Polifarb CW <PBCW.WA> Projekty uchwał na WZA - część 3

17-06-2003, 16:59

Polifarb CW <PBCW.WA> Projekty uchwał na WZA - część 3 KOMENTARZ SPÓŁKI: Zasady i tryb pracy Członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Zarządu. Natomiast podział kompetencji i zadań odnosi się do pionów organizacyjnych kierowanych przez poszczególnych członków . Regulamin Zarządu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od 1.01.2004r.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
41 ZASADA: Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: W Spółce biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza, która przy wyborze będzie przestrzegać niniejszej zasady.
42 ZASADA: Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zasada ta zostaje przyjęta do stosowania w pełnym zakresie.
43 ZASADA: Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę kryteria niezależności, fachowości oraz wiarygodności rynku kapitałowego.
44 ZASADA: Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Spółka będzie przestrzegać zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
45 ZASADA: Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zarząd deklaruje, iż w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
46 ZASADA: Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, protokoły Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także sprawozdania finansowe przekazywane do KPWIG w formie raportów są dostępne w siedzibie Spółki i będą dostępne na jej stronach internetowych od 1.01.2004r.
47 ZASADA: Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Spółka posiada zasady prowadzenia polityki informacyjnej przyjętej przez Zarząd Spółki . Stosując te zasady Zarząd Spółki dokłada starań, aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Spółka organizuje także konferencje prasowe. W dotychczasowej praktyce o możliwości udziału mediów w Walnym Zgromadzeniu decyduje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.
48 ZASADA: Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zakres stosowania przepisów dotyczących przestrzegania "Dobrych praktyk(...) " w Spółce wynika ze złożonego oświadczenia. UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW S.A.z dnia 26 czerwca 2003r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.
Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy:
§ 1
1. W § 1 ust. 2 wyrazy "kodeksu handlowego" zmienia się na "kodeksu spółek handlowych".
2. W § 8 ust. 1 dodaje się zdanie" W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd".
3. W § 8 dodaje się nowy ustęp 2 o treści:
"Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego Wyboru przewodniczącego obrad powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych."
a dotychczasowemu ustępowi 2 nadaje się nr. 3 4. W § 10 ust. 1 dodaje się na końcu następujące sformułowanie: "zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy".
5. W § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Przewodniczący obrad nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji jak też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia."
6. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Udzielanie odpowiedzi i informacji na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa."
7. W § 17 ust. 5 wyrazy "kodeksu handlowego" zmienia się na "kodeksu spółek
handlowych."
8. Nadaje się nową treść § 18 w brzmieniu następującym: "1.W przypadku złożenia wniosku przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 2.Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielne grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej. Osoby tworzące grupy nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady. 3.Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez oddzielne grupy akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania , w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4.Jeżeli na Zgromadzeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, nie dojdzie do utworzenia choćby jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 5.Z chwila dokonania wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przedterminowo wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady." 9. W § 21 dodaje się ust. 2 o treści:
"Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu, każdorazowo po uchwaleniu zmian do Regulaminu przez Zgromadzenie Akcjonariuszy."
10. Dotychczasowy § 19 otrzymuje nr 20 a paragrafy następne zmieniają numerację odpowiednio przy zachowaniu kolejności numerów.
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.
§ 3
Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
REGULAMIN
Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.
Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 06.1998 r. a następnie zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2003r.
§ 1
1. Regulamin niniejszy określa szczegółowo tryb i zasady zwoływania, prowadzenia obrad oraz realizacji swoich statutowych kompetencji przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Treść regulaminu zgodna jest z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwołane i obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez władze Spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 3
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 5
Walne Zgromadzenia odbywa się w miejscu siedziby Spółki albo w Cieszynie, Gliwicach bądź Warszawie. O wyborze miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia, spośród miejsc wymienionych powyżej, decyduje organ, który stosownie do postanowień Statutu albo kodeksu spółek handlowych uprawniony jest do jego zwołania.
§ 6
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu Spółki.
Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu powinności Zarządu, jak rownież wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.
§ 7
Czynnikiem warunkującym sprawny przebieg obrad Zgromadzenia jest:
1. Lista obecności sporządzana na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 1/ sprawdzić czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 2/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dow osobistego lub innego dowodu tożsamości, 3/ sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy, 4/ uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności, 5/ wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
4. Lista obecności będzie zamknięta i wyłożona w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności będzie uzupełniana o zgłaszające się osoby.
§ 8
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, do czasu wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez jego uczestników.
§ 9
1. Nowowybrany przewodniczący przystępując do pełnienia swojej funkcji, po zapoznaniu się z dokumentami i konsultacji z notariuszem stwierdza, że:
1/ Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu handlowego i Statutu oraz ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed terminem jego odbycia,
2/ w Zgromadzeniu biorą udział wymienieni w liście obecności uprawnieni do uczestnictwa akcjonariusze, dysponujący określoną ilością akcji i odpowiadającym im % kapitału akcyjnego Spółki.
2. Następnie przewodniczący po podpisaniu listy obecności ogłasza, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.
3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
§ 10
1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i podejmuje decyzję w każdej sprawie porządkowej, zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Uczestnikom Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący obrad nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji jak też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
§ 11
1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 min., a czas repliki do 3 min.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień i opinii.
3. Udzielanie odpowiedzi i informacji na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§ 12
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
§ 13 1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja Skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadamia o tym na piśmie przewodniczącego Zgromadzenia, wraz z wnioskami co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzenie prawidłowego przebiegu głosowania oraz jego wyniki winny być przedstawione w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków Komisji.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić: 1/ prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, 2/ jego zdolność do powzięcia uchwał, 3/ wymienić powzięte uchwały, 4/ ilość głosów oddanych na każdą uchwałę i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 17
1. Wybory przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno otrzymali więcej głosów oddanych "za" od liczby głosów oddanych "przeciw" z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Jeżeli wymagana ilość kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów oddanych przewodniczący Zgromadzenia zarządzi wybory uzupełniające spośród innych nowozgłoszonych kandydatów.
5. Uzupełniające wybory do Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 przeprowadza się tylko raz, jeżeli liczba wybranych członków Rady Nadzorczej jest wystarczająca według przepisów kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki do prawidłowego funkcjonowania tego organu Spółki.
§ 18
1. W przypadku złożenia wniosku przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielne grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej. Osoby tworzące grupy nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez oddzielne grupy akcjonariuszy
obsadza się w drodze głosowania , w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, nie
dojdzie do utworzenia choćby jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
5. Z chwila dokonania wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przedterminowo wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
§ 19
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym oraz większością 2/3 głosów oddanych.
§ 20
1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych.
2. Technika głosowania za pomocą kart magnetycznych jest określona w instrukcji stanowiącej załącznik do karty magnetycznej i do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku głosowania jawnego każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo do bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.
4. Komisja Skrutacyjna ustala wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokół.
§ 21
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
§ 22
1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 1998r.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalania jednolitego tekstu Regulaminu, każdorazowo po uchwaleniu zmian do Regulaminu przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie:określenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S A, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, określa wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
Przewodniczący Rady - 1,5 x przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w kwietniu 2003, ogłoszone przez Prezesa GUS.
Wiceprzewodniczący Rady - 1,5 x przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w kwietniu 2003, ogłoszone przez Prezesa GUS.
Sekretarz Rady 1,3 x przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w kwietniu 2003, ogłoszone przez Prezesa GUS.
pozostali Członkowie Rady - 1,2 x przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w kwietniu 2003, ogłoszone przez Prezesa GUS.
za każdy miesiąc pełnienia obowiązków.
§ 2
Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 2, przysługuje członkom Rady Nadzorczej nie pozostającym w powiązaniach o charakterze organizacyjnym lub prawnym z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki, podmiotem bezpośrednio lub pośrednio dominującym w stosunku do któregokolwiek z akcjonariuszy lub ze Spółką, poza stosunkiem wynikającym z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej Spółki. Członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia miesięcznego ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie indywidualnych oświadczeń członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zapewnienia bieżącej aktualizacji oświadczeń, o których mowa powyżej.
§ 3
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w postaci udziałów w zyskach Spółki każdorazowo uchwala Walne Zgromadzenie po dokonaniu ustawowych i statutowych odpisów i wyznaczeniu dywidendy.
§ 4
W związku z postanowieniami §§ 1 i 2 traci moc uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 1999 r.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 17-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Polifarb CW &lt;PBCW.WA&gt; Projekty uchwał na WZA - część 3