Polnord <PNOR.WA> Zmiana treści Prospektu Emisyjnego

Polnord <PNOR.WA> Zmiana treści Prospektu Emisyjnego ZMIANA TREŚCI PROSPEKTU EMISYJNEGO Raport bieżący nr 83/2003 Zarząd POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. w związku z aneksami z dnia 19 grudnia 2003 r. otrzymanymi w dniu 30.12.2003 r. przedstawia następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii E POLNORD S.A.: 1. W związku z Aneksem nr 9 z dnia 19 grudnia 2003 r. do Umowy kredytowej o kredyt gwarancyjny odnawialny z dnia 19 sierpnia 1998 r. zawartej pomiędzy AmerBankiem jako kredytodawcą a Energobudową jako kredytobiorcą Str. 343 Rozdział VIII pkt. 2.15.1 Po punkcie 1) dodaje się punkt 1a) "Aneks nr 9 z dnia 19 grudnia 2003 r.do Umowy kredytowej o kredyt gwarancyjny odnawialny z dnia 19 sierpnia 1998 r. zawarty pomiędzy DZ BANK Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a POLNORD-ENERGOBUDOWA Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (następca prawny spółki BE ENERGOBUDOWA S.A.). Aneksem nr 9 zostaje zmniejszona wysokość kredytu odnawialnego na dokonanie płatności z tytułu gwarancji lub czeku z ustalonej w umowie kwoty 4 000 000 PLN do wysokości nie przekraczającej kwoty 1 028 000,00 PLN. Kredyt jest udzielony na okres począwszy od dnia udostępnienia kredytu do dnia 31 grudnia 2003 r. Spłata kredytu nastąpi 02 stycznia 2004 r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny "in blanco", depozyt pieniężny, hipoteka kaucyjna do wysokości 3 000 000 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Granicznej 4, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia tej nieruchomości, cesja kontraktów handlowych o minimalnej łącznej kwocie należności 4 000 000 PLN oraz poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 2 056 000 PLN. Aneks zawiera zobowiązanie, zgodnie z którym do chwili całkowitej spłaty kredytu i zaspokojenia innych wierzytelności banku, POLNORD - ENERGOBUDOWA S.A. ma obowiązek kierować minimum 70% wpływów z prowadzonej działalności przez jej Oddział w Warszawie za okres miesięczny na spłatę kredytu." 2. W związku z Aneksem nr 4 z dnia 19 grudnia 2003 r. do Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 04 grudnia 2000 r zawartej pomiędzy AmerBankiem jako kredytodawcą a Energobudową jako kredytobiorcą Str 344 Rozdział VIII pkt. 2.15.1 Po punkcie 2) dodaje się punkt 2a) "Aneks nr 4 z dnia 19 grudnia 2003 r.do Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 04 grudnia 2000 r. zawarty pomiędzy DZ BANK Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a POLNORD-ENERGOBUDOWA Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (następca prawny spółki BE ENERGOBUDOWA S.A.). Aneksem nr 4 Bank udziela kredytu na finansowanie bieżącej działalności w wysokości nie przekraczającej kwoty 6 000 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu będzie zmniejszana poprzez spłatę kredytu: - od 31 stycznia 2004 r. o kwotę 500 000 PLN do wysokości kredytu 5 500 000 PLN, - od 28 lutego 2004 r. o kwotę 500 000 PLN do wysokości kredytu 5 000 000 PLN. Kredyt jest udzielony na okres począwszy od dnia udostępnienia kredytu do ostatniego dnia spłaty kredytu określonego na dzień 31 marca 2004 r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą "bez protestu", przelew wierzytelności pieniężnych , hipoteka kaucyjna do wysokości 3 000 000 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Granicznej 4, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia tej nieruchomości oraz poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 12 000 000 PLN. Aneks zawiera zobowiązanie, zgodnie z którym do chwili całkowitej spłaty kredytu i zaspokojenia innych wierzytelności banku, POLNORD - ENERGOBUDOWA S.A. ma obowiązek kierować minimum 70% wpływów z prowadzonej działalności przez jej Oddział w Warszawie za okres miesięczny na spłatę kredytu." 3. W związku z Aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2003 r. do Umowy o przelew wierzytelności z dnia 20 grudnia 2002 r zawartej pomiędzy AmerBankiem a Energobudową Str 346 Rozdział VIII pkt. 2.15.2 Po punkcie 1) dodaje się punkt 1a) "Aneks nr 1 z dnia 19 grudnia 2003 r. do Umowy o przelew wierzytelności z dnia 20 grudnia 2002 r. zawarty pomiędzy DZ BANK Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a POLNORD-ENERGOBUDOWA Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (następca prawny spółki BE ENERGOBUDOWA S.A.). Aneks nr 1 do Umowy o przelew wierzytelności z dnia 20 grudnia 2002 r. związany jest z dwoma kredytami udzielonymi przez bank na rzecz POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A.: a) kredytem do wysokości 1 028 000 PLN udzielonym na podstawie umowy z dnia 19 sierpnia 1998 r.(po uwzględnieniu aneksu nr 9 z dnia 19.12.2003 r.) b) kredytem do wysokości 6 000 000 PLN udzielonym na podstawie umowy z dnia 04 grudnia 2000 r. .(po uwzględnieniu aneksu nr 4 z dnia 19.12.2003 r.) Przedmiotem aneksu do umowy jest przeniesienie wierzytelności, w celu zabezpieczenia spłaty powyższych kredytów, z tytułu umowy o roboty budowlane z dnia 12 lipca 2002 r., zawartej z Robyg Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie powyższej umowy POLNORD - ENERGOBUDOWIE S.A. przysługuje wymagalna i przyszła wierzytelność o zapłatę kwoty 18 038 980,22 PLN. Dłużnik wyraził zgodę na powyższy przelew wierzytelności." Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ