PKN ORLEN <PKNA.WA> Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28 czerwca 2002 roku

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
11-06-2002, 19:28

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 28 CZERWCA 2002 ROKU

Raport bieżący nr 51/2002

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 roku:

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. obejmujące: zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 11.974.766.555,69 zł (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zamykającym się zyskiem netto w kwocie 248.026.419,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 18.209.215,28 zł (słownie: minus osiemnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto w wysokości 248.026.419,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2001, w sposób następujący : i) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 197.605.162,56 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy); ii) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50.421.256,44 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze), co stanowi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na każdą akcję Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala dzień dywidendy za rok obrotowy 2001 na dzień 1 lipca 2002 r.

§ 3

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2001 na dzień 1 sierpnia 2002 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Mikołajowi Modrzejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Mroczkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jarosławowi Teofilowi Tycowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Czesławowi Adamowi Bugajowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Drętkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Tadeuszowi Stanisławowi Szczerbie - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Władysławowi Wawakowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Jerzemu Weissowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Bańkowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Wójcikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Zarębskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Frąckowiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Ludomirowi Handzlowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 14 maja 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Hermanowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14 maja 2001r. do 31 grudnia 2001 r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Szczepanowi Targowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Wąsowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Kalinie Grześkowiak Gracz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Łataczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 14 maja 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Marcinowi Giżewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 31grudnia 2001r., pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 lutego 2001 do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Aleksandrowi Olasowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jerzemu Idzikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2001r. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Stanisławowi Kondracikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2001r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jarosławowi Chołodeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 maja do 19 września 2001 r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Tuszyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 września 2001r. do 21 listopada 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Golonce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Końskich, 2. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Trzebiatowie, 3. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Czechowicach - Dziedzicach, 4. Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Rawiczu.

§ 2

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż 50% wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, sprzedaż może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 21 lutego 2002 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zmienić Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( włączając w to nieruchomości ) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów, poprzez:

zmianę daty 30 czerwca 2002 roku określonej w pkt 3 wyżej wymienionej uchwały i ustalenie dnia 30 września 2002 r. jako terminu końcowego na zawarcie umowy o utworzeniu joint venture na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, obejmującej załącznik zawierający uzgodnioną treść Umowy ( Statutu Spółki ) joint venture.

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2002r. nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1. W całej treści Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" i "kodeks handlowy" zastępuje się odpowiednio wyrazami "kapitał zakładowy" oraz "kodeks spółek handlowych".

2. § 2 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: "W ramach Spółki wyodrębnionych zostaje 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych, z siedzibami w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej, Płocku, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie, posiadających status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, realizujących zadania przypisane do Detalu i / lub Hurtu oraz Logistyki."

otrzymuje brzmienie następujące: "W ramach Spółki wyodrębnione zostają Regionalne Jednostki Organizacyjne, posiadające status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy."

3. § 3 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji - imiennych lub na okaziciela - albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał akcyjny może być podwyższony także bezpośrednio z zysku, z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów własnych Spółki."

otrzymuje brzmienie następujące: "W sytuacjach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne."

4. W § 3 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu następującym: "Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki."

5. § 4 o dotychczasowym brzmieniu: "Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku, jak i z kapitału akcyjnego przez jego obniżenie, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach szczegółowo przez nie określonych. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia."

otrzymuje brzmienie następujące: "Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."

6. § 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego. Jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału akcyjnego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych."

otrzymuje brzmienie następujące: "Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym ".

7. § 5 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: "Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe"

otrzymuje brzmienie następujące: "Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa".

8. § 7 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: " Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki".

otrzymuje brzmienie następujące: "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie."

9. § 7 ust. 7 pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu: "udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków"

otrzymuje brzmienie następujące: "udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków"

10. § 7 ust. 7 pkt 4 o dotychczasowym brzmieniu: "powoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"

otrzymuje brzmienie następujące: "powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"

11. § 7 ust. 7 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu: "podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego"

otrzymuje brzmienie następujące: "podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej"

12. W § 7 ust. 7 wykreśla się pkt 8 o brzmieniu: "wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego"

13. § 7 ust. 7 pkt 12 o dotychczasowym brzmieniu: "emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje"

otrzymuje brzmienie następujące: "emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa"

14. W § 7 ust. 7 zmienia się numerację następujących punktów: dotychczasowy pkt 9 otrzymuje numer 8, dotychczasowy pkt 10 otrzymuje numer 9, dotychczasowy pkt 11 otrzymuje numer 10, dotychczasowy pkt 12 otrzymuje numer 11, dotychczasowy pkt 13 otrzymuje numer 12,

15. W § 7 wprowadza się ustęp 7 a o brzmieniu następującym: "Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, bez względu na wartość, nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki."

16. § 8 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji."

otrzymuje brzmienie następujące: 1. "Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. 2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie z ważnych powodów przed upływem kadencji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA> Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28 czerwca 2002 roku