PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał powziętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 28 czerwca 2002 roku - część 3

opublikowano: 28-06-2002, 22:59

(iii) Spółka uzyska zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zmianę informacji dotyczących zasad subskrypcji akcji serii D zawartych w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z wprowadzeniem tych akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

2. W przypadku ziszczenia się warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zmiany w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2000 roku, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, będą miały moc wsteczną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

W przypadku wprowadzenia Nowego Programu Motywacyjnego w terminie wskazanym w § 2 pkt. (i) powyżej Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania stosownych zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 107/III/00 z dnia 13 czerwca 2000 roku, a także upoważnia Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu odzwierciedlenia oraz wprowadzenia w życie zmian w Programie Motywacyjnym zatwierdzonych na mocy niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 72

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Andrzeja Hermana ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 76

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Krzysztofa Kluzka ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 80 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej w liczbie 9 członków, w tym dwóch członków, którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 81

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Powołać pana Macieja Giereja na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 82

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Powołać pana Krzysztofa Kluzka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 84

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Powołać pana Józefa Marka Woźniakowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 70

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

§1 [Wstęp] 1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i w Statucie. 2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Statutu oraz niniejszego Regulaminu. 3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

§2 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący: 1. Bank Depozytowy - bank depozytowy, który na podstawie umowy depozytowej zawartej ze Spółką wyemitował Kwity Depozytowe 2. Kwity Depozytowe - kwity depozytowe wyemitowane przez Bank Depozytowy w związku z akcjami Spółki 3. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) 4. Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia 5. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki 6. Regulamin - niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia 7. Statut - statut Spółki 8. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A 9. uczestnik Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant 10. Zarząd - zarząd Spółki

§3 [Lista akcjonariuszy] 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. 2. Lista winna zawierać: a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b. miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. c. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów. 3. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 1 i 2, Zarząd uwzględnia ograniczenia prawa głosowania określone w § 7 ust. 11 Statutu Spółki. 4. Akcjonariusz będący jednocześnie posiadaczem Kwitów Depozytowych ma prawo wykonywania prawa głosu jedynie z tych akcji, które, po zsumowaniu z akcjami, które uzyskałby w przypadku zamiany Kwitów Depozytowych, w odniesieniu do których przekazał Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania, uprawniać go będą do wykonywania łącznie nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów. 5. Posiadacz Kwitów Depozytowych będący jednocześnie Akcjonariuszem, który przekazał Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania z Kwitów Depozytowych, które po ich zamianie na akcje uprawniałyby do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów, nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez niego akcji na Walnym Zgromadzeniu. 6. Wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny, uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 7. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu akcjonariusza winno być ograniczone w związku z naruszeniem art. 147, 149 lub 150 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, lub nieujawnieniem stosunku zależności lub dominacji między akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy, których sprawa dotyczy; może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze. 8. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

§4

[Otwarcie Walnego Zgromadzenia] 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad. 3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§5 [Wybór Przewodniczącego]

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. 2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. 3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. 4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

§6

[Kompetencje Przewodniczącego]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, c. udzielanie głosu, d. zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników, e. zarządzanie przerwy w obradach, f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. 3. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.

§7

[Sporządzenie listy obecności] 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. 2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: a. sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu, c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. 3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego. 4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji . 5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. 6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. 7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. 8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§8

[Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki] 1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 1a. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en block i jest tajne. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest bezwzględna większość głosów. Na żądanie któregokolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej. 2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane do na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. 3. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów. 4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. 6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowi Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. 7. Postanowienia dotyczące wyboru Komisji Skrutacyjnej wchodzą w życie od następnego Walnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu uchwalającym niniejszy Regulamin.

§9

[Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób] 1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. 3. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu ma obowiązek zapewnić udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.

§10

[Przebieg obrad] 1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie ich kolejności. 2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. 4. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.5 Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.

§11

[Propozycje zmian] 1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§12 [Sprawy porządkowe] 1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia. 2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do: a. ograniczenia, odroczenia, dyskusji b. zamknięcia dyskusji, c. ograniczenia czasu przemówień, d. sposobu prowadzenia obrad, e. zarządzenia przerwy w obradach, f. zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, g. kolejności uchwalania wniosków. 3. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

§13

[Głosowanie] 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne. 2. Głosowania tajne zarządza się: a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, c. w sprawach osobowych, d. na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia. 3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności ich zgłaszania. 4. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy. §14

[Wybory Rady Nadzorczej] 1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków - nie mniej niż dwóch - którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa. 2. Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym następuje wybór członków Rady spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu, a następnie pozostałych członków. 3. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na Przewodniczącego i na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Kandydatury na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, o tym iż spełnia wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu. 4. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na trzy oddzielne listy kandydatów, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 kodeksu spółek handlowych. 5. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. 6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, oddzielnie w ramach każdej listy kandydatów. 7. Za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

§15

[Zamknięcie Walnego Zgromadzenia] Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§16

[Protokoły] Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PKN ORLEN SA

Data sporządzenia raportu: 28-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA> Treść uchwał powziętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 28 czerwca 2002 roku - część 3