Polifarb CW <PBCW.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 4.675 tys. zł

Polifarb CW <PBCW.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 4.675 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 132.929 101.192 634.331 582.890 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 36.145 20.507 115.871 82.421 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 132.139 99.055 627.225 576.310 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 790 2.137 7.106 6.580 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 109.865 91.168 488.362 433.249 w tym: - od jednostek powiązanych 26.312 18.581 87.732 61.708 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 107.665 89.217 478.561 427.202 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.200 1.951 9.801 6.047 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 23.064 10.024 145.969 149.641 IV. Koszty sprzedaży 5.551 6.139 36.124 38.430 V. Koszty ogólnego zarządu 19.820 14.219 74.209 69.371 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2.307 -10.334 35.636 41.840 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4.317 8.573 9.703 13.453 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - 377 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 4.317 8.573 9.703 13.076 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.628 8.085 12.775 22.322 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 51 772 101 790 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2.452 2.980 7.990 10.878 3. Inne koszty operacyjne 1.125 4.333 4.684 10.654 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.618 -9.846 32.564 32.971 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -121 2.056 1.813 5.360 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - 19 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 260 384 918 1.432 - od jednostek powiązanych 13 25 64 140 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 261 1.236 4. Aktualizacja wartości inwestycji 3 1 6 1 5. Inne -384 1.671 628 2.672 XI. Koszty finansowe 1.133 4.625 4.379 10.348 1. Odsetki, w tym: 77 1.162 897 3.552 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - 119 7 144 4. Inne 1.056 3.344 3.475 6.652 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -2.872 -12.415 29.998 27.983 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -2.872 -12.415 29.998 27.983 XV. Podatek dochodowy 1.803 -1.162 12.628 13.000 a) część bieżąca -3.167 -1.454 12.471 14.143 b) część odroczona 4.970 292 157 -1.143 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -4.675 -11.253 17.370 14.983 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 17.370 14.983 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 45.362.455 45.362.455 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,33 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: "Polifarb Cieszyn - Wrocław" Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 05-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ