 · Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Olsztynie - KRR -14

2. Laboratorium Wody i Ścieków - JKW, składające się z następujących pracowni : · Pracownia Wodno - Ściekowa - KW - 1 · Pracownia Wód Energetycznych - KW - 2

§ 2

Zbycie nastąpi za cenę nie niższą od wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Oddziału Unieszkodliwiania Odpadów w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Uchwale Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej :

a) w § 1 pkt 1 wyrazy : ,,przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

zastępuje się wyrazami : ,,przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. "

b) uchyla się § 1 pkt 8 o dotychczasowym brzmieniu: ,,Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej od dnia pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia, że nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględniające zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2002r. W pozostałym zakresie pozostają w mocy postanowienia Uchwały Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2001 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Data sporządzenia raportu: 13-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA> Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN SA w dniu 30 sierpnia 2002 roku