Pomóc klimatowi i społeczeństwu

Od kilku lat społeczeństwa oczekują od przedsiębiorstw nie tylko zysków, ale odpowiedzialnego rozwiązywania problemów społecznych i klimatycznych. Dziś CSR powinno być definiowane szerzej, z włączeniem ESG (ang. Environmental, Social and Governance). Pojęcie musi być wypełnione realnymi działaniami społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Badania i analizy pokazują, że w ostatnich latach przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do ocen i raportowania pozafinansowego. W swojej działalności kierują się już nie tylko zasadami społecznej odpowiedzialności, ale także ładu korporacyjnego i troską o stan środowiska naturalnego. Idee te nie są już – jak bywało jeszcze kilkanaście lat temu – narzędziami służącymi wyłącznie poprawieniu wizerunku firmy. Współczesne społeczeństwo ma coraz większą świadomość ekologiczną, częściej interesuje się funkcjonowaniem firm, z których usług lub produktów korzysta, zna i rozumie pojęcia takie jak, sprawiedliwy handel (fair trade) czy zrównoważony rozwój (sustainability) - mówi prof. dr hab., Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Pomóc klimatowi i społeczeństwu

  • Materiał partnera
opublikowano: 20-11-2020, 13:07

Od kilku lat społeczeństwa oczekują od przedsiębiorstw nie tylko zysków, ale odpowiedzialnego rozwiązywania problemów społecznych i klimatycznych. Dziś CSR powinno być definiowane szerzej, z włączeniem ESG (ang. Environmental, Social and Governance). Pojęcie musi być wypełnione realnymi działaniami społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Badania i analizy pokazują, że w ostatnich latach przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do ocen i raportowania pozafinansowego. W swojej działalności kierują się już nie tylko zasadami społecznej odpowiedzialności, ale także ładu korporacyjnego i troską o stan środowiska naturalnego. Idee te nie są już – jak bywało jeszcze kilkanaście lat temu – narzędziami służącymi wyłącznie poprawieniu wizerunku firmy. Współczesne społeczeństwo ma coraz większą świadomość ekologiczną, częściej interesuje się funkcjonowaniem firm, z których usług lub produktów korzysta, zna i rozumie pojęcia takie jak, sprawiedliwy handel (fair trade) czy zrównoważony rozwój (sustainability) - mówi prof. dr hab., Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Współczesne społeczeństwo ma coraz większą świadomość ekologiczną, częściej interesuje się funkcjonowaniem firm, z których usług lub produktów korzysta, zna i rozumie pojęcia takie jak, sprawiedliwy handel (fair trade) czy zrównoważony rozwój (sustainability) - mówi prof. dr hab., Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Rosnąca rola ESG

O rosnącej roli ESG przekonują również wyniki tegorocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Menedżerowie CSR 2020”. Pokazuje on, że firmy coraz silniej integrują wartości CSR z biznesową działalnością. Aż 87 proc. badanych uważa, że działania w ramach zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności wpłynęły na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Zdaniem zaś 90 proc. respondentów biznes ma do odegrania ważną rolę w dostosowywaniu naszego kraju do skutków zmian klimatycznych oraz w przeciwdziałaniu tym zmianom. Wiele firm coraz poważniej myśli o redukcji emisji CO₂, o zasileniu produkcji energią elektryczną z wiatru. Podpisują umowy z dostawcami energii z OZE. Nierzadko opakowania ich produktów funkcjonują w obiegu zamkniętym, niemal wszystkie nadają się do recyklingu. Część wytwarzanego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniach wielokrotnego użytku, np. szklanych butelkach czy w puszkach aluminiowych częściowo wyprodukowanych z materiału pochodzącego z recyklingu. Firmy chcą też oszczędzać wodę, wprowadzając do produkcji wodooszczędne technologie oraz stawiają na odzysk wody używanej w procesach produkcyjnych.

Wyzwania środowiskowe i klimatyczne oraz zmiany społeczne wywierają coraz większy wpływ na działalność firm, a tendencja ta będzie się jeszcze nasilała - mówi Izabela Opałczyńska, menedżerka projektów w FOB.

Światowe Forum Ekonomiczne w styczniu 2020 r. opublikowało raport Global Risks Report 2020, w którym „choroby zakaźne” znalazły się na 10. miejscu pod względem potencjalnego wpływu na gospodarkę. Nie znalazły się także w grupie 10 głównych obszarów ryzyka, których wystąpienie określono jako „prawdopodobne”.

Przedsiębiorstwa świetnie odnalazły się też w walce z pandemią Covid-19. Pomagają nie tylko szpitalom, lecz także szkołom i instytucjom zajmującym się dziećmi, osobami starszymi czy bezdomnymi, jak i wielu organizacjom w pracy zdalnej. Wyraźnie wzrasta więc rola ESG (ang. Environmental, Social and Governance), chodzi o wypełnienie pojęcia realnymi i szeroko pojętymi działaniami społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Wyzwania środowiskowe i klimatyczne oraz zmiany społeczne wywierają coraz większy wpływ na działalność firm, a tendencja ta będzie się jeszcze nasilała - mówi Izabela Opałczyńska, menedżerka projektów w FOB.

- Aby zapewnić odporność organizacjom, umożliwić rozwój w długim horyzoncie czasowym, a w krótkim terminie dać większe szanse na pozyskanie kapitału, bądź jego niższy koszt, uwzględnienie idei zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej, staje się koniecznością. Czynniki ESG mają umożliwić przejście od pewnych idei i wartości do bardziej konkretnych i mierzalnych celów i wskaźników - dodaje ekspertka.

Odpowiedzialne rynki finansowe

Firmy z rynków finansowych i regulacyjnych coraz przychylniej postrzegają znaczenie czynników ESG. Czy więc to dyrektorzy finansowi wezmą udział w przeobrażaniu organizacji w bardziej odpowiedzialne? Jak wynika z badania „CFO Survey 2020 – spring edition” firmy doradczej Deloitte, 31 proc. dyrektorów finansowych jest przekonanych, że czynniki ESG wpłyną na wyniki firm. W ciągu najbliższych trzech lat o łatwym dostępie do rynków kapitałowych będą decydować kwestie odpowiedzialności społecznej oraz ochrony środowiska. Uniwersytet Oksfordzki przebadał 190 różnych źródeł uwzględniających kwestie ESG w strategiach i działaniach firm. To badanie potwierdziło korelację między zrównoważonym rozwojem i dobrymi praktykami ESG, a niższymi kosztami operacyjnymi, wyższą rentownością i rosnącymi cenami akcji. Zyskują firmy ukierunkowane na konkretne cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Konsumenci chętniej zwracają się ku markom cieszącym się dużym zaufaniem społecznym. Do pracy w nich garną się młodzi, zdolni ludzie. Także partnerzy i regulatorzy dobrze postrzegają takie działania. Z czasem dostrzegają je również inwestorzy.

- Trend, który obserwujemy obecnie globalnie, ale także coraz silniej na rynku polskim, to odejście od oceny biznesu wyłącznie z perspektywy wzrostu i wyników czysto finansowych. Czynniki ESG stają się ważnym punktem dyskusji wśród regulatorów, inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Biznes dostosowując się do tych wymagań uwzględnia czynniki ESG w swoich strategiach, a także stara się włączać ryzyka ESG w swoje mechanizmy zarządzania ryzykiem - zauważa Izabela Opałczyńska.

Jej zdaniem firmy, które dopiero zaczynają swoją drogę do bardziej zrównoważonego modelu działalności powinny przyjrzeć się dokładnie swojej organizacji, przeanalizować obecny model biznesowy i istotne obszary działań. Bez informacji wyjściowej jaki jest nasz obecny wpływ, negatywny i pozytywny, np. w sferze oddziaływania na środowisko, trudno przejść do dalszych kroków.

- W dalszej kolejności, dobrze zastanowić się, czego będą oczekiwać od nas interesariusze, szczególnie klienci, inwestorzy i organy regulacyjne, jako że to oni nadają kierunek i tempo obecnym zmianom w podejściu do czynników ESG. Dołączając do tego analizę ryzyk ESG, czy to prostą czy rozbudowaną o różne scenariusze przyszłości, mamy pełniejszy obraz naszej obecnej sytuacji i luk, które musimy zagospodarować - radzi Izabela Opałczyńska.

Ekspertka obserwując rynek, widzi kolejne firmy ogłaszające swoje cele neutralności klimatycznej, widzi, z jak głęboką transformacją modelu biznesowego mamy do czynienia, szczególnie w przypadku spółek z sektorów wysokoemisyjnych.

Jak raportować i weryfikować?

Izabela Opałczyńska twierdzi, że w przypadku ESG duży nacisk kładziony jest na mierniki, ich raportowanie i weryfikację. W wyznaczaniu mierzalnych celów, pomocne mogą być narzędzia, takie jak np. Science Based Targets, które pozwalają na określenie celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z obecną wiedzą naukową.

- Dużą przeszkodą w rozwoju rynku inwestycji ESG jest brak jednolitego, spójnego standardu raportowania kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Spółki korzystają obecnie z różnych dostępnych wytycznych i standardów, jednak trwają już prace, na poziomie unijnym i w ramach innych oddolnych inicjatyw, nad wypracowaniem nowych standardów, stawiających mocno na porównywalność danych. Należy również zwrócić uwagę na coraz bardziej powszechne ratingi ESG, wykorzystywane do oceny firm przez inwestorów. Pokazuje to kierunek zmian i rosnące zainteresowanie kwestiami ESG na rynkach finansowych - mówi Izabela Opałczyńska.

Zdaniem profesora Wachowiaka od kilku lat dla interesariuszy firm ważne są nie tylko zyski, ale też sposób ich realizacji. Przedsiębiorstwa dziś zdają sobie sprawę, że idea CSR – czy szerzej – ESG ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przewag konkurencyjnych i odniesienia sukcesu rynkowego. A zatem nie samo tylko nastawienie na zysk, ale także odpowiadanie na potrzeby interesariuszy powinno przyświecać firmom w ich działalności. To również ze względu na inwestorów ważne jest efektywne gospodarowanie swoimi zasobami oraz zwiększanie swojej wartości z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ESG.

- Coraz częściej interesariusze oczekują od przedsiębiorstwa odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i angażowania się w życie społeczności i środowiska, w którym ono działa. Istotną cechą zarówno koncepcji CSR, jak i ESG jest dobrowolność. Przedsiębiorstwa nie tylko ściśle respektują zasady określone prawem, ale także podejmują działania, których nie wymagają od nich obowiązujące przepisy - podkreśla prof. Wachowiak.

Krystyna Różańska

Komentarz partnera
Obserwuj otoczenie, słuchaj głosu klienta, mierz efekty
Daria Sulgostowska
rzecznik prasowy, kierownik zespołu zrównoważonego rozwoju CCC
Obserwuj otoczenie, słuchaj głosu klienta, mierz efekty
Przedsiębiorstwa prowadzą działalność korzystając nie tylko z kapitału finansowego, ale także naturalnego, ludzkiego i społecznego. Kwestie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju są dla CCC równie ważne jak kwestie finansowe. Dostrzegamy wartości zasobów, z których korzystamy i zobowiązujemy się, aby czynić to w odpowiedzialny sposób. Mierzymy nasz wpływ na szeroko rozumiane otoczenie oraz pracujemy nad tym, żeby pomnażać wartość tych kapitałów, a wszelkie wyrządzane szkody redukować i rekompensować. Bierzemy pod uwagę także kontekst ustawowo-regulacyjny i kształtujemy swoją aktywność na podstawie międzynarodowych i unijnych kierunków działań, strategii i powstających przepisów prawnych (np. Porozumienie Paryskie, Unijna Strategia Rozwoju European Green Deal czy Taksonomia Działalności Zrównoważonej Środowiskowo). Widzimy tu też szereg korzyści nie tylko dla spółki, ale także dla społeczeństwa i środowiska.
Zrównoważony rozwój stanowi podstawę praktyki biznesowej CCC oraz jest jednym z filarów strategii GO.22 na lata 2020-22. Jest integralną częścią naszej działalności i nawet w trudnym okresie pandemii przyspieszyliśmy działania w tym obszarze wdrażając pierwszą w historii firmy strategię pod hasłem „Sustainable Growth”. Skala działalności zobowiązuje, w naszej opinii, do propagowania odpowiedzialnych zachowań, a także edukacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz wśród klientów, partnerów biznesowych czy inwestorów.
Inwestorzy finansowi, szczególnie zagraniczni, przy decyzjach inwestycyjnych coraz częściej biorą pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju: środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG). Z tego powodu powstają m.in. indeksy takie jak MSCI ESG i ratingi oceniające kwestie odpowiedzialnego rozwoju. Głównym celem tych zestawień jest dostarczenie odpowiednich danych niefinansowych pomagających w podjęciu świadomej decyzji inwestycyjnej. Pandemia koronawirusa dodatkowo zwiększyła znaczenie kwestii ESG w ogólnej ocenie spółek - obecny kryzys pokazał, że organizacje stawiające na odpowiedzialność w każdym aspekcie działalności lepiej radzą sobie w obliczu COVID-19.
Spółka po raz pierwszy pojawiła się w prestiżowym zestawieniu ESG MSCI w 2018 roku, otrzymując ocenę BB (5. poziom na 9-stopniowej skali). Dzięki aktywnej działalności i odpowiedzialnym decyzjom w 2019 rating został podwyższony do oceny BBB. Pod koniec sierpnia 2020 Spółka została oceniona na rating A, przyznawanej wyłącznie światowym liderom tego obszaru. W Polsce jesteśmy jedynym tak wysoko ocenianym podmiotem. Jest to skutek konsekwencji, wytrwałości i ambicji w zakresie realizowanych celów. Naszą długoterminową ambicją jest uzyskanie ratingu na poziomie A+ (tj. AA lub AAA) , który w skali globalnej posiadają tylko nieliczne firmy.
Jako spółka handlowa widzimy jak rośnie zainteresowanie i świadomość klientów w zakresie ekologii i kwestii środowiskowych. Również ten trend pandemia jeszcze wzmocniła. Coraz częściej dokonując zakupu zwracamy, jako klienci, uwagę na produkty i opakowania z recyklingu, eko skóry, produkcję zgodną z normami etycznymi, a także zaangażowanie marki w rozwiązywanie ważkich problemów społecznych i ekologicznych. Z tego powodu w ofercie CCC pojawiła się specjalna linia produktów „Go for Nature” wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. W naszych sklepach i sprzedaży internetowej próżno dziś szukać folii, wykorzystujemy tylko papierowe opakowania z materiałów z odzysku. Dodatkowo właśnie trwa pilotaż akcji „Daj swoim butom drugie życie” – zbieramy w niej używane obuwie, które poddamy analizie pod kątem ponownego ich wykorzystania lub poddania recyclingowi.
Jednym z głównych celów strategicznych jest także minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko – chcemy to osiągnąć m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, ilość wytwarzanych odpadów oraz poprawę efektywności energetycznej, które mają zmniejszyć się o 7 proc. w horyzoncie roku 2022 w porównaniu do poziomów z roku 2019. W trosce o dostarczenie dobrego jakościowo i wytworzonego w sposób odpowiedzialny produktu drobiazgowo kontrolujemy nasz łańcuch dostaw. Opracowaliśmy w tym celu Kodeks Postępowania CCC, który stanowi integralną część umów z dostawcami. Budujemy w ten sposób partnerskie relacje jednocześnie stawiając konkretne wymagania i edukując w kwestiach zrównoważonego rozwoju.
Ukierunkowanie transformacji Spółki w stronę zrównoważonego modelu biznesowego wymaga drobiazgowej analizy i zdiagnozowania kluczowych wyzwań oraz obszarów do poprawy. Ustaliliśmy precyzyjne cele i podzieliliśmy nasze działania na 4 obszary: odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa. Odpowiednia operacjonalizacja i opomiarowanie strategii, zgodne z wytycznymi międzynarodowych standardów, jest naszym zdaniem wyjątkowo istotne. Dzięki temu strategia zrównoważonego rozwoju nie jest zbiorem haseł, tylko konkretnym planem działań. Takie systemowe podejście do obszaru ESG oraz planowanie długoterminowe pozwala na tworzenie biznesu, w którym odpowiedzialny rozwój jest fundamentem wszystkich działań, co przynosi konkretne oszczędności finansowe oraz korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, klimatycznych czy związanych z zarządzaniem.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane