PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2003 roku - część 1

PAP
opublikowano: 24-06-2003, 17:50

PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2003 roku - część 1 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 24 CZERWCA 2003 ROKU
Raport bieżący Nr 48/2003
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku.
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera Pana Jerzego Modrzejewskiego na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wersji uwzględniającej wniosek Zarządu Spółki dotyczący usunięcia pkt 13 i pkt 14 z porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2002.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2002.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki wobec przyjętych przez Zarząd oraz Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
14. Zmiana Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
- Robert Baranowski
- Przemysław Koziński
- Marcin Kamiński
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. obejmujące:
· zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12.590.537.906,02 zł (słownie: dwanaście miliardów pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych dwa grosze);
· rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r zamykający się zyskiem netto w kwocie 382.269.825, 11 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych jedenaście groszy);
· informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
· zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2002 r. o kwotę 404.497.865,27 zł (słownie: czterysta cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy);
· rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 20.132.245,92 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 uwzględniająca zmianę zaproponowaną przez akcjonariusza Edwarda Baranowskiego.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, postanawia z zysku za rok 2002 w wysokości 382.269.825,11 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych jedenaście groszy) zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany kolejności glosowania wniosków dotyczących zmiany uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dywidendy i terminu jej wypłaty
§ 1
W związku ze złożeniem kilku wniosków dotyczących zmiany projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia poddać je pod głosowanie w następującej kolejności:
1. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika Tetyany Kostyry - Pana Antoniego Kostyrę
2. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika Commercial Union OFE BPH CU WBK
3. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika Skarbu Państwa
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dywidendy i terminu jej wypłaty uwzględniająca zmianę zaproponowaną przez Skarb Państwa.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki postanawia dokonać następującego podziału:
1. zysku za rok 2002 w wysokości 382.269.825,11 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych jedenaście groszy) na:
· na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 319.445.025,93 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
· na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 58.824.799,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy), co stanowi 0,14 zł (słownie czternaście groszy) na każdą akcję Spółki
· na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych)
2. zysku niepodzielonego z lat ubiegłych wynikającego ze zmian przyjętych w zasadach rachunkowości (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości) w wysokości 75.892.575,70 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala dzień 01 sierpnia 2003 roku jako termin ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 02 września 2003 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 08 lutego 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Tycowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 08 lutego 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Czesławowi Bugajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 07 marca 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Drętkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 08 lutego 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Władysławowi Wawakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 07 marca 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Wojciechowi Weissowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 07 marca 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 28 czerwca 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Zbigniewowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Golonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Macenowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 marca 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu