Polnord-Energ <PNOR.WA> Odwołanie członków Zarządu oraz przekazanie raportu BDO Polska Sp. z o.o. do... - część 1

27-04-2004, 16:49

Polnord-Energ <PNOR.WA> Odwołanie członków Zarządu oraz przekazanie raportu BDO Polska Sp. z o.o. do... - część 1 ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PRZEKAZANIE RAPORTU BDO POLSKA SP. Z O.O. DO WIADOMOŚCI PROKURATURY.
Raport bieżący nr 26/2004
Zarząd Polnord-Energobudowa S.A. informuje, że w dniu 26.04.2004 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu spółki dwóch członków Zarządu - pana Piotra Susło - byłego Wiceprezesa Zarządu B.E. Energobudowa S.A. oraz Pana Pawła Judę byłego Członka Zarządu B.E. Energobudowa S.A. Obaj odwołani członkowie Zarządu byli zawieszeni w czynnościach od dnia 13 lutego 2004 r. (raport bieżący nr 12/2004 z 13 lutego 2004 r.).
Ponadto na posiedzeniu w dniu 26.04.2004 r. (które było kontynuacją posiedzenia rozpoczętego w dniu 16.04.2004 r.) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przekazaniu do wiadomości prokuratury raportu BDO Polska Sp. z o.o. z dnia 15 kwietnia 2004 r. wraz ze stanowiskiem PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2004 r. oraz stanowiskiem byłych członków Zarządu B.E. Energobudowa S.A. z dnia 23 kwietnia 2004 r. Powyższy raport został sporządzony w związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych spółki B.E. Energobudowa S.A. na koniec 2002 r. oraz bilansu zamknięcia spółki B.E. Energobudowa S.A. na dzień 19 grudnia 2003 r. i rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 19 grudnia 2003 r.
Poniżej Zarząd załącza treść ww. dokumentów.
I. Raport z przeglądu rachunku zysków i strat oraz bilansu zamknięcia Spółki B.E. ENERGOBUDOWA S.A. za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2003 roku
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2004 roku.
Zarząd POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A.
Szanowni Państwo, Zgodnie z warunkami umowy z dnia 22 marca 2004 r. pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej "BDO") a Polnord-Energobudowa S.A. (zwaną dalej "Polnord"), podpisanej w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie powołania BDO na rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu wybranych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki B.E. Energobudowa S.A. na dzień 19 grudnia 2003 roku, przedstawiamy Państwu raport zawierający ustalenia i wnioski wynikające z naszej pracy.
Anna Bernaziuk dr André Helin
Biegły Rewident State Autorized
nr ident. 173/223 Public Accountant
BDO Polska Sp. z o.o. Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp.z o.o.
SPIS TREŚCI
1. Wstęp 4
1.1. Definicje i skróty 4
1.2. Zakres prac 4
2. Podsumowanie 5
3. Wyniki przeglądu w zakresie prawidłowości ustalenia wyniku finansowego B.E.Energobudowa S.A. na dzień 19 grudnia 2003 roku. 8
3.1. Ocena zasadności utworzonych rezerw i odpisów aktualizujących oraz ocena poprawności ustalenia wyników na realizowanych kontraktach. 8
3.2. Dodatkowe korekty wymagające uwzględnienia w bilansie i w rachunku zysków i strat B.E. Energobudowa S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003. 10
4. Wyniki przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2003 roku załączonych do planu połączenia spółek B.E.Energobudowa S.A. oraz Polnord S.A. i ujawnionych w prospekcie emisyjnym w zakresie ustalenia, czy utworzone na dzień 19 grudnia 2003 roku rezerwy i ujawnione straty na realizowanych kontraktach nie powinny zostać ujęte w półrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2003 roku. 14
5. Wyniki przeglądu sprawozdań finansowych spółki B.E.Energobudowa S.A. sporządzonych na dzień 31 grudnia 2002 roku w zakresie ustalenia, czy utworzone na dzień 19 grudnia 2003 roku rezerwy i ujawnione straty na realizowanych kontraktach nie powinny zostać ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku. 17
6. Wyniki przeglądu danych będących podstawą wyceny B.E. Energobudowa S.A. i określenie parytetu wymiany akcji 18 6.1. Wycena metodą DCF 18 6.2. Wycena metodą porównań rynkowych 18
1. Wstęp
1.1. Definicje i skróty
W niniejszym raporcie stosujemy następujące skróty: "Polnord" - Polnord - Energobudowa S.A.
"Spółka" - Budownictwo Energetyczne "ENERGOBUDOWA" S.A..
"BDO" - BDO Polska Sp. z o.o.
1.2. Zakres prac Dnia 22 marca 2004 roku pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 a POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Piaskach 10 została podpisana umowa.
W umowie tej został określony następujący zakres prac:
a) Przegląd bilansu zamknięcia spółki B.E. Energobudowa S.A. na dzień 19 grudnia 2003 roku oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2003-19.12.2003 roku, w zakresie prawidłowości ustalenia wyniku finansowego na dzień 19 grudnia 2003 roku, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zasadności utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących na dzień 19 grudnia 2003 roku oraz poprawności ustalenia wyników na realizowanych kontraktach.
b) Przegląd sprawozdania finansowego B.E. Energobudowa S.A. za I półrocze 2003 roku załączonego do planu połączenia spółek B.E. Energobudowa S.A. oraz Polnord S.A. i ujawnionego w prospekcie emisyjnym, w zakresie oceny, czy utworzone na dzień 19 grudnia 2003 roku rezerwy i ujawnione straty na realizowanych kontraktach nie powinny zostać również ujęte w tym sprawozdaniu.
c) Przegląd sprawozdania finansowego B.E. Energobudowa S.A. sporządzonego na koniec 2002 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz opinii biegłego rewidenta (PWC) wraz z raportem biegłego rewidenta, w zakresie ustalenia, czy utworzone na dzień 19 grudnia 2003 roku rezerwy i ujawnione straty na realizowanych kontraktach nie powinny zostać również ujęte w sprawozdaniu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku.
d) Przegląd danych będących podstawą do sporządzenia wyceny spółki B.E.Energobudowa S.A. i określenia parytetu wymiany akcji.
e) Prace o których mowa w punktach a-d zostaną przeprowadzone pod kątem stwierdzenia: - rzetelności i prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych, - rzetelności i prawidłowości ustalenia parytetu wymiany akcji
Ustalony zakres prac nie stanowi badania sprawozdania finansowego w rozumieniu art.64 ustawy o rachunkowości ani przeglądu w rozumieniu normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta i został przez Zleceniodawcę zawężony do analizy ściśle określonych obszarów opisanych powyżej.
2. Podsumowanie Przeprowadziliśmy przegląd sprawozdań finansowych i innych danych będących przedmiotem niniejszego zlecenia stanowiących podstawę przeprowadzenia wyceny wartości B.E.Energobudowa S.A. dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany akcji w procesie połączenia B.E. Energobudowa S.A. z Polnord S.A. Przegląd został przeprowadzony w oparciu o umowę z dnia 22 marca 2004 r. zawartą przez BDO Polska Sp.z o.o. z Polnord-Energobudowa S.A.
Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych bilansu i rachunku zysków i strat, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania innych informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki.
Niniejszy raport został sporządzony do użytku jego Zleceniodawcy, tj. Polnord-Energobudowa S.A. względnie Akcjonariuszy jednostek uczestniczących w połączeniu. BDO Polska nie przyjmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszego raportu oraz odpowiedzialności za ewentualną, inną, niezależną weryfikację tych informacji, ocenę lub wycenę aktywów i pasywów łączących się spółek. Niniejszy raport nie ustosunkowuje się także do względnych zalet połączenia i alternatywnych połączeń z osobami trzecimi a BDO Polska nie rozwiązało, ani też nie zobowiązało się do wzięcia pod uwagę, żadnych zagadnień prawnych lub podatkowych w związku z połączeniem lub innymi transakcjami z nim powiązanymi.
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdziliśmy jak następuje:
1. Sporządzony na dzień 19 grudnia 2003 bilans Spółki i rachunek zysków i strat za okres
od 1 stycznia do 19 grudnia 2003 r. przedstawia: kapitał własny w kwocie: 10 436 tys. zł strata netto 41 441 tys. zł
Według naszej oceny sporządzony bilans wymaga następujących korekt:
· w zakresie wyniku finansowego: - poprawa wyniku (korekty, które obniżyć 10 314 tys.zł powinny wynik 2002 r. pkt.3) - dodatkowe korekty obniżające wynik okresu - 622 tys. zł
· w zakresie kapitałów własnych: - dodatkowe korekty obniżające wynik lat ubiegłych - 2 485 tys. zł (nie wprowadzone przez Spółkę korekty dotyczące zawartej umowy leasingu zwrotnego w 2002 r.)
Wskutek proponowanych korekt:
kapitał własny Spółki wyniósłby: 7 329 tys. zł
strata netto: 31 749 tys. zł
Szczegółowe zestawienie korekt przedstawione zostało w pkt. 3.2. niniejszego raportu.
2. Zaprezentowane w Rozdziale IX - Informacje Dodatkowe prospektu emisyjnego spółki Polnord S.A. sprawozdanie finansowe B.E.Energobudowa S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. przedstawia:
kapitał własny w kwocie: 51 626 tys. zł
strata netto 697 tys. zł
Według naszej oceny wynik I półrocza 2003 r. powinien zostać obniżony o kwotę 6 189 tyś. zł, a wynik lat ubiegłych o kwotę 10 314 tys. zł (korekty z pkt.3)
Wskutek proponowanych korekt:
kapitał własny Spółki wyniósłby: 35 123 tys. zł
strata netto: 6 886 tys. zł
Szczegółowa analiza proponowanych korekt zawarta została w pkt.4 niniejszego raportu.
3.Zaprezentowane w Rozdziale VIII prospektu emisyjnego spółki Polnord S.A. sprawozdanie finansowe B.E. Energobudowa S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. przedstawia:
kapitał własny w kwocie : 52 182 tys. zł
zysk netto: 1 004 tys. zł
Według naszej oceny w roku 2002 Spółka powinna wprowadzić korekty obniżające wynik finansowy tego okresu na łączną kwotę 10 314 tys. zł, wskutek czego:
kapitał własny na 31 grudnia 2002 wyniósłby 41 868 tys. zł,
a strata netto 9 310 tys. zł.
Szczegółowe zestawienie korekt zawarte zostało w pkt.5 niniejszego raportu.
Ponadto zwracamy uwagę na następujące okoliczności, które dodatkowo mogą wpłynąć na ustalone kwoty w bilansie i rachunku zysków i strat B.E.Energobudowa S.A. za okres od 1.01.2003 do 19.12.2003 roku
a) Ustalony w trakcie przeglądu stopień potwierdzeń rozrachunków z odbiorcami wynosi zaledwie około 10%, co może skutkować koniecznością dokonania dalszych odpisów aktualizujących.
b) Spółka nie posiada ostatecznych protokołów odbioru zakończonych w latach ubiegłych kontraktów długoterminowych, co może wpłynąć na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.
c) Wycena posiadanych przez Spółkę udziałów według metody praw własności dokonana została na podstawie nie zbadanych sprawozdań finansowych.
Zmiana wstępnie prezentowanych wyników Spółek wycenianych metodą praw własności może wpłynąć na skutek wyceny. Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności zwracamy uwagę, że w wyniku naszej pracy w odniesieniu do analizy danych finansowych za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2003r. stwierdziliśmy, iż stosowany w Spółce system rachunkowości w zakresie dotyczącym realizowanych kontraktów długoterminowych nie spełnia wszystkich wymaganych ustawą wymogów. Braki te szczególnie zauważalne były w odniesieniu do informacji dotyczących całkowitych planowanych kosztów wykonania usługi, weryfikacji stopnia zaawansowania prac, ustalenia i systematycznej kontroli planowanej marży a w konsekwencji prawidłowości ustalenia wyników na kontraktach. Ponieważ przedmiotem naszej pracy nie była ocena rachunkowości Spółki, stąd celem wyjaśnienia czy taki stan rzeczy istniał również w 2002 roku należałoby naszym zdaniem zasięgnąć opinii rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za ten okres.
Syntetyczne zestawienie wyników przeprowadzonego przeglądu (w tys. zł)
Okres wg Spółki korekty BDO po korektach
sprawozdawczy
19.12.2003 r WYNIK -41 441 10 314 -31 749 -622 WYNIK LAT UBIEGŁYCH -2 485 -2 485 INNE ZMIANY W KAPITALE -305 -305 KAPITAŁ WŁASNY 10 436 7 329
30.06.2003 r. WYNIK -697 -6 189 -6 886 INNE ZMIANY W KAPITALE 141 141 KAPITAŁ WŁASNY 51 626 35 123
31.12.2002 r. WYNIK 1 004 -10 314 -9 310 KAPITAŁ WŁASNY 52 182 41 868
* powyższe kwoty zaprezentowane zostały w sposób utrzymujący ciągłość bilansową 4. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdziliśmy, że wynik za rok 2002 i kapitał własny na 31.12.2002 powinny zostać obniżone o 10 314 tys. zł. W związku z tym, że punktem wyjścia dla wyceny wartości spółki B.E.Energobudowa S.A. i określenia parytetu wymiany było sprawozdanie finansowe za rok 2002, pogorszenie wyniku i obniżenie kapitału własnego nie powinno pozostać bez wpływu na wartość wyceny spółki B.E.Energobudowa S.A. i na określenie parytetu wymiany akcji Energobudowa-Polnord.
3. Wyniki przeglądu w zakresie prawidłowości ustalenia wyniku finansowego B.E.Energobudowa S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
3.1. Ocena zasadności utworzonych rezerw i odpisów aktualizujących oraz ocena poprawności ustalenia wyników na realizowanych kontraktach.
Spółka w okresie 1 stycznia - 19 grudnia 2003 roku poniosła stratę brutto w wysokości 41.441 tys. zł. Na kwotę tę składa się strata Oddziału Warszawa oraz strata Oddziału w Opolu. Szczegółowa charakterystyka głównych pozycji wpływających na wykazany wynik przedstawiona została poniżej.
POLNORD - ENERGOBUDOWA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA
Lp. Opis zdarzenia Kwota w zł
1. Kontrakt "Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki" w Wilanowie, w kwocie tej została ujęta rezerwa na przewidywaną stratę na kontrakcie w wysokości 2.500 tys. zł (5 825 981,51)
2. Kontrakt "Stacja metra A17 Dworzec Gdański" 1 057 637,00
3. Aranżacja budynku BTC (410 095,00)
4. Budynki mieszkalne SMBP "Intrakt" w Nowej Iwicznej (302 087,00)
5. Pozostałe kontrakty (149 128,84)
6. Pozostała sprzedaż - obejmuje przychody z tytułu najmu nieruchomości 1.548 tys. zł oraz koszty zarządu (7.782 tys. zł) (6 234 437,57)
7. Odpis aktualizujący wartość należności od Prokom Investments S.A. (2 202 000,00)
8. Odpis aktualizujący wartość należności od Ekoserwis Podlaskie Inwestycje Budowlane J. Grzechnik i inni S.A. (2 200 500,00)
9. Odpis aktualizujący wartość należności SMBP "Intrakt" (1 748 558,79)
10. Wynik na podnajmie pomieszczeń w budynku BTC (3 510 375,82)
11. Aktualizacja wartości majątku finansowego - udziały w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Sp. z o.o. (1 300 000,00)
12. Odsetki od kredytów (621 878,32)
13. Wycofanie dyskonta kaucji (439 069,87)
14. Koszty leasingu (416 510,16)
15. Koszty gwarancji bankowych (403 218,78)
16. Inne pozycje 13 991,65 Łącznie (24 692 213,01)
POLNORD - ENERGOBUDOWA S.A. ODDZIAŁ OPOLE
Lp. Opis zdarzenia Kwota w zł
1. Strata na kontrakcie EC Zielona Góra (4 058 104,83)
2. Strata na kontrakcie Januszkowice (2 114 081,04)
3. Strata na kontrakcie Pomorzany Odsiarczacz (156 522,52)
4. Spisanie należności z tytułu kaucji gwarancyjnej Noel (1 516 408,40)
5. Odpis aktualizujący należności KBP (3 719 006,45)
6. Odpis aktualizujący należności TPG (423 580,88)
7. Odszkodowanie z tytułu wad w wykonanych robotach dla TBS (291 064,08)
8. Rezerwa na roboty poprawkowe dla Orbis (252 351,65)
9. Rezerwa na koszty odsetkowe Sigma Trade (153 347,04)
10. Odpis aktualizujący należność Bezet (79 269,31)
11. Odpis aktualizujący należność Skandinavisk Miljo Service (88 871,01)
12. Rezerwa na roboty poprawkowe (124 500,00)
13. Spisanie aktywu finansowego z tytułu zdyskontowania kaucji (1 500 968,30)
14. Spisanie aktywu finansowego z tytułu wyceny wbudowanego instrumentu finansowego w kontrakt budowlany EC Zielona Góra (540 975,00)
15. Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań (473 091,55)
16. Odsetki od kredytu (435 070,60)
17. Koszty gwarancji i poręczeń udzielonych (653 241,94) Łącznie (16 580 454,60)
Naszym zdaniem, z uwzględnieniem zaproponowanych poniżej dodatkowych korekt, ujęcie przedstawionych powyżej zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym na dzień 19.12.2003 r. było zasadne.
3.2. Dodatkowe korekty wymagające uwzględnienia w bilansie i rachunku zysków i strat B.E. Energobudowa S.A. na dzień 19.12.2003 r.
Naszym zdaniem zaprezentowane na dzień 19 grudnia 2003 r. bilans oraz rachunek zysków i strat B.E.Energobudowa S.A. wymagają następujących, dodatkowych korekt, wpływających na wynik finansowy i poziom aktywów netto:
Lp. Opis zdarzenia Kwota w zł
1. Leasing zwrotny (3 068 000,00)
2. Utworzenie aktywu z tytułu rozliczenia leasingu zwrotnego w czasie 582 920,00
3. Rozwiązanie aktywu z tytułu podatku odroczonego dotyczącego straty podatkowej (1 169 331,66)
4. Wycena długoterminowych należności i zobowiązań do bieżących (zdyskontowanych) wartości (312 387,30)
5. Odpis aktualizujący wartość należności Media M Sp. z o.o. (975 312,00)
6. Odpis aktualizujący wartość innych należności przeterminowanych (314 637,00)
7. Odpis aktualizujący wartość należności od Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o. (269 364,00)
8. Wycena udziałów metodą praw własności* (279 945,87)
9. Aktualizacja wartości udziałów (177 172,00)
10. Koszty nieujęte w wyniku roku 2003 (185 327,82)
11. Sprzedaż nieujęta w wyniku roku 2003 247 485,50
12. Zmiana rezerwy i aktywu z tytułu podatku odroczonego 2 361 593,22
13. Odpisanie ujemnej wartości firmy 105 403,67
14. Wyłączenie kosztów ponoszonych miesięcznie proporcjonalnie do okresu 20 - 31 grudnia 289 204,36
15. Dyskonto kaucji otrzymanych i zapłaconych (Oddział Opole) 57 494,05 Wpływ na poziom aktywów netto (3 107 376,85) Wpływ na wynik finansowy (622 296,85)
* Skutki wyceny udziałów metodą praw własności nie uwzględniają wyniku Polnord S.A. za okres 01.01.2003 r. do 19.12.2003 r. ze względu na brak danych.
Charakterystyka pozycji:
Ad.1 Leasing zwrotny
Spółka ujęła zysk w kwocie 3.837 tys. zł na sprzedaży nieruchomości, będącej następnie przedmiotem leasingu w całości pod datą sprzedaży. Przy rozliczaniu przychodów ze sprzedaży zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych, kwota 3.068 tys. zł powinna powiększyć rozliczenia międzyokresowe przychodów. Kwestia ta była przedmiotem zastrzeżenia w opinii z badania sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia - 31 grudnia 2002 r.
Ad.2 Utworzenie aktywu z tytułu rozliczenia leasingu zwrotnego w czasie
W związku z różnicą pomiędzy wartością podatkową i bilansową rozliczeń międzyokresowych przychodów powstałych w wyniku opisanej powyżej proponowanej korekty spółka powinna utworzyć aktyw z tytułu podatku dochodowego odroczonego w kwocie 583 tys. zł.
Ad.3 Rozwiązanie aktywu z tytułu podatku odroczonego dotyczącego straty podatkowej
Należy rozwiązać aktyw z tytułu podatku odroczonego utworzonego od straty podatkowej ze względu na fakt, iż polskie prawo podatkowe nie zezwala na odliczanie straty podatkowej spółki przejmowanej z przyszłych zysków spółki przejmującej.
Ad.4 Wycena długoterminowych należności i zobowiązań do bieżących (zdyskontowanych) wartości
Art. 44b ustawy o rachunkowości nakłada wymóg wyceny pozycji aktywów i pasywów spółki przejętej według ich wartości godziwej na dzień połączenia. Za wartość godziwą uznawana jest wartość bieżąca (zdyskontowana) wyznaczona przy odpowiednich bieżących stopach procentowych.
Ad. 5 Odpis aktualizujący wartość należności Media M Sp. z o.o.
Odpis dotyczy należności przeterminowanej powyżej 12 miesięcy w kwocie 879 tys. zł, nieuregulowanej do dnia zakończenia przeglądu oraz zatrzymanej kaucji gwarancyjnej w kwocie 96 tys. zł. Spółka zawarła porozumienie z Media M Sp. z o.o. wprowadzające harmonogram spłat, który nie jest realizowany.
Ad. 6 Odpis aktualizujący wartość należności przeterminowanych
Odpis obejmuje nieuregulowane należności o okresie przeterminowania powyżej 12 miesięcy, których spłata nie jest prawdopodobna.
Ad.7 Odpis aktualizujący wartość należności od Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Należność ta dotyczy odsetek od pożyczki dla Ekoserwis Podlaskie Inwestycje Budowlane J. Grzechnik i inni S.A. (objętej odpisem aktualizującym).
Ad.8 Wycena udziałów metodą praw własności

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Polnord-Energ &lt;PNOR.WA&gt; Odwołanie członków Zarządu oraz przekazanie raportu BDO Polska Sp. z o.o. do... - część 1