PKN ORLEN <PKNA.WA> Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2002 wg MSSF - część 4

opublikowano: 18-09-2002, 18:46

- Segment Chemiczny obejmuje produkcję i sprzedaż petrochemikaliów przez PKN ORLEN oraz nawozów sztucznych i PCW przez Anwil.

W skład pozostałej działalności wchodzą między innymi działalność pomocnicza w PKN ORLEN, transportowa oraz działalność serwisowo - konserwacyjna i budowlana prowadzona przez pozostałe spółki zależne PKN ORLEN.

Segmentowe zyski oraz aktywa określono przed dokonaniem wyłączeń międzysegmentowych. Ceny sprzedaży w transakcjach pomiędzy segmentami są zbliżone do cen rynkowych.

Segment: Segment Rafineryjny Segment Chemiczny Pozostała działalność Wyłączenia Razem

za okres za okres za okres za okres za okres

6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 Przychody Sprzedaż zewnętrzna 5.998 3.210 6.735 1.268 652 1.245 168 70 163 - - - 7.434 3.932 8.143 Sprzedaż między segmentami 1.099 607 1.167 577 269 540 581 309 599 (2.257) (1.185) (2.306) - - - Przychody ogółem 7.097 3.817 7.902 1.845 921 1.785 749 379 762 (2.257) (1.185) (2.306) 7.434 3.932 8.143 Wynik Wynik segmentu 385 185 318 105 64 184 46 47 37 536 296 539 Nieprzypisane koszty całej grupy (151) (90) (162) Zysk operacyjny 385 206 377 Przychody finansowe 66 48 187 Koszty finansowe (175) (82) (215) Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności - - - - - 11 4 2 - 4 2 11 Zysk przed opodatkowaniem 280 174 360 Podatek dochodowy od osób prawnych (86) (58) (101) Zysk akcjonariuszy mniejszościowych (13) (1) (14) Zysk netto 181 115 245

Segment Rafineryjny Segment Chemiczny Pozostała działalność Wyłączenia Razem

na 30 czerwca 2002 na 31 grudnia 2001 na 30 czerwca 2002 na 31 grudnia 2001 na 30 czerwca 2002 na 31 grudnia 2001 na 30 czerwca 2002 na 31 grudnia 2001 na 30 czerwca 2002 na 31 grudnia 2001 Pozostałe informacje

Aktywa segmentu 9.971 9.711 2.010 1.873 1.638 1.677 (93) (104) 13.526 13.157 Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności 11 10 6 7 170 169 187 186 Nieprzypisane aktywa całej grupy 1.005 1.040 Skonsolidowane aktywa ogółem 14.718 14.383

Zobowiązania segmentu 2.551 2.283 225 221 376 397 (96) (104) 3.056 2.797 Nieprzypisane zobowiązania 3.165 3.233 Skonsolidowane zobowiązania ogółem 6.221 6.030

Segment Rafineryjny

Segment Chemiczny

Pozostała działalność Razem

6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 281 132 535 54 26 54 50 36 41 385 194 630 Nakłady na nieprzypisane do segmentów środki trwałe i wartości niematerialne

18 8

33 Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne ogółem 403 202 663 Amortyzacja segmentu 368 193 353 97 48 62 84 42 78 549 283 493 Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy 17 9 14 Amortyzacja ogółem 566 292 507 Niepieniężne koszty, inne niż amortyzacja 70 46 28 8 4 15 18 - 5 96 50 48

Segmenty geograficzne Grupa prowadzi swą działalność przede wszystkim na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje skonsolidowaną sprzedaż Spółki w podziale geograficznym rynku. Za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2002 roku i 30 czerwca 2001 roku:

Segment Rafineryjny

Segment Chemiczny

Pozostała działalność Razem

6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 3 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2002 6 m-cy zakoń-czony 30 czerwca 2001

Sprzedaż eksportowa 391 296 364 325 160 284 10 7 4 726 463 652 Sprzedaż krajowa 5.607 2.914 6.371 943 492 961 158 63 159 6.708 3.469 7.491 Sprzedaż zewnętrzna, razem 5.998 3.210 6.735 1.268 652 1.245 168 70 163 7.434 3.932 8.143

===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

Wszystkie aktywa Grupy na 30 czerwca 2002 roku znajdują się na terenie Polski, gdzie również poniesiono wszystkie wydatki inwestycyjne w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2002 roku.

Dane dotyczące segmentów działalności zaprezentowane powyżej zostały przygotowane zgodnie z MSR14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności" oraz MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" z wyjątkiem braku prezentacji porównywalnych danych segmentowych za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2001 roku. W przeszłości Spółka nie była zobowiązana i nie sporządzała danych segmentowych za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2001 roku. W ocenie Zarządu Spółki sporządzenie tych danych, zgodnie z wymogami MSSF, nie jest wykonalne ze względów praktycznych, a koszt jego sporządzenia przewyższyłby korzyści uzyskiwane dzięki informacjom zawartym w tych danych segmentowych.

22. Koszty według rodzaju

6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone

30 czerwca 2002 30 czerwca 2002 30 czerwca 2001 30 czerwca 2001

(nie badane) (nie badane) (nie badane) (nie badane)

Zużycie materiałów i energii 4.777 2.638 5.262 2.803 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 587 317 719 234 Usługi obce 643 350 599 271 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 526 288 522 316 Amortyzacja 566 292 507 269 Podatki i opłaty 149 63 148 76 Pozostałe 142 34 72 76

--------- --------- --------- ---------

Korekty: Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych (307) (224) (49) (28) Świadczenia na własne potrzeby (34) (32) (14) (39)

--------- --------- -------- -------- Koszty operacyjne 7.049 3.726 7.766 3.978

===== ===== ===== =====

23. Przychody i koszty finansowe, netto

6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone

30 czerwca 2002 30 czerwca 2002 30 czerwca 2001 30 czerwca 2001

(nie badane) (nie badane) (nie badane) (nie badane)

Koszty z tytułu odsetek (90) (56) (143) (60) Ujemne różnice kursowe (58) (16) (34) (14) Przychody z tytułu odsetek 37 16 44 17 Dodatnie różnice kursowe 5 3 52 36 Zysk ze zbycia akcji i innych papierów wartościowych 5 2 49 2 Pozostałe (8) 17 4 10

-------- --------- --------- ---------

(109) (34) (28) (9)

===== ===== ===== =====

24. Podatek dochodowy

6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone

30 czerwca 2002 30 czerwca 2002 30 czerwca 2001 30 czerwca 2001

(nie badane) (nie badane) (nie badane) (nie badane)

Podatek dochodowy bieżący 106 57 56 49 Podatek odroczony (20) 1 45 41

------- ------- ------- -------

86 58 101 90

==== ==== ==== ====

Grupa nie stanowi grupy podatkowej według polskich przepisów, w związku z czym każdy z podmiotów wchodzących w jej skład jest oddzielnym podatnikiem.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, stawka podatku dochodowego w latach 2002 i 2001 wynosiła odpowiednio 28%. Stawka podatku dochodowego ma wynosić 24% i 22% odpowiednio w latach 2003, 2004 i kolejnych.

Różnica pomiędzy kwotą podatku wykazanego w rachunku zysków i strat a kwotą obliczoną według stawki od zysku przed opodatkowaniem wynika z następujących pozycji:

6 miesięcy zakończone 3 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesięcy zakończone

30 czerwca 2002 30 czerwca

2002 30 czerwca 2001 30 czerwca

2001

(nie badane) (nie badane) (nie badane) (nie badane)

Zysk przed opodatkowaniem 280 174 360 302

------- ------- ------- ------- Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej stawki 78 49 101 85 Wpływ premii od ulgi inwestycyjnej (2) (1) (7) (7) Różnice trwałe 4 (3) - 6 Korekty MSSF (3) 2 6 8 Pozostałe (w tym, efekt różnicy stawek podatkowych) 9 11 1 (2)

------- ------- ------- ------- Podatek dochodowy 86 58 101 90

Rezerwa netto na podatek odroczony na dzień 30 czerwca 2002 oraz 31 grudnia 2001 roku składa się z następujących pozycji:

30 czerwca 31 grudnia

2002 2001

(nie badane)

Podatek odroczony - aktywa: Podatek odroczony od rezerwy na ochronę środowiska 90 96 Premia z tytułu ulgi inwestycyjnej 7 14 Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 29 27 Pozostałe 17 65

---- ----

143 202

---- ---- Rezerwa na podatek odroczony: Ulga inwestycyjna (280) (348) Kapitalizacja kosztów pożyczek i kredytów (122) (124) Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe (2) (26) Różnica amortyzacji księgowej i podatkowej (33) (14) Przeszacowanie aktywów do wartości godziwej w związku z nabyciem udziału większościowego w Anwil S.A. (29) (32) Wycena instrumentów finansowych (6) (8)

---- ----

(472) (552)

---- ---- Podatek odroczony - rezerwa, netto (329) (350)

==== ====

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony - aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony muszą być obliczone indywidualnie w poszczególnych spółkach. W rezultacie, skonsolidowane bilanse prezentują podatek odroczony - aktywa w wysokości 30 oraz 15 milionów złotych oraz rezerwę na podatek odroczony w wysokości 359 oraz 365 milionów złotych odpowiednio na 30 czerwca 2002 i 31 grudnia 2001 roku.

Według polskiego prawa podatkowego podatnicy mogli zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu o kwotę spełniających kryteria wydatków inwestycyjnych poniesionych w danym roku podatkowym (ulga inwestycyjna). Dochód podlegający opodatkowaniu mógł być dodatkowo obniżony w roku następnym o 50% kwoty ulgi z ubiegłego roku (premia inwestycyjna).

Zarówno ulga inwestycyjna jak i premia inwestycyjna podlegały limitom określonym w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie wykorzystane kwoty odliczeń z powodu zbyt niskiej podstawy opodatkowania nie mogły być przenoszone na następne lata.

Z powodu ostatnich zmian w przepisach o podatku dochodowym powyższe ulgi podatkowe są osiągalne w roku 2000 tylko w przypadku kontynuowania przedsięwzięć inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach. W każdym innym przypadku skorzystanie z ulgi nie jest możliwe.

25. Leasing

Umowy leasingowe i o podobnym charakterze dotyczą głównie budynków, sprzętu komputerowego i samochodów. Koszty leasingu w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2002 oraz 30 czerwca 2001 roku wyniosły odpowiednio 2 oraz 9 milionów złotych.

Przyszłe minimalne płatności z tytułu zawartych nierozwiązywalnych umów leasingu operacyjnego na dzień 30 czerwca 2002 roku przedstawiały się następująco:

30 czerwca 2002

(nie badane)

II półrocze 2002 3 2003 5 2004 5 2005 4 2006 1 2007 i później 2

------- Razem minimalne płatności z tytułu umów leasingu 20

====

26. Dodatkowe informacje dotyczące przepływów środków pieniężnych

Nabycie jednostki zależnej

W marcu 2001 roku PKN ORLEN nabyła 37% akcji spółki Anwil S.A. W wyniku tej transakcji Grupa nabyła pakiet kontrolny w spółce Anwil S.A.

Wartość godziwa aktywów i pasywów na dzień objęcia kontroli kształtowała się następująco:

Środki pieniężne 43 Zapasy 114 Należności 128 Rzeczowy majątek trwały 1.239 Pozostałe aktywa 86 Zobowiązania (467)

==== Wartość godziwa aktywów netto spółki Anwil S.A. 1.143 Udział w aktywach netto według wartości godziwej spółki Anwil S.A., który nie został nabyty w tej transakcji (723)

==== Udział w aktywach netto według wartości godziwej spółki Anwil S.A. nabyty w transakcji z marca 2001 roku 420 Ujemna wartość firmy z konsolidacji powstała w związku z tą transakcją (305)

==== Cena nabycia 115 Nabyte środki pieniężne (43)

==== Nabycie Anwil S.A. wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 72

====

27. Przyszłe zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych

Na dzień 30 czerwca 2002 roku przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych do tego dnia kontraktów wynoszą 1.055 milionów złotych, zaś przyjęte przez Zarząd i nie objęte kontraktami wydatki inwestycyjne w latach następnych wyniosą 6.478 milionów złotych.

28. Transakcje ze stronami powiązanymi

a. Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

Na dzień 30 czerwca 2002 roku Spółka nie wykazywała udzielonych pożyczek osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2002 członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni lub inne bliskie im osoby nie zawarły innych znaczących transakcji ze Spółką.

b. Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych i przedstawiały się następująco:

Podmioty konsolidowane metodą praw własności

Sprzedaż 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2002 88 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2001 57

Zakupy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2002 91 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2001 66

Należności z tytułu dostaw 30 czerwca 2002 31 31 grudnia 2001 18

Zobowiązania z tytułu dostaw 30 czerwca 2002 19 31 grudnia 2001 20

Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują sprzedaż i zakupy produktów petrochemicznych oraz zakupy usług remontowych, transportowych i innych.

29. Zobowiązania warunkowe i ryzyka

a) Gwarancje i inne zobowiązania warunkowe

Spółki Grupy udzieliły gwarancji i poręczeń. Kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń wynosiły 116 milionów ( w tym jednostkom Grupy 112 milionów złotych) oraz 100 milionów złotych ( w tym jednostkom Grupy 99 milionów złotych) odpowiednio na 30 czerwca 2002 i 31 grudnia 2001.

b) Roszczenia i spory sądowe

Następujące roszczenia oraz sprawy sądowe mogą wpłynąć na sytuację Grupy:

(i) Zobowiązanie warunkowe z tytułu powództwa Enerco - Industrie w kwocie 23 milionów złotych obejmuje nie wpłaconą według powoda właściwemu podmiotowi wartość udziałów (5 milionów złotych) wraz z odsetkami (18 milionów złotych). (ii) Zobowiązania warunkowe z tytułu: powództwa osób fizycznych o wypłatę wynagrodzenia za projekt wynalazczy w kwocie 22 miliony złotych, powództwa osoby fizycznej z powodu nieszczęśliwego wypadku członka rodziny wobec trzech stron pozwanych w kwocie 1 miliona złotych.

c) Regulacje podatkowe w Polsce

W Polsce obowiązują liczne regulacje dotyczące podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy dotyczące tych podatków zostały wprowadzone stosunkowo niedawno, co powoduje występowanie w nich niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład kontroli celnej czy dewizowej) mogą być przedmiotem kontroli odpowiednich władz, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji wraz z odsetkami karnymi. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

W Polsce nie istnieją formalne procedury dotyczące uzgadniania ostatecznego poziomu wymiaru podatku. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat. Istnieje ryzyko, że odpowiednie władze zajmą odmienne niż jednostki wchodzące w skład Grupy stanowisko w zakresie interpretacji przepisów, co mogłoby mieć znaczący wpływ na zobowiązania podatkowe jednostek Grupy PKN.

d) Zobowiązanie warunkowe Rafinerii Trzebinia S.A. z tytułu podatku akcyzowego

W dniu 9 stycznia 2002 roku po przeprowadzeniu kontroli w Rafinerii Trzebinia S.A. Inspektor Kontroli Skarbowej wydał decyzje określające wysokość zobowiązań i zaległości z tytułu podatku akcyzowego oraz podatku VAT za okres od czerwca do grudnia 1998 roku na łączną kwotę 55 milionów złotych oraz zobowiązanie z tytułu odsetek na łączną kwotę 58 milionów złotych. Od wszystkich tych decyzji złożone zostały odwołania do Izby Skarbowej oraz złożony został wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowych decyzji. W dniu 7 lutego 2002 roku Urząd Skarbowy w Chrzanowie wstrzymał wykonanie przedmiotowych decyzji. Jednocześnie Urząd Skarbowy ustanowił zastaw na udziałach stanowiących finansowy majątek trwały Rafinerii Trzebinia S.A. oraz na maszynach i urządzeniach należących do Rafinerii Trzebinia S.A. w wysokości łącznej zaległości podatkowej. Odpowiedniego wpisu dokonano w Rejestrze Zastawów Skarbowych. W dniu 12 lutego 2002 roku Urząd Skarbowy w Chrzanowie złożył w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach Rafinerii Trzebinia S.A. W dniu 4 lipca 2002 roku Izba Skarbowa w Krakowie uchyliła wszystkie decyzje, od których złożono odwołanie. Sprawy przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Do dnia sporządzania sprawozdania finansowego wyniki kontroli organu I instancji nie są znane.

e) Postępowania antymonopolowe

Spółka jest stroną w czterech postępowaniach antymonopolowych.

W toku dwóch postępowań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") wydał decyzję nakładającą karę pieniężną. Postępowania te dotyczą:

- Cen paliw - Spółka złożyła odwołanie do Sądu Antymonopolowego od negatywnej decyzji UOKiK nakładającej na nią karę w wysokości 5 milionów złotych. Sąd Antymonopolowy uchylił decyzję UOKiK zarzucającą PKN ORLEN stosowanie praktyk monopolistycznych, w związku z tym uchylił nałożoną karę pieniężną. W związku z tym w roku 2000 rozwiązano rezerwę na 5 milionów złotych, utworzoną w roku 1999. W dniu 21 lutego 2001 UOKiK wystąpił z kasacją od pozytywnego dla Spółki wyroku do Sądu Najwyższego. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania Sąd Najwyższy nie wyznaczył terminu rozprawy kasacyjnej.

- Kształtowania cen płynu niezamarzającego do chłodnic "Petrygo" i cen glikolu monoetylenowego -Spółka złożyła odwołanie do Sądu Antymonopolowego od negatywnej decyzji UOKiK nakładającej na nią karę w wysokości 40 milionów złotych. Sąd Antymonopolowy w dniu 13 sierpnia 2001 uchylił w całości decyzję UOKiK zarzucającą PKN ORLEN. stosowanie praktyk monopolistycznych, tym samym uchylił nałożoną karę pieniężną, w związku z tym w 2001 roku w Jednostce Dominującej całkowicie rozwiązano rezerwę. Od powyższego wyroku w dniu 4 października 2001 roku złożona została, przez UOKiK kasacja. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania Sąd Najwyższy nie wyznaczył terminu rozprawy kasacyjnej.

Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ostateczne wyniki postępowań opisanych w punktach powyżej nie były znane. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera rezerw związanych z powyższymi postępowaniami, bowiem zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej ostateczne obciążenie Spółki tymi kosztami nie jest prawdopodobne.

W zakresie pozostałych niżej wymienionych, dwóch postępowań wydano ostateczne decyzje, postępowanie te dotyczyły:

- Praktyki ograniczające konkurencję - w dniu 10 października 2001 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie nakazania następującym przedsiębiorcom: PKN ORLEN S.A., BP EXPRESS Sp.z o.o., KAPBROL - Bis Sp. z o.o. oraz Klemens Imioła Firma KI zaniechania stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez zawarcie porozumienia dotyczącego ustalania cen na stacjach paliw należących do tych firm w Koszalinie. W dniu 31 lipca 2002 roku Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nie stwierdza się stosowania przez skarżonych przedsiębiorców praktyki ograniczającej konkurencję poprzez zawarcie porozumienie polegającego na ustalaniu cen sprzedaży paliwa na stacjach paliw należących do skarżonych przedsiębiorców, na lokalnym rynku miasta Koszalin,

- Odmowy sprzedaży paliw określonym grupom odbiorców - Spółka złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego dotyczące kasacji od negatywnego wyroku Sądu Antymonopolowego nakazującego Spółce zaprzestania stosowania praktyk monopolistycznych. W dniu 22 grudnia 1999 roku Sąd Antymonoplowy wydał wyrok oddalający odwołanie Spółki, od którego Spółka złożyła kasację. Sąd Najwyższy w dniu 4 lipca 2002 roku oddalił kasację Spółki, co skutkuje umocnieniem się decyzji UOKiK z dnia 13 stycznia 1999 roku czyli nakazującej zaprzestanie stosowania praktyki monopolistycznej polegającej na odmowie sprzedaży paliw płynnych.

W dniu 7 lutego 2002 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (ogłoszony 21 lutego 2002 roku), którym oddalił kasację UOKiK oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych ("PIPP") od wyroku Sądu Antymonopolowego z dnia 23 czerwca 1999 roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA> Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2002 wg MSSF - część 4