PKN ORLEN <PKNA.WA> Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2002 wg MSSF - część 1

opublikowano: 18-09-2002, 18:45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2002 WG MSSF

Raport bieżący nr 78/2002

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2002 wg MSSF.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRESY 6 I 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2002 ORAZ

30 CZERWCA 2001 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WRAZ Z RAPORTEM AUDYTORA Z PRZEGLĄDU

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. SKONSOLIDOWANE BILANSE na dzień 30 czerwca 2002 roku oraz 31 grudnia 2001 roku

30 czerwca 2002 31 grudnia 2001

Nota (nie badane)

(w milionach złotych) AKTYWA

Majątek trwały Rzeczowy majątek trwały 5 9.145 9.321 (Ujemna wartość firmy) 6 (250) (264) Wartości niematerialne 7 103 108 Aktywa dostępne do sprzedaży 8 578 584 Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności 9 187 186 Podatek odroczony - aktywa 24 30 15 Pozostały majątek trwały 15 1

------- ---------- Majątek trwały razem 9.808 9.951

------- -------

Majątek obrotowy Zapasy 10 2.429 2.199 Należności 11 2.109 1.951 Krótkoterminowe papiery wartościowe 12 29 11 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 13 126 68 Środki pieniężne 14 217 203

------- --------- Majątek obrotowy razem 4.910 4.432

------- --------- Aktywa razem 14.718 14.383

====== ====== PASYWA

Kapitał własny 20 Kapitał akcyjny 525 525 Kapitał zapasowy 1.174 1.174 Kapitał z przeszacowania środków trwałych 859 859 Zyski zatrzymane 5.531 5.400

------- --------- Kapitał własny razem 8.089 7.958

------- ------- Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 15 408 395

Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki 16 1.285 1.261 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 17 565 601 Rezerwa na podatek odroczony 24 359 365

------- ------- Zobowiązania długoterminowe razem 2.209 2.227

------- -------

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 18 2.668 2.291 Kredyty i pożyczki 16 1.333 1.502 Przychody przyszłych okresów 19 11 10

------- ------- Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.012 3.803

------- --------- Pasywa razem 14.718 14.383

======= =======

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT za okresy 6 i 3 miesięcy zakończone 30 czerwca 2002 roku i 30 czerwca 2001 roku

6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone

Nota 30 czerwca 2002 30 czerwca 2002 30 czerwca 2001 30 czerwca 2001

(nie badane) (nie badane) (nie badane) (nie badane)

(w milionach złotych)

Przychody ze sprzedaży 7.434 3.932 8.143 4.289

Koszt własny sprzedaży 22 (5.822) (3.084) (6.685) (3.348)

--------- ---------- -------- ---------- Zysk na sprzedaży 1.612 848 1.458 941

--------- ---------- -------- ----------

Koszty sprzedaży 22 (783) (407) (722) (397) Koszty ogólnego zarządu 22 (426) (225) (407) (242) Pozostałe przychody/ (koszty) operacyjne, netto 22 (18) (10) 48 9

--------- ---------- -------- ---------- Zysk operacyjny 385 206 377 311

---------- ---------- ---------- ----------

Przychody finansowe 23 66 48 187 72 Koszty finansowe 23 (175) (82) (215) (81) Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności 4 2 11 -

--------- ---------- -------- ---------- Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem akcjonarjuszy mniejszościowych 280 174 360 302

-------- ---------- -------- ----------

Podatek dochodowy od osób prawnych 24 (86) (58) (101) (90) (Zysk) akcjonariuszy mniejszościowych (13) (1) (14) (12)

-------- ---------- -------- ---------- Zysk netto 181 115 245 200

====== ====== ====== ======

Zysk oraz rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych na akcję) 0,43 0,27 0,58 0,48

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. SKONSOLIDOWANE RACHUNKI

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2002 roku i 30 czerwca 2001 roku

Za okres

6 miesięcy zakończony Za okres 6 miesięcy zakończony

30 czerwca 2002 30 czerwca 2001

(nie badane) (nie badane)

(w milionach złotych)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk netto 181 245

Korekty o pozycje: Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 13 14 Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności (4) (11) Amortyzacja 550 515 Odsetki i dywidendy, netto 78 135 Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej (14) (45) Zmniejszenie / (zwiększenie) stanu należności (189) 161 Zmniejszenie / (zwiększenie) stanu zapasów (230) 344 Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 339 222 (Zmniejszenie) /zwiększenie stanu rezerw (2) 34 Pozostałe (25) (82)

------- ------- Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 697 1.532

------- ------- Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych (418) (806) Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego 22 6 Wpływy z tytułu sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży 11 67 Nabycie aktywów dostępnych do sprzedaży - (163) Nabycie Anwil S.A. pomniejszone o saldo nabytych środków pieniężnych - (72) Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (104) (135) Wpływy z tytułu sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 90 115 Dywidendy i odsetki otrzymane 23 5 Pozostałe (7) 8

--------- --------- Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (383) (975)

--------- --------- Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów 863 1.257 Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów (1.048) (1.557) Zapłacone odsetki (110) (134) Pozostałe (5) -

------- ------- Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (300) (434)

------- -------

Zmiana stanu środków pieniężnych netto 14 123 Środki pieniężne na początku roku 203 176

------- ------- Środki pieniężne na koniec roku 217 299

==== ====

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2002 roku i 30 czerwca 2001 roku

(w milionach złotych)

Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania Zyski zatrzymane Kapitał własny razem

1 stycznia 2001 525 1.174 859 5.038 7.596

-------- -------- -------- -------- -------- Zastosowanie MSR 39 7 7 Dywidenda (0,05 zł na jedną akcję) - - - (21) (21) Zysk netto za I półrocze 2001 - - - 245 245

-------- -------- -------- -------- -------- 30 czerwca 2001 525 1.174 859 5.269 7.827 (nie badane) ===== ===== ===== ===== =====

1 stycznia 2002 525 1.174 859 5.400 7.958

-------- -------- -------- -------- -------- Dywidenda (0,12 zł na jedną akcję) - - - (50) (50) Zysk netto za I półrocze 2002 - - - 181 181

-------- -------- -------- -------- -------- 30 czerwca 2002 525 1.174 859 5.531 8.089 (nie badane) ===== ===== ===== ===== =====

1. Podstawowa działalność Grupy

Jednostką dominującą grupy kapitałowej Polski Koncern Naftowy ORLEN ("Grupa") jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("Spółka", "PKN ORLEN") z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7.

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 1993 roku jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne "Petrochemia Płock" S.A. i wpisana do rejestru handlowego w Płocku dnia 1 lipca 1993. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Płocku w dniu 20 maja 1999 roku, Spółka zmieniła nazwę na Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 kwietnia 2000 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Płocku dnia 12 kwietnia 2000 roku, Spółka zmieniła nazwę na Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

Spółka prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa ropy naftowej i wytwarzania szerokiej gamy produktów naftowych i petrochemicznych, a także transportu, oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej tych produktów. Inne podmioty z Grupy prowadzą przeważnie pokrewną działalność, obejmującą produkcję i dystrybucję produktów naftowych, jak również produkcję wyrobów chemicznych.

Do czasu drugiej oferty publicznej akcji mającej miejsce w lipcu 2000 roku, Spółka, pośrednio i bezpośrednio, pozostawała pod kontrolą Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej z mniejszościowym udziałem pracowników i innych podmiotów. Skarb Państwa sprawował nadzór nad Spółką poprzez kontrolę nad podmiotem dominującym Spółki, Naftą Polską S.A.. Na 30 czerwca 2002 roku Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej posiadał bezpośrednio lub pośrednio 28% akcji Spółki, Bank of New York (depozytariusz) - 18%, a pozostali akcjonariusze posiadali 54% akcji Spółki. W dniu 20 czerwca 2002 roku Spółka powzięła informację, że Kulczyk Holding S.A. wraz z podmiotami zależnymi, posiadał 23.911.206 akcji PKN ORLEN S.A., co stanowiło 5,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Zasady prezentacji

a. Standardy rachunkowości

Grupa zastosowała w niniejszych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wszystkie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") obowiązujące na dzień 30 czerwca 2002 roku, z wyjątkiem sprawozdawczości w warunkach hiperinflacji, co szerzej wyjaśniono w Nocie 3. Podmioty Grupy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości i praktyką stosowaną w Polsce i zgodnie z wymogami Polskich Standardów Rachunkowości ("PSR") określonymi w znowelizowanej ustawie rachunkowości ("Znowelizowana Ustawa o Rachunkowości"). Niniejsze sprawozdania finansowe zawierają korekty nie ujęte w księgach Spółki ani księgach podmiotów Grupy. Korekty te zostały dokonane w celu prezentacji tych sprawozdań zgodnie ze standardami oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (poprzednio Stały Komitet ds. Interpretacji), z wyjątkiem sprawozdawczości w warunkach hiperinflacji co szerzej wyjaśniono w Nocie 3. Korekty wynikające z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz ich wpływ na zysk netto i aktywa netto zostały przedstawione w Nocie 33.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają wszystkie, z wyjątkiem korekt wymaganych przez MSR 29, niezbędne korekty w celu przedstawienia rzetelnie skonsolidowanych wyników działalności Grupy oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy śródroczne zakończone dnia 30 czerwca 2002 i 30 czerwca 2001 oraz pozycji finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2002 roku i 31grudnia 2001 roku. Prezentowane skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być analizowane łącznie ze zbadanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi wraz z notami objaśniającymi za rok 2001. Śródroczne wyniki finansowe mogą nie dawać wskazówek co do prognoz wyników za pełny rok obrotowy.

b. Reorganizacja Grupy

W wyniku realizacji Programu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Sektora Naftowego, Skarb Państwa, poprzez spółkę zależną Nafta Polska S.A., dokonał w latach 1997 - 1999 reorganizacji podmiotów polskiego sektora naftowego. Grupa w obecnym kształcie powstała w rezultacie reorganizacji kilku znaczących spółek, które działały pod wspólną kontrolą Nafty Polskiej S.A. i Skarbu Państwa. Istotne transakcje zawarte w celu przeprowadzenia wspomnianej reorganizacji polskiego sektora naftowego zostały przedstawione poniżej. ź połączenie Spółki z Centralą Produktów Naftowych "CPN" S.A. ("CPN") - główny dystrybutor w zakresie sprzedaży detalicznej paliw w Polsce, ź nabycie przez Spółkę akcji Rafinerii Trzebinia S.A. oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., ź wydzielenie przez CPN Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją cystern kolejowych służących do przewozu produktów naftowych, ź zbycie przez CPN udziałów w Naftobazach Sp. z o.o. - operator dużych obiektów magazynowych służących do składowania produktów naftowych.

W zakresie odpowiadającym udziałowi Skarbu Państwa w reorganizowanych podmiotach polskiego sektora naftowego, transakcje te wykazano jako transakcje pod wspólną kontrolą, poprzez zastosowanie metody łączenia udziałów. Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 6 i 3 miesięcy kończące się 30 czerwca 2002 i 30 czerwca 2001 roku obejmują następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

30 czerwca 31 grudnia

2002 2001

(nie badane) (nie badane) PKN ORLEN 100% 100% ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. 100% 100% Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o.1) 100% 100% ORLEN Medica Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN Budonaft Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN Powiernik Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN Polimer Sp. z o.o. 100% 100% ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. 98% 98% ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. 98% 98% ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. 98% 98% Zakład Budowy Aparatury S.A. 97% 97% ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. 97% 97% ORLEN Transport Poznań Sp. z o.o. 96% 96% ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. 96% 96% ORLEN Transport Warszawa Sp. z o.o. 94% 94% ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. 92% 92% Grupa kapitałowa Petro - Oil Sp. z o.o. 92% 76% Petrogaz Łapy Sp. z o.o. 1) 90% 90% Petrotel Sp. z o.o. 89% 93% ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. 88% 88% Grupa kapitałowa ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. 85% 85% ORLEN WodKan Sp. z o.o. 82% 82% Grupa kapitałowa Rafineria Trzebinia S.A. 77% 77% Grupa kapitałowa Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 75% 75% Grupa kapitałowa Anwil S.A. 75% 75% Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. 71% 71% ORLEN Mechanika Sp. z o.o. ORLEN Petro - Tank Sp. z o.o. ORLEN Automatyka Sp. z o.o. ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. 1) Petrolot Sp. z o.o. Petroprojekt Sp. z o.o. ORLEN Remont Sp. z o.o. ORLEN Eltech Sp. z o.o. ORLEN EnergoRem Sp. z o.o. ORLEN Wir Sp. z o.o. Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o.2) 68% 60% 52% 52% 52% 51% 51% 51% 51% 51% 51% - 68% 60% 53% 52% 52% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 1 Jednostki wniesione aportem do ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. 2 Jednostka postawiona w stan upadłości 3. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszych skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest złoty polski. Skonsolidowane sprawozdania finansowe te nie zawierają korekt odzwierciedlających skutki hiperinflacji wymaganych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości 29 "Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji" ("MSR 29").

MSR 29 wymaga, aby spółki, które sporządzają sprawozdania w walucie gospodarki hiperinflacyjnej, korygowały wycenę aktywów i pasywów do ich cen bieżących na dzień bilansowy. Biorąc pod uwagę występowanie w przeszłości w Polsce hiperinflacji, sporządzanie sprawozdań finansowych bez korygowania wartości aktywów i pasywów do cen bieżących na dzień bilansowy może nie pozwolić na prawidłową ocenę wyników transakcji i innych zdarzeń powstałych w różnych okresach sprawozdawczych. Skumulowana trzyletnia stopa inflacji pod koniec 1996 roku wyniosła poniżej 100%. Biorąc to pod uwagę polska gospodarka przestała być uważana za hiperinflacyjną począwszy od 1997 roku.

Grupa dokonała przeszacowania środków trwałych (ostatnio na dzień 1 stycznia 1995 roku) generalnie przy zastosowaniu wskaźników opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny ("GUS") w celu odzwierciedlenia wpływu inflacji na ich wartość bilansową. Przeszacowanie to nie zostało dokonane zgodnie z wymogami MSR 29 ponieważ Spółka nie korzystała ze wskaźników ogólnego wzrostu cen oraz nie doprowadziła ich wartości do cen bieżących na dzień 31 grudnia 1996 roku.

4. Zasady rachunkowości

(a) Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz spółki będące pod jego kontrolą. Przyjmuje się, że Grupa sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce gospodarczej lub posiada zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki gospodarczej w taki sposób, aby korzystać z jej działalności. Kapitał oraz zysk netto należący do akcjonariuszy mniejszościowych wykazywany jest odpowiednio w bilansie i rachunku zysków i strat.

Metoda nabycia jest stosowana przy nabyciu udziałów jednostek gospodarczych. Zasady wykazywania reorganizacji zostały omówione w Nocie 2b. Jednostki nabyte lub zbyte w ciągu roku są uwzględniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio od dnia nabycia lub do dnia sprzedaży.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (generalnie inwestycje od 20% do 50% w kapitał jednostki) gdzie Grupa wywiera znaczny wpływ, rozliczane są zgodnie z metodą praw własności. Ocena inwestycji w spółki stowarzyszone ma miejsce, kiedy istnieją przesłanki wskazujące na to, że nastąpiła trwała utrata wartości lub odpis trwałej utraty wartości dokonany w latach poprzednich już nie jest wymagany.

Wszystkie inne udziały są ujmowane zgodnie z MSR 39 "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" w sposób przedstawiony w Nocie 4 (m).

(b) Rzeczowy majątek trwały

Składniki rzeczowego majątku trwałego zostały wykazane według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie i dotychczasowy odpis z tytułu trwałej utraty wartości, z wyjątkiem środków trwałych podlegających przeszacowaniom, których wartość księgowa jest skorygowana o przeszacowania. Przeszacowania środków trwałych były przeprowadzane w Polsce na podstawie przepisów wydawanych przez Ministra Finansów i miały na celu odzwierciedlenie skutków inflacji. Przeszacowania były generalnie przeprowadzane przy użyciu wskaźników ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny dla grup środków trwałych. Przeszacowania te nie spełniły wymogów MSR 29, który wymaga zastosowania wskaźników ogólnego wzrostu cen. Ostatnie przeszacowanie zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku i miało na celu doprowadzenie wartości środków trwałych do poziomu cen z września 1994 roku. W rezultacie tego przeszacowania zarówno wartość księgowa, jak i podatkowa tych aktywów została zwiększona powodując wzrost kapitału z przeszacowania środków trwałych, a zatem również wzrost kapitałów własnych. Grupa nie dokonała przeszacowania środków trwałych na dzień 31 grudnia 1996 roku co jest niezgodne z MSR 29, który wymaga aby środki trwałe zostały skorygowane na koniec okresu hiperinflacji według cen bieżących. Grupa dokonała zgodnie z polskimi przepisami przeszacowania zwiększyły wartość środków trwałych o 859 milionów złotych. Kwota równa różnicy pomiędzy amortyzacją przeszacowanego środka trwałego a amortyzacją wynikającą z kosztu nabycia środka trwałego nie jest przeklasyfikowana z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na niepodzielony zysk lub stratę z lat ubiegłych. Inwestycje w toku nie podlegały przeszacowaniom. Amortyzacja środków trwałych jest oparta o wartości po przeszacowaniu. Grupa nie zamierza ujmować w swoich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF efektów ewentualnych dalszych przeszacowań, chyba że polska gospodarka znów znalazłaby się w warunkach hiperinflacji.

Środki trwałe amortyzowane są przez określony z góry okres użytkowania przy użyciu metody liniowej. Stosowane są następujące stawki amortyzacji:

Budynki i budowle 1,5 - 10,0 % Urządzenia techniczne i maszyny 4,0 - 30,0 % Środki transportu i pozostałe 6,0 - 25,0 %

Okres użytkowania oraz metody amortyzacji podlegają okresowemu przeglądowi aby przyjęty okres i stosowana metoda amortyzacji odpowiadały oczekiwanemu okresowi uzyskiwania korzyści ekonomicznych ze środków trwałych.

Grunty oraz inwestycje rozpoczęte nie podlegają amortyzacji.

Spółki Grupy dokonują analizy wartości netto rzeczowych składników majątku trwałego w celu określenia czy wartość ta odzwierciedla ekonomiczną przydatność majątku w przypadkach, gdy zdarzenia czy zmiany w otoczeniu mogą wskazywać na utratę ich realizowalności.

(c) Wartość firmy i ujemna wartość firmy z konsolidacji

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA> Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2002 wg MSSF - część 1