Pollena Ewa <FKPE.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 6.428 tys. zł

Pollena Ewa <FKPE.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 6.428 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 6.510 13.816 29.860 45.510 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 212 - 215 - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.102 13.382 28.430 43.991 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 408 434 1.430 1.519 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 4.162 6.270 17.535 20.852 w tym: - od jednostek powiązanych 158 - 160 - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3.884 6.041 16.662 20.021 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 278 229 873 831 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 2.348 7.546 12.325 24.658 IV. Koszty sprzedaży 3.415 5.385 12.885 16.682 V. Koszty ogólnego zarządu 1.759 2.246 7.252 9.139 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2.826 -85 -7.812 -1.163 VII. Pozostałe przychody operacyjne 391 293 633 530 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 53 - 46 2. Dotacje 67 31 151 69 3. Inne przychody operacyjne 324 209 482 415 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.405 893 5.399 2.356 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 - 7 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2.305 492 3.534 827 3. Inne koszty operacyjne 1.093 401 1.858 1.529 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5.840 -685 -12.578 -2.989 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 1 25 275 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 4 1 8 267 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne -1 - 17 8 XI. Koszty finansowe 217 162 784 953 1. Odsetki, w tym: 105 100 438 584 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 112 62 346 369 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -6.054 -846 -13.337 -3.667 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -6.054 -846 -13.337 -3.667 XV. Podatek dochodowy 374 -303 392 -232 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona 374 -303 392 -232 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -6.428 -543 -13.729 -3.435 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -13.729 -3.435 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.829.600 2.829.600 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,85 -1,21 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. Data sporządzenia raportu: 09-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ