Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 18/2002 - porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A.
19-09-2002, 09:00

RB 18/2002 - PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

F. K. "POLLENA-EWA" S.A. przesyła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 24 października 2002r.

Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 października 2002r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu "Grand" w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 72 sala B piętro I.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 października 2002r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia oraz właścicielom akcji imiennych, wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 października 2002r., którzy złożą w powyższym terminie do godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółki imienne świadectwo depozytowe zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 406 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 ustęp 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Data sporządzenia raportu: 18-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Pollena Ewa &lt;FKPE.WA> RB 18/2002 - porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia