Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 37/03, dotyczy podjętych uchwał, listy akcjonariuszy WZ oraz zmian w składzie...

Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 37/03, dotyczy podjętych uchwał, listy akcjonariuszy WZ oraz zmian w składzie... RAPORT BIEŻĄCY NR 37/03, DOTYCZY PODJĘTYCH UCHWAŁ, LISTY AKCJONARIUSZY WZ ORAZ ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I. Na podstawie § 49 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z dnia 10 grudnia 2001 r.) Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie "Polfa" Kutno S.A. w dniu 17 grudnia 2003 roku podjęło następujące uchwały (dwie uchwały oznaczone numerami 15 i 23 nie zostały podjęte): Uchwałę nr 1 następującej treści: "Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana Leszka Koziorowskiego". Uchwałę nr 2 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członków Rady Nadzorczej wszystkich członków" Uchwałę nr 3 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Andrzeja Sołdka" Uchwałę nr 4 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Sławomira Frąckowiaka" Uchwałę nr 5 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Stanisław Knaflewskiego" Uchwałę nr 6 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Jana Maciejewicza" Uchwałę nr 7 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Juliusza Sikorę" Uchwałę nr 8 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Ryszarda Wojtkowskiego" Uchwałę nr 9 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A. Roberta Badziaka, który wyraził zgodę na wybór." Uchwałę nr 10 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A. Adama Cich, który wyraził zgodę na wybór." Uchwałę nr 11 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A. Tomasza Jaźwińskiego, który wyraził zgodę na wybór." Uchwałę nr 12 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A. Piotra Rymaszewskiego, który wyraził zgodę na wybór." Uchwałę nr 13 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A. Andrzeja Sołdka, który wyraził zgodę na wybór." Uchwałę nr 14 następującej treści. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. powołuje Piotra Rymaszewskiego na przewodniczącego Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A." Uchwała nr 15: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki polegającej na dodaniu nowego § 7a o treści § 7a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2006 r. do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. 2. Łączna wysokość podwyższeń kapitału dokonywanych w sposób określony w ust. 1 nie może przekraczać kwoty 3 832 960 (trzech milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu) złotych. 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 i 2 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego." Uzasadnienie zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego: Uchwalając zmianę statutu wprowadzającą kapitał docelowy akcjonariusze upoważniają Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do określonej kwoty w drodze jednej albo więcej emisji akcji. Zgodnie z art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych kwota kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi. Wprowadzenie do statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umożliwi w przyszłości podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Dzięki temu procedura związana z podwyższeniem kapitału zakładowego, która ze względu na fakt, iż Spółka jest spółką publiczną, jest procedurą długotrwałą, ulegnie znaczącemu skróceniu. Skrócenie procedury emisji nowych akcji, które stanie się możliwe dzięki wprowadzeniu do statutu postanowień dotyczących kapitału docelowego, leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, ponieważ umożliwi przeprowadzenie nowej emisji akcji w optymalnie dobranym momencie, uzasadnionym aktualnym stanem potrzeb finansowych Spółki oraz panującymi warunkami rynkowymi. Dobór właściwego momentu emisji nowych akcji przez Spółkę jest znacząco utrudniony w przypadku przeprowadzania emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Należy także zwrócić uwagę, że proponowana zmiana statutu przewiduje, że dla podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymagana będzie zgoda Rady Nadzorczej. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej stanowić będzie czynnik dodatkowo chroniący interesy akcjonariuszy. W okresie najbliższych trzech lat, a więc w czasie, gdy możliwe będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie udzielonego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Spółka może potrzebować szybkiego pozyskania dodatkowych środków finansowych, celem sfinansowania swoich projektów inwestycyjnych. Dzięki możliwościom szybkiego pozyskania kapitału, zagwarantowanym przez instytucję kapitału docelowego, przeprowadzenie tychże projektów inwestycyjnych będzie mogło zostać znacząco usprawnione. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 798.785 głosów, w tym za uchwałą 18.510 głosów, przeciw uchwale 780.275 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Uchwałę nr 16 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 12: 1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 3. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. uzyskuje treść: 1. Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) do 4 (czterech) osób. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Kadencje poszczególnych członków Zarządu biegną niezależnie od siebie. 2. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie." Uchwałę nr 17 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 16: 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa jeden rok. uzyskuje treść: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego. 2. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym. Przez członka niezależnego rozumie się osobę, która nie jest akcjonariuszem lub pracownikiem Spółki oraz nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 4. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu." Uchwałę nr 18 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 17 ust. 4: 4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. uzyskuje treść: 4. Posiedzenia Rady zwoływane są z czternastodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności." Uchwałę nr 19 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 18: 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczy Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwał. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez ostatniego uczestnika głosowania. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 3, 4, 5 nie dotyczy wyborów wiceprzewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. uzyskuje treść: 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczy Rady lub jego zastępca, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, głos Zastępcy Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwał. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez ostatniego uczestnika głosowania. 6. Podejmowanie uchwał bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust. 4, oraz w trybie określonym w ust 3, 4 i 5 nie dotyczy wyborów wiceprzewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób." Uchwałę nr 20 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 20 pkt 9): 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki, uzyskuje treść: "9) wyrażanie zgody za zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej 1.000.000 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie lub wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki, innych niż kredyty, pożyczki oraz emisje, o których mowa w pkt. 12," Uchwałę nr 21 następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 20 pkt 12): 12) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki, uzyskuje treść: "12) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisję dłużnych papierów wartościowych o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, z tym że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych o których mowa powyżej, tak długo jak łączne zadłużenie z tytułu takich kredytów i pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych nie przekracza łącznie kwoty 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych," Uchwałę nr 22 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że skreśla dotychczasowy § 21 ust. 5, a dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 5." Uchwała nr 23 "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 26 zostaje oznaczona jako ust. 1 oraz dodaje w § 26 ust. 2 o treści: 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku przewidujące wypłatę dywidendy przy braku rekomendacji Zarządu co do wypłaty takiej dywidendy wymagają bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 798.785 głosów, w tym za uchwałą 1.010 głosów, przeciw uchwale 780.275 głosów, wstrzymało się 17.500 głosów. Uchwałę nr 24 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki." Uchwałę nr 25 z autopoprawką Zarządu, następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje Pełnomocnictwo udzielone Ryszardowi Wojtkowskiemu i powołuje każdorazowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako Pełnomocnika Spółki "Polfa" Kutno S.A. w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach Spółki z nimi." Uchwałę nr 26 następującej treści: "Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez jej kadrę kierowniczą oraz kluczowych pracowników, upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia prac nad programem opcji menedżerskich. Uczestnictwo w programie opcji zostanie zaproponowane członkom Zarządu i kluczowym członkom kadry menedżerskiej Spółki. W ramach programu opcji menedżerskich osobom uprawnionym zostanie zaoferowana możliwość nabycia lub objęcia akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, których ilość zostanie ustalona do dnia 27 lutego 2004. Program opcji menedżerskich zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki po uprzednim opracowaniu jego zasad przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Realizacja programu odbędzie się w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. Uczestnicy programu uprawnieni będą do nabywania obligacji. Obligacje te dawać będą prawo do objęcia akcji Spółki nowej emisji. Szczegółowe zasady nabywania obligacji i realizacji programu określi regulamin programu opcji menedżerskich. Program opcji menedżerskich odnosić się będzie do lat objętych planem strategicznym Spółki 2004, 2005 i 2006. Termin opracowania zasad realizacji Programu opcji i regulamin Programu ustala się na dzień nie później niż 27 lutego 2004." Zarząd Spółki informuje ponadto, że Walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz w trakcie zgromadzenia nie złożono sprzeciwu do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia II. Na podstawie art. 148 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity) Dz. U Nr 49 poz. 447 z 2002 roku Zarząd Spółki podaje listę akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. odbytym w dniu 17 grudnia 2003 r. Lp Nazwa firmy Ilość akcji Ilość głosów % głosów 1. Commercial Union OFE BHP CU WBK 70 000 70 000 3,7293% 2. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 25 000 25 000 1,3319% 3. Commercial Union FIO Polskich Akcji 20 000 20 000 1,0655% 4. ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 179 537 179 537 9,5649% 5. ING FIO Zrównoważony 3 000 3 000 0,1598% 6. ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus 6 000 6 000 0,3197% 7. ING FIO Akcji 5 000 5 000 0,2664% 8. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 38 000 38 000 2,0245% 9. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. 66 034 66 034 3,5180% 10. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. 7 500 7 500 0,3996% 11. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 85 000 85 000 4,5284% 12. Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty 40 137 40 137 2,1383% 13. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 77 023 77 023 4,1034% 14. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 51 003 51 003 2,7172% 15. Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 13 541 13 541 0,7214% III. Na podstawie § 36 w związku z § 5 ust. 1 pkt 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z dnia 10 grudnia 2001 r.) Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie "Polfa" Kutno S.A. w dniu 17 grudnia 2003 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej przewodniczącego Rady Ryszarda Wojtkowskiego, oraz członków Rady Nadzorczej Sławomira Frąckowiaka, Stanisława Knaflewskiego, Jana Maciejewicza, Juliusza Sikorę. IV. Na podstawie § 37 w związku z § 5 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z dnia 10 grudnia 2001 r.) Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie "Polfa" Kutno S.A. w dniu 17 grudnia 2003 roku powołało nowych członków Rady Nadzorczej: 1. Pan Piotr Rymaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Urodzony 10 lipca 1964 roku Zatrudnienie aktualne: Partner w Copernicus Finance Zatrudnienie poprzednio: V.P. Elektrim S.A., Piast NFI, Octava NFI, Ministerstwo Finansów Członek Rad Nadzorczych: Kruk S.A., Medycyna Rodzinna S.A., Legnicka Develeopment S.A., K.P. Konsorcjum Sp. z o.o. Wykształcenie: B.A. Physics - University of Pensylvania, Juris Doctor - Cornell Law School 2. Pan Adam Cich - Członek Rady Nadzorczej Urodzony 06 lipca 1968 roku Zatrudnienie aktualne: Business Area Manager w ELECTROLUX Central & Eastern Europe Zatrudnienie poprzednio: Dyrektor Generalny ELECTROLUX Polska, Area Sales Manager HENKEL POLSKA. Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - Wydział Handlu Zagranicznego, MBA - University of Illinois / Uniwersytet Warszawski 3. Pan Robert Badziak - Członek Rady Nadzorczej Urodzony: 23 kwietnia 1972 roku Zatrudnienie aktualne: Manager w dziale Business Consulting w Arthur Andersen Sp. z o.o. Zatrudnienie poprzednio: Arthur Andersen Sp. z o.o. Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki - Handel Zagraniczny. Uprawnienia ACCA, Uprawnienia Biegłego Rewidenta 4. Pan Tomasz Jaźwiński - Członek Rady Nadzorczej Urodzony: 24 marca 1964 roku Zatrudnienie aktualne: Członek Zarządu i Dyrektor Rynku Przemysłu w ELEKTROBUDOWA S.A. Zatrudnienie poprzednio: Dyrektor Generalny w PLIVA Polska, Członek Zarządu w ABB Zwar Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczny Ponadto Zarząd informuje, że członkiem Rady Nadzorczej pozostał Pan Andrzej Sołdek. Działalność członków Rady Nadzorczej nie jest konkurencyjna wobec "Polfy" Kutno S.A. Data sporządzenia raportu: 18-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ