Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 42/2003 - porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 42/2003 - porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RB 42/2003 - PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA F.K. "POLLENA-EWA" S.A. przesyła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 31 stycznia 2004r. Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §26 ust. 1 i §27 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2004r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu "Grand" w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 72 sala B piętro I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki. 6. Zmiany w Statucie Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 stycznia 2004r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia oraz właścicielom akcji imiennych, wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 stycznia 2004r., którzy złożą w powyższym terminie do godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółki imienne świadectwo depozytowe zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 406 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 ustęp 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118 poz. 754 ze zm.). 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych w art. 395 §4. 4. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące przepisy Statutu Spółki oraz proponowane zmiany: I. Zmiana §14 ust. 1 Statutu: - dotychczasowe brzmienie §14 ust. 1: "1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa." - proponowane brzmienie §14 ust. 1: "1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków." II. Zmiana §14 ust. 3 Statutu: - dotychczasowe brzmienie §14 ust. 3: "3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Pozostałych Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza." - proponowane brzmienie §14 ust. 3: "3. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza." III. Zmiana §14 ust. 4 Statutu: - dotychczasowe brzmienie §14 ust. 4: "4. Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów." - proponowane skreślenie §14 ust. 4: "4. skreślony." IV. Zmiana §18 ust. 1 Statutu: - dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie." - proponowane brzmienie §18 ust. 1: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." V. Proponuje się w §20 Statutu dodać ustępy 4 - 6 w brzmieniu: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." "5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." "6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób." VI. Zmiana §24 ust. 2 pkt. 13 Statutu: - dotychczasowe brzmienie §24 ust. 2 pkt. 13: "13) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu." - proponowane brzmienie §24 ust. 2 pkt. 13: "13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu." VII. Zmiana §25 ust. 2 Statutu: - dotychczasowe brzmienie §25 ust. 2: "2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie." - proponowane brzmienie §25 ust. 2: "2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie." Data sporządzenia raportu: 19-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ