PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku. - część 2

Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup
opublikowano: 08-04-2004, 19:39

PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku. - część 2 - działki nr 265 o powierzchni 5.688 m2, położonej w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 14, zabudowanej stacją paliw nr 1275, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 21608
- działki nr 139/4 o powierzchni 8.263 m2, położonej w Tuchowie, przy ul. Tarnowskiej 41, zabudowanej stacją paliw nr 726, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 36799
- działki nr 2308/1 o powierzchni 8.343 m2, położonej w Żabnie pow. Tarnów, zabudowanej stacją paliw nr 1320, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 52265
- działki nr 1193 o powierzchni 1.300 m2, położonej w Ropczycach, przy ul. Mickiewicza 73, zabudowanej stacją paliw nr 821, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 6175
- działki nr 45/1 o powierzchni 1.146 m2, położonej w Tarnowie, przy ul. Lwowskiej, zabudowanej stacją paliw nr 496, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 9701
na prawo użytkowania wieczystego następujących działek:
- nr 2168/3, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 109888 o pow. 1840 m2
- nr 2169/3, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 112571 o pow. 2211 m2,
położonych w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej, należących do "BDG" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 105, 33-100 Tarnów.
§ 2
Czynność wskazana w §1 jest ekwiwalentna - różnica wartości nieruchomości podlegających zamianie wynosi 0 zł.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z pożyczek ze środków Funduszu Prywatyzacyjnego
§ 1
Na podstawie § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zmianę Regulaminu korzystania z Funduszu Prywatyzacyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Regulamin uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały NWZ nr 26 z dnia 08.04.2004
Regulamin korzystania z Funduszu Prywatyzacyjnego
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
uzgodniony w dniu ................... pomiędzy
Zarządem Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. reprezentowanym przez:
§ Zbigniewa Wróbla - Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.
§ .......................... - Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. a organizacjami związkowymi działającymi w PKN ORLEN S.A. reprezentowanymi przez:
§ Pana Ryszarda Karaszewskiego - MKZ NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.,
§ Pana Franciszka Pisarskiego - Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., § Pana Jana Chudzika - KM NSZZ Solidarność 80,
§ Pana Mirosława Mulara - Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej PKN ORLEN S.A.
Regulamin określa cele i zasady korzystania ze środków Funduszu Prywatyzacyjnego, zwanego dalej "Funduszem" utworzonego uchwałami:
- Rady Pracowniczej Nr 178/93 z dnia 14 kwietnia 1993r.,
- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrochemii Płock S.A. Nr aktu notarialnego 10761/93 z dnia 29 października 1993r.,
- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrochemii Płock S.A. Nr aktu notarialnego 7178/95 z dnia 24 maja 1995r.,
Środki Funduszu wynoszą 53.476.400 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)
A. Środki Funduszu Prywatyzacyjnego przeznaczane są na następujące cele:
1. Udzielanie pożyczek na pokrycie wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub akcje spółek tworzonych w ramach restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i jego prawnych poprzedników.
2. Udzielanie pożyczek na zakup udziałów spółek powstałych w procesie restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i jego prawnych poprzedników.
3. Udzielanie pożyczek wspierających rozwój Parku Technologicznego firmom powstałym w ramach restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. i jego prawnych poprzedników oraz dla firm tworzonych przez pracowników lub byłych pracowników PKN ORLEN S.A. w ramach Parku Technologicznego w Płocku.
B. Pożyczki ze środków Funduszu mogą być udzielane:
I. Pracownikom i członkom zarządu obejmującym akcje lub udziały spółki, na pokrycie wkładów pieniężnych spółek tworzonych w ramach restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. oraz na zakup udziałów/akcji tych spółek od PKN ORLEN S.A.
II. Firmom (o których mowa w A.3) uczestniczącym w programie tworzenia Parku Technologicznego, które będą przejmowały/zatrudniały pracowników z PKN ORLEN S.A.
C. Ogólne warunki udzielania pożyczek na pokrycie wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub akcje spółek tworzonych w ramach restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz na zakup udziałów tych spółek
1. Pożyczki ze środków Funduszu mogą być udzielane na pokrycie wkładów pieniężnych za obejmowane akcje lub udziały spółki tworzonej w ramach restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. pracownikom przechodzącym do spółki z PKN ORLEN S.A. w trybie art. 231 kodeksu pracy oraz Członkom Zarządu tych spółek.
2. Pożyczki ze środków Funduszu mogą być udzielane pracownikom spółki przejętym z PKN ORLEN S.A. w trybie art. 231 kodeksu pracy oraz Członkom Zarządu tych spółek na zakup akcji/udziałów spółki w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia rozpoczęcia przez nią działalności (po wartości nominalnej), a w innym terminie po wartości rynkowej, jeżeli Zarząd PKN ORLEN S.A. podejmie decyzję o odsprzedaży w części swoich akcji lub udziałów zachowując przy tym pakiet większościowy.
3. Dla osób wymienionych w pkt. 1 pożyczka udzielana w dniu podpisania statutu spółki akcyjnej lub umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Uprawnionymi do uzyskania pożyczki są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w okresie przyjmowania deklaracji zakupu akcji lub udziałów.
5. Maksymalna wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 25.000 zł.
6. Stopa oprocentowania wynosi 1 (jeden) % w stosunku rocznym, a okres spłaty nie może przekraczać 5 (pięciu) lat.
7. Warunkiem udzielenia pożyczki jest wyrażenie zgody przez pożyczkobiorcę na comiesięczne potrącanie przez pracodawcę rat pożyczki wraz z odsetkami z jego wynagrodzenia.
8. Akcje lub udziały, na nabycie których została udzielona zgodnie z pkt. 1 pożyczka, obciążone są prawem zastawu aż do czasu jej całkowitej spłaty wraz z należnymi odsetkami.
9. Kwoty udzielonych pożyczek, o których mowa w pkt 1 będą przekazywane na właściwy rachunek bankowy spółki .
10. Szczegółowe warunki udzielanych pożyczek zostaną określone w umowach zawieranych z pożyczkobiorcami.
D. Ogólne warunki udzielania pożyczek przy wykupach menedżerskich (uprawnieni pracownicy i Członkowie Zarządu tych spółek, którzy byli pracownikami PKN ORLEN S.A. od 14 kwietnia 1993 roku - data powstania Funduszu).
1. Pożyczka może pokryć maksymalnie 80% kapitału zainwestowanego w zakup akcji/udziałów spółki, co najmniej 20% wartości odkupywanych akcji/udziałów pracownik zobowiązany jest pokryć ze środków własnych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40.000 zł.
2. Pożyczka może być udzielona na okres do 5 lat. 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż WIBOR + 1% .
4. Wysokość udzielonej pożyczki oraz okres spłaty zostaną określone dla indywidualnych przypadków w odpowiednich umowach.
5. Kwota udzielonej pożyczki będzie przekazana w formie bezgotówkowej, z pominięciem pożyczkobiorcy, na właściwy rachunek bankowy PKN ORLEN S.A.
6. Akcje lub udziały, na nabycie których została udzielona zgodnie z pkt. 1 pożyczka, obciążone są prawem zastawu aż do czasu jej całkowitej spłaty wraz z należnymi odsetkami lub inną formą zabezpieczenia.
E. Ogólne warunki udzielania pożyczek dla firm funkcjonujących w ramach realizacji projektu tworzenia Parku Technologicznego
1. Pożyczki ze środków Funduszu Prywatyzacyjnego mogą być udzielane firmom uczestniczącym w programie tworzenia Parku Technologicznego, które powstały w wyniku restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. i będą przejmowały/zatrudniały pracowników (także byłych) z PKN ORLEN S.A. lub dla firm tworzonych przez pracowników lub byłych pracowników PKN ORLEN S.A. w ramach Parku Technologicznego w Płocku. Status "byłego pracownika" uzyskuje osoba zwolniona z PKN ORLEN S.A. poza art 52 i 53 Kodeksu Pracy, która była pracownikiem PKN ORLEN S.A. w dniu podpisania niniejszego Regulaminu.
2. Zgodę na udzielenie pożyczki wyraża Zarząd PKN ORLEN S.A. na wniosek Zespołu interdyscyplinarnego złożonego z przedstawicieli desygnowanych przez Członków Zarządu PKN ORLEN zwanego dalej "Zespołem", po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe (zgodnie z procedurą opisaną w "Porozumieniu z dnia 23 grudnia 2002 roku)
3. Zespół dokonuje oceny projektu, w tym zdolności firmy do terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz proponowanego zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki.
4. Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona na okres do 5 lat.
5. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż WIBOR + 1% .
6. Wysokość udzielonej pożyczki oraz warunki spłaty zostaną określone w odpowiednich umowach pożyczki.
7. Koszty związane z zawarciem umowy pożyczki oraz z ustanowieniem i realizacją zabezpieczeń (opłaty skarbowe, koszty sądowe, opłaty notarialne) ponosi pożyczkobiorca.
8. Warunkiem koniecznym uzyskania pożyczki jest zainwestowanie minimum 20% środków własnych, w przedsięwzięcie związane z realizacją projektu Parku Technologicznego, na które to pożyczka będzie udzielona.
9. Kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 1,5 mln złotych
G. Maksymalne zaangażowanie środków z tytułu określonego w punktach E nie może przekroczyć kwoty 20 milionów złotych. Kwota ta będzie uruchomiana w transzach.
H. Szczegółowe procedury zarządzania Funduszem oraz zasady udzielania pożyczek zostaną uregulowane odpowiednim zarządzeniem opracowanym w uzgodnieniu z organizacjami związkami działającymi w PKN ORLEN S.A.
I. Z dniem uzyskania wszystkich zgód formalno-prawnych odpowiednich Organów Spółki traci moc Regulamin korzystania z Funduszu Prywatyzacyjnego z dnia 25 listopada 1998 roku wraz ze Szczegółowymi zasadami udzielania pożyczek z Funduszu Prywatyzacyjnego.
Za Zarząd PKN ORLEN S.A.
.................
Zbigniew Wróbel
Prezes Zarządu
.................
Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A.
Za organizacje związkowe
...................
Ryszard Karaszewski
MKZ NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
PKN ORLEN S.A.
...............................................
Franciszek Pisarski
Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. .................................................
Jan Chudzik
KM NSZZ Solidarność 80
..................................................
Mirosław Mular
Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej PKN ORLEN S.A. ..................................................
UCHWAŁA NR 27
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 2 ust. 2)
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
W § 2 ust. 2 o brzmieniu:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych)
2. prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek własny, na zlecenie i w komisie, a w szczególności: obrót ropą naftową, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych
3. prowadzenie działalności badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na własny rachunek i w komisie, w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym, kolejowym, wodnym i rurociągowym
4. prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego
5. magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw, na zasadach określonych właściwymi przepisami
6. świadczenie usług związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności
a) dokonywanie przeładunków morskich i lądowych
b) uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów
7. skup, obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych
8. wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną
9. dokonywanie remontów urządzeń związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu
10. produkcja metalowa i przetwórstwo tworzyw sztucznych
11. prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli
12. prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i obrót akcjami i udziałami tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym
13. prowadzenie szkolnictwa i szkolenia zawodowego oraz działalności socjalno-bytowej
14. prowadzenie działalność rachunkowo - księgowej oraz działalności związanej z bazami danych i ich przetwarzaniem.
dodać po punkcie 14 nowe punkty w brzmieniu:
15. świadczenie usług pośrednictwa pieniężnego, w tym polegające na przyjmowaniu przekazów pieniężnych i przekazywaniu należności do wystawców rachunków
16. świadczenie usług polegających na rozliczaniu elektronicznych kart paliwowych
17. prowadzenie działalności geodezyjnej i kartograficznej
18. wydobywanie ropy naftowej
19. wydobywanie gazu ziemnego
20. produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej
21. produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
22. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
23. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
24. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych
25. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - lokalnych
26. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
UCHWAŁA NR 28
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie wniosku formalnego Akcjonariusza PZU S.A. dotyczącego odstąpienia od głosowania nad projektem uchwały dotyczącą zmiany Statutu Spółki w § 7 ust. 11
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od głosowania nad projektem uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 ust. 11.
UCHWAŁA NR 29
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 3 ust. 1)
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
§ 3 ust. 1 o brzmieniu:
"Kapitał zakładowy wynosi 525.221.421,25 zł (pięćset dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 420.177.137 (czterysta dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-0000001 do B-6971496,
c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 427.709.061 (czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000;
b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-0000001 do B-6971496;
c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641;
d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924."
UCHWAŁA NR 30
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 7 ust. 7 pkt 8)
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
§ 7 ust. 7 pkt 8 o brzmieniu:
"wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego"
otrzymuje brzmienie:
"wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki"
UCHWAŁA NR 31
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 7 wprowadzenie ustępu 7 a)
§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
W § 7 wprowadza się ustęp 7 a o brzmieniu następującym:
"Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki."
UCHWAŁA NR 32
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 8 ust. 3)
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
§ 8 ust. 3 o brzmieniu:
"Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji."
otrzymuje brzmienie:
"1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2.Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji".
UCHWAŁA NR 33
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 8 ust 7)
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
§ 8 ust 7 o brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia."
otrzymuje brzmienie:
"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.
2. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, lub w okolicznościach określonych w ust. 1, odpowiednio Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia."
UCHWAŁA NR 34
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 9 ust. 5)
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następującą zmianę:
§ 9 ust. 5 o brzmieniu: "Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki"
otrzymuje brzmienie:
"1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
3. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki."
UCHWAŁA NR 35
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
§ 1
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego teksu Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w zakresie zmian przyjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zarząd PKN ORLEN S.A.
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA&gt; Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku. - część 2