Polnord <PNOR.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 1.240 tys. zł

Polnord <PNOR.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 1.240 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 202.558 261.280 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6.899 25.276 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 202.270 261.037 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 288 243 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 193.783 243.684 w tym: - od jednostek powiązanych 5.227 17.105 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 193.506 243.455 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 277 229 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 8.775 17.596 IV. Koszty sprzedaży - - V. Koszty ogólnego zarządu 4.780 6.274 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3.995 11.322 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.693 2.701 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 31 277 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 1.662 2.424 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.327 3.549 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 330 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 112 - 3. Inne koszty operacyjne 2.215 3.219 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.361 10.474 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.950 3.822 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 2 - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 1.684 3.585 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 265 235 XI. Koszty finansowe 2.973 2.399 1. Odsetki, w tym: 1.289 1.276 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - 550 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 1.684 573 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2.338 11.897 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -8 17 1. Zyski nadzwyczajne 37 227 2. Straty nadzwyczajne 45 210 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2.330 11.914 XV. Podatek dochodowy 1.090 3.442 a) część bieżąca 1.859 4.052 b) część odroczona -769 -610 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1.240 8.472 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.240 8.472 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.720.000 1.720.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,72 4,93 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: POLNORD Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 25-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ