Polfa Kutno <PKUT.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 8.549 tys. zł

Polfa Kutno <PKUT.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 8.549 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 79.005 59.798 245.145 211.209 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66.931 52.217 212.411 185.296 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12.074 7.581 32.734 25.913 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 27.296 21.474 82.939 78.871 w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17.363 16.062 58.791 62.473 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9.933 5.412 24.148 16.398 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 51.709 38.324 162.206 132.338 IV. Koszty sprzedaży 26.864 22.869 88.802 77.362 V. Koszty ogólnego zarządu 4.740 5.020 18.724 18.441 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 20.105 10.435 54.680 36.535 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.806 1.530 6.840 8.077 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -33 908 1.882 1.304 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody operacyjne 1.839 622 4.958 6.773 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 8.196 3.362 13.791 5.463 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 841 1.583 1.838 1.645 3. Inne koszty operacyjne 7.355 1.779 11.953 3.818 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13.715 8.603 47.729 39.149 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 120 476 765 1.144 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Odsetki, w tym: 14 67 210 410 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 35 20 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 5. Inne 106 409 520 714 XI. Koszty finansowe 2.568 1.516 6.619 6.288 1. Odsetki, w tym: 1.134 609 3.570 2.913 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 4. Inne 1.434 907 3.049 3.375 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 0 0 0 0 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 11.267 7.563 41.875 34.005 1. Zyski nadzwyczajne 0 81 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 -81 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 11.267 7.644 41.875 34.005 XV. Podatek dochodowy 2.718 3.635 11.360 10.933 a) część bieżąca 780 1.337 9.706 7.856 b) część odroczona 1.938 2.298 1.654 3.077 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 8.549 4.009 30.515 23.072 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 30.515 23.072 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.877.036 1.916.483 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16,26 12,04 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1.877.036 1.916.483 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16,26 16,26 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. Data sporządzenia raportu: 16-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ