Polnord-Energ <PNOR.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 552 tys. zł

Polnord-Energ <PNOR.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 552 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 92.286 88.203 295.820 202.558 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 280 3.143 8.911 6.899 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 89.987 88.100 293.451 202.270 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2.299 103 2.369 288 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 97.304 86.129 294.152 193.783 w tym: - od jednostek powiązanych - 5.227 - 5.227 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 95.904 86.029 292.687 193.506 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.400 100 1.465 277 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -5.018 2.074 1.668 8.775 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 2.157 426 7.903 4.780 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7.175 1.648 -6.235 3.995 VII. Pozostałe przychody operacyjne 10.255 1.257 13.653 1.693 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 11 96 31 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 10.242 1.246 13.557 1.662 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.984 2.031 3.641 2.327 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -14 12 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 112 - 112 3. Inne koszty operacyjne 1.984 1.933 3.629 2.215 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.096 874 3.777 3.361 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 193 523 539 1.950 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 1 12 1 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 161 402 324 1.684 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - -12 5 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 32 132 198 265 XI. Koszty finansowe 963 335 2.761 2.973 1. Odsetki, w tym: 546 347 1.895 1.289 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji 304 -1 314 - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 - 2 - 4. Inne 111 -11 550 1.684 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 326 1.062 1.555 2.338 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 73 -9 72 -8 1. Zyski nadzwyczajne 859 21 879 37 2. Straty nadzwyczajne 786 30 807 45 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 399 1.053 1.627 2.330 XV. Podatek dochodowy -153 534 353 1.090 a) część bieżąca 8 1.760 353 1.859 b) część odroczona -161 -1.226 - -769 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 552 519 1.274 1.240 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.274 1.240 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.783.781 1.720.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,71 0,97 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: POLNORD-ENERGOBUDOWA Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 11-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ