Poligrafia <POLG.WA> Raport bieżący nr 31/2003 - Informacje na temat uchwał podjętych na Nadzwyczajnym... - część 2

Poligrafia <POLG.WA> Raport bieżący nr 31/2003 - Informacje na temat uchwał podjętych na Nadzwyczajnym... - część 2 3. Dyskusja następuje po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia. 4. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 5. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością osobom, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, oraz w przypadku wniosków o charakterze porządkowym. 6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 7. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 8. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie." 7. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. 1. Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut. Za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia czas ten może być przedłużony. 2. Ograniczenie czasu dyskusji nie dotyczy osób, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4. 3. Akcjonariuszowi służy prawo repliki. Replika nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 4. Przewodniczący Zgromadzenia może zwrócić uwagę, a następnie odebrać akcjonariuszowi głos, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega on od przedmiotu obrad lub przekracza ustalony czas wystąpienia." 8. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. W razie zgłoszenia do projektu uchwały lub wniosku poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw samą poprawkę, a następnie projekt uchwały lub wniosku uzupełniony o treść tej poprawki, jeżeli została przyjęta w wyniku wcześniejszego głosowania. 2. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić łączne głosowanie nad więcej niż jedną poprawką do tego samego projektu uchwały bądź wniosku." 9. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych bądź Statut Spółki nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów. 3. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest większością 2/3 głosów w drodze jawnego i imiennego głosowania. 4. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się", oddane podczas głosowania w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki." 10. § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w innych sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych bądź Statucie Spółki. 2. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. 3. Dopuszcza się możliwość stosowania różnych technik przeprowadzania głosowania i obliczania jego wyników." 11. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. 1. Z chwilą przystąpienia do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia nie udziela głosu w sprawie będącej przedmiotem głosowania. 2. Wyniki głosowania podaje Przewodniczący Zgromadzenia. 3. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do podjęcia danej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia umożliwia zgłaszającemu sprzeciw przedstawienie zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu." 12. § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Przewodniczący Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzić powtórzenie głosowania, w szczególności w przypadku popełnienia oczywistych pomyłek w liczeniu głosów, mogących mieć wpływ na wynik głosowania, jak również awarii urządzeń do obliczania głosów, itp." 13. § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. 1. Zgromadzenie wybiera spośród akcjonariuszy komisję skrutacyjną. Liczbę członków komisji skrutacyjnej określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia. 2. Do podstawowych zadań komisji skrutacyjnej należy, w szczególności, ustalenie techniki głosowania, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie i przedstawianie Przewodniczącemu Zgromadzenia wyników głosowania." 14. § 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. 1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem następujących zasad: 1) liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie w drodze uchwały, w granicach określonych przez Statut Spółki, 2) kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze; można zgłaszać kandydatów spośród osób nieobecnych na Zgromadzeniu, 3) komisja skrutacyjna sporządza niezwłocznie listę zgłoszonych kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej ich nazwisk, 4) kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraża ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, 5) wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata oddzielnie, 6) w przypadku zgłoszenia tylko takiej liczby kandydatów jaka ma być wybrana, Zgromadzenie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania "na listę", 7) członkami Rady Nadzorczej zostają te osoby, które uzyskały największą ilość głosów i zostały wybrane do Rady Nadzorczej, 8) wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. 2. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 1) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piąta kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 2) wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 3) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, 4) dopuszcza się łączenie wniosków o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w jeden, jeżeli akcjonariusze, którzy wystąpili z oddzielnymi wnioskami, nie reprezentowali jednej piątej kapitału zakładowego, tak żeby wnioskodawcy ci przedstawili już łącznie na Zgromadzeniu więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego, 5) na Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej; dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia, 6) minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia, 7) grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum lub wielokrotność minimum, o którym mowa w pkt. 6, 8) nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w pkt. 6, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej, 9) dopuszcza się łączenie grup celem wspólnego dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej, 10) w ramach jednej grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych, 11) akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej, 12) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 6, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 13) uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza. 3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędna ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru." 15. § 15 otrzymuje brzmienie: "§ 15. Rewidentem ds. szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych." 16. § 16 otrzymuje brzmienie: "§ 16. Zgromadzenie może postanowić o prowadzeniu obrad w całości lub w części porządku obrad wyłącznie w obecności akcjonariuszy." 17. § 17 otrzymuje brzmienie: "§ 17. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas obrad każdego kolejnego Zgromadzenia Spółki, o ile nie zostanie zmieniony bądź uchylony na mocy uchwały Zgromadzenia. 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają odpowiedniej uchwały Zgromadzenia i wchodzą w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej." 18. uchyla się § 18. § 2 Ustala się tekst jednolity stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Załącznik do uchwały nr 3 NWZA z dnia 18 grudnia 2003 r. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA (tekst jednolity) § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej "Zgromadzeniem", jest najwyższym organem (władzą) Spółki. § 2. Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu. § 3. 1. Zarząd Spółki sporządza, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy podpisana przez Zarząd jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. 2. W Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze wpisani na listę, o której mowa w ust. 1. 3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. 4. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć inne osoby niż uprawnieni akcjonariusze oraz osoby, o których mowa w ust. 3, o ile zostały zaproszone przez Zarząd lub uzyskały zgodę Przewodniczącego Zgromadzenia. § 4. 1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez niego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. 3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia sporządza się i odczytuje listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. Następnie lista obecności jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona przez cały czas obrad Zgromadzenia. 4. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu, którzy przybyli na Zgromadzenie po wyłożeniu listy obecności, mogą żądać wpisania ich na tę listę i dopuszczenia do głosowania nad uchwałami, które nie zostały jeszcze powzięte. W takim przypadku Przewodniczący Zgromadzenia uzupełnia odpowiednio listę obecności, podając punkt porządku obrad, przy którym zgłaszający ujawnili swoją obecność na Zgromadzeniu i dopuszcza ich do głosowania zarządzanego do tego punktu porządku obrad. § 5. 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Za wnioski o charakterze porządkowym uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o: 1) zmianę kolejności porządku obrad, 2) przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców, 3) ograniczenie czasu przemówień, 4) zarządzenie krótkotrwałej przerwy w obradach Zgromadzenia, przy czym krótkie przerwy w obradach Zgromadzenia mogą być ogłaszane przez Przewodniczącego Zgromadzenia wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, 5) głosowanie bez dyskusji. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie po uprzednim wysłuchaniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciw". 4. Wniosek porządkowy odrzucony w głosowaniu nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie. 5. Przyjęcie wniosku porządkowego nie pozbawia referenta prawa do zabrania głosu w celu ustosunkowania się do dyskusji. 6. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw umieszczonych w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. 7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. § 6. 1. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych, jak również czuwa, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. 2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia referent wskazany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Dyskusja następuje po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia. 4. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 5. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością osobom, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, oraz w przypadku wniosków o charakterze porządkowym. 6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 7. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 8. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. § 7. 1. Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut. Za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia czas ten może być przedłużony. 2. Ograniczenie czasu dyskusji nie dotyczy osób, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4. 3. Akcjonariuszowi służy prawo repliki. Replika nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 4. Przewodniczący Zgromadzenia może zwrócić uwagę, a następnie odebrać akcjonariuszowi głos, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega on od przedmiotu obrad lub przekracza ustalony czas wystąpienia. § 8. 1. W razie zgłoszenia do projektu uchwały lub wniosku poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw samą poprawkę, a następnie projekt uchwały lub wniosku uzupełniony o treść tej poprawki, jeżeli została przyjęta w wyniku wcześniejszego głosowania. 2. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić łączne głosowanie nad więcej niż jedną poprawką do tego samego projektu uchwały bądź wniosku. § 9. 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych bądź Statut Spółki nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów. 3. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest większością 2/3 głosów w drodze jawnego i imiennego głosowania. 4. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się", oddane podczas głosowania w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. § 10. 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w innych sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych bądź Statucie Spółki. 2. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. 3. Dopuszcza się możliwość stosowania różnych technik przeprowadzania głosowania i obliczania jego wyników. § 11. 1. Z chwilą przystąpienia do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia nie udziela głosu w sprawie będącej przedmiotem głosowania. 2. Wyniki głosowania podaje Przewodniczący Zgromadzenia. 3. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do podjęcia danej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia umożliwia zgłaszającemu sprzeciw przedstawienie zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. § 12. Przewodniczący Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzić powtórzenie głosowania, w szczególności w przypadku popełnienia oczywistych pomyłek w liczeniu głosów, mogących mieć wpływ na wynik głosowania, jak również awarii urządzeń do obliczania głosów, itp. § 13. 1. Zgromadzenie wybiera spośród akcjonariuszy komisję skrutacyjną. Liczbę członków komisji skrutacyjnej określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia. 2. Do podstawowych zadań komisji skrutacyjnej należy, w szczególności, ustalenie techniki głosowania, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie i przedstawianie Przewodniczącemu Zgromadzenia wyników głosowania. § 14. 1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem następujących zasad: 1) liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie w drodze uchwały, w granicach określonych przez Statut Spółki, 2) kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze; można zgłaszać kandydatów spośród osób nieobecnych na Zgromadzeniu, 3) komisja skrutacyjna sporządza niezwłocznie listę zgłoszonych kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej ich nazwisk, 4) kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraża ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, 5) wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata oddzielnie, 6) w przypadku zgłoszenia tylko takiej liczby kandydatów jaka ma być wybrana, Zgromadzenie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania "na listę", 7) członkami Rady Nadzorczej zostają te osoby, które uzyskały największą ilość głosów i zostały wybrane do Rady Nadzorczej, 8) wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. 2. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 1) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piąta kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 2)wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 3) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, 4) dopuszcza się łączenie wniosków o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w jeden, jeżeli akcjonariusze, którzy wystąpili z oddzielnymi wnioskami, nie reprezentowali jednej piątej kapitału zakładowego, tak żeby wnioskodawcy ci przedstawili już łącznie na Zgromadzeniu więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego, 5) na Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej; dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia, 6) minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia, 7) grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum lub wielokrotność minimum, o którym mowa w pkt. 6, 8) nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w pkt. 6, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej, 9) dopuszcza się łączenie grup celem wspólnego dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej, 10) w ramach jednej grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych, 11) akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej, 12) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt. 6, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 13) uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza. 3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędna ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. § 15. Rewidentem ds. szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych. § 16. Zgromadzenie może postanowić o prowadzeniu obrad w całości lub w części porządku obrad wyłącznie w obecności akcjonariuszy. § 17. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas obrad każdego kolejnego Zgromadzenia Spółki, o ile nie zostanie zmieniony bądź uchylony na mocy uchwały Zgromadzenia. 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają odpowiedniej uchwały Zgromadzenia i wchodzą w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Poligrafii S.A. w Kielcach z dnia 18 grudnia 2003 r. Na podstawie §17 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 6 osób. § 2 Powołuje się Pana Aleksandra Ferenca do składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Poligrafia w Kielcach. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Data sporządzenia raportu: 18-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ