PKN ORLEN <PKNA.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 382.270 tys. zł

PKN ORLEN <PKNA.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 382.270 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 23.891.830 23.460.991 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3.305.753 2.918.030 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22.066.872 21.946.737 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.824.958 1.514.254 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -11.793.081 -12.203.635 w tym: - od jednostek powiązanych -1.575.187 -1.841.484 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -10.219.769 -10.839.623 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -1.573.312 -1.364.012 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 12.098.749 11.257.356 IV. Koszty sprzedaży -10.926.201 -10.302.990 V. Koszty ogólnego zarządu -567.619 -512.346 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 604.929 442.020 VII. Pozostałe przychody operacyjne 162.121 273.130 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24.544 9.339 2. Dotacje 0 5.005 3. Inne przychody operacyjne 137.577 258.786 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -181.789 -173.768 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -13.387 -1.505 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -11.537 -22.256 3. Inne koszty operacyjne -156.865 -150.007 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 585.261 541.382 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 199.021 230.549 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 13.660 12.732 - od jednostek powiązanych 13.658 11.603 2. Odsetki, w tym: 49.101 63.264 - od jednostek powiązanych 5.597 18.361 3. Zysk ze zbycia inwestycji 61.542 47.276 4. Aktualizacja wartości inwestycji 405 0 5. Inne 74.313 107.277 XI. Koszty finansowe -167.860 -415.080 1. Odsetki, w tym: -137.479 -299.893 - dla jednostek powiązanych -4.662 -1.538 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji -914 -66.122 4. Inne -29.467 -49.065 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 616.422 356.851 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -121 -1.651 1. Zyski nadzwyczajne 17 539 2. Straty nadzwyczajne -138 -2.190 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 616.301 355.200 XV. Podatek dochodowy -234.031 -94.340 a) część bieżąca -177.234 -74.432 b) część odroczona -56.797 -19.908 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 382.270 260.860 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 382.270 260.860 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 420.177.137 420.177.137 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,91 0,62 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 27-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ