Pozmeat <POZM.WA> Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 32

Piotr Kuczyński
01-10-2003, 10:12

Pozmeat <POZM.WA> Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 32 9.21 Wycena przeprowadzona przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych Lis Mizera z września 1999 r. została opracowana w celu oszacowania wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia udzielanego kredytu bankowego, natomiast wycena z 19 lipca 2000 r. w celu oszacowania wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb wniesienia aportu do przyszłej spółki. Wycena z 22 kwietnia 2002 r. została sporządzona dla potrzeb sprzedaży nieruchomości.
9.22 Nie przeprowadziliśmy wyceny nieruchomości przy ul. Wilkońskich, natomiast dokonaliśmy przeglądu metodologii i założeń przyjętych w operatach szacunkowych z ww. wycen.
9.23 Uważamy, iż w przypadku wszystkich trzech ww. operatów przyjęte metody wyceny są poprawne, jednakże w odniesieniu do założeń wyceny z 1999 r. oraz wyceny z 2000 r. mamy szereg zastrzeżeń.
9.24 Nasze zastrzeżenie w odniesieniu do założeń wyceny z 1999 r. polega na tym, iż rzeczoznawca dokonał porównania tylko z jedną nieruchomością porównawczą. Założeniem metody jest porównywanie nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami, które były przedmiotem transakcji rynkowych. Rzeczoznawca powinien dokonać porównania z większą ilością obiektów porównawczych.
9.25 Natomiast w odniesieniu do założeń wyceny z 2000 r. zastrzeżenia budzi dobór nieruchomości porównawczych. Ten sam rzeczoznawca w przeciągu jednego roku wycenił tę samą nieruchomość, korzystając z tej samej metody, otrzymując w wyniku tychże wycen dwie wartości różniące się o prawie 400%, podczas gdy wartość wyższa stanowiła podstawę do wniesienia nieruchomości aportem do spółki. Ponadto zwracamy uwagę, iż rzeczoznawca założył, iż wszystkie budynki zlokalizowane na nieruchomości zostaną wyburzone. Dokonując porównania parami, rzeczoznawca dla dwóch porównawczych transakcji sprzedaży nieruchomości bez zabudowy wprowadza poprawkę ceny za m2 odnośnie rodzaju zabudowy w wysokości minus 5%, co naszym zdaniem wydaje się być niewystarczające.
9.26 Nie mamy komentarza do założeń przyjętych przez rzeczoznawcę w wycenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. Zwracamy uwagę, iż rzeczoznawca stwierdza, iż "(...) na tych nieruchomościach budynki są w przeważającej części nieekonomiczne, energochłonne, przestarzałe technologicznie i funkcjonalnie, których koszt utrzymania znacznie wzrasta, ponadto koszty adaptacji przekraczają w dużym stopniu koszt budowy nowego budynku".
9.27 Zwracamy również uwagę, iż Komisja Arbitrażowa przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dokonała oceny poprawności operatu szacunkowego z dnia 19 lipca 2000 r. W opinii wydanej 15 stycznia 2003 r. (załącznik 7.7) Komisja stwierdziła, iż ww. operat szacunkowy "(...) nie nadawał się, w dacie opracowania opinii, jako podstawa do określenia wartości nieruchomości dla potrzeb określenia wysokości wkładu niepieniężnego do spółki, gdyż zawiera a) błędy dyskwalifikujące: nieprecyzyjnie określony przedmiot i zakres wyceny; nieprawidłowo wykonana wycena, ponieważ do porównania przyjęto nieodpowiednie nieruchomości, b) błędy istotne i uchybienia: niezgodność ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych; brak uzasadnienia wag wg cech rynkowych relacji pomiędzy prawem własności gruntu i prawem użytkowania wieczystego, kosztów prac rozbiórkowych; brak uzasadnienia trendu czasowego, brak uzasadnienia wyniku i wniosków". Rozumiemy, iż sprawa ta nie została jeszcze zakończona.
9.28 Komisja Arbitrażowa przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dokonała również oceny poprawności operatu szacunkowego z dnia 22 kwietnia 2002 r. W opinii wydanej 15 stycznia 2003 r. (załącznik 7.8) Komisja stwierdziła, iż ww. operat szacunkowy "(...) po dokonaniu poprawek i uzupełnień nadawał się, w dacie opracowania opinii, jako podstawa do określenia wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. Poprawki wymaga: doprecyzowanie zakresu wyceny, zlikwidowanie błędów drukarskich, uzasadnienie braku trendu cenowego z uwagi na czas, uzasadnienie przyjętych parametrów do podejścia dochodowego, uzasadnienie wyniku".
9.29 Spółka przedstawiła następujące operaty szacunkowe: dla nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul Garbary, nr Kw. 127226:
· z dnia 19 lipca 2000 r. według stanu nieruchomości i cen rynkowych na datę opracowania dla potrzeb wniesienia nieruchomości aportem do przyszłej spółki, sporządzony przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych Lis Mizera, mgr inż. Macieja Maderę - wartość wg operatu: 140.937.576 zł (załącznik 7.9),
· z dnia 6 lutego 2003 r., z uwzględnieniem stanu i przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz kształtujących się cen na datę opracowania operatu, zlecony przez Tele-Tech Investment, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Szymańską dla potrzeb udostępnienia biegłemu rewidentowi dokonującemu audytu Tele-Tech Investment - wartość wg operatu: 57.095.400 zł (załącznik 7.10).
9.30 Nie przeprowadziliśmy wyceny nieruchomości przy ul. Garbary, natomiast dokonaliśmy przeglądu metodologii i założeń przyjętych w operatach szacunkowych z ww. wycen.
9.31 Wycena z 2000 r. nie uwzględnia faktu, iż część budynków objęta jest ochroną konserwatorską. Ponadto, polemizować można z wyborem nieruchomości porównawczych. Rzeczoznawca porównuje zabudowaną nieruchomość o powierzchni ponad 54.000 m2 z małymi działkami niezabudowanymi o powierzchni od 626 do 852 m2, co w wyniku daje cenę 1 m2 gruntu w wysokości 2.609 zł. Z analiz rynku wynika, że ceny 1 m2 małych działek uzyskują znacznie wyższe poziomy niż ceny 1 m2 działek dużych. Uzyskanie tego poziomu ceny dla gruntu o tak dużej powierzchni wydaje się mało prawdopodobne pomimo niewątpliwej atrakcyjności badanej nieruchomości. Zwracamy także uwagę, iż do analizy porównawczej, z 16 opisanych transakcji przyjęto 3, które charakteryzują się najwyższymi cenami za m2.
9.32 Nie mamy komentarza do metodologii i założeń przyjętych przez rzeczoznawcę w wycenie z dnia 6 lutego 2003 r. w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Garbary. Zwracamy uwagę, iż autor podkreśla, iż w ostatnich trzech latach nie zanotowano transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych, objętych ochroną konserwatorską.
Wnoszenie aportów do Duo Center oraz Milenium Center
9.33 W dniu 20 czerwca 2000 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 4/2000 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednej lub kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie do nich aportem przysługujących Spółce praw do nieruchomości (załącznik 7.11).
9.34 Spółka Duo Center została utworzona 15 września 2000 r. aktem notarialnym nr A 8177/2000 (załącznik 7.12) sporządzonym przez notariusza Teresę Kurzyca prowadzącą Kancelarię Notarialną w Obornikach Wlkp. Kapitał zakładowy spółki wynosił 2.859.400 zł i dzielił się na 28.594 udziały po 100 zł każdy.
9.35 W dniu 23 października 2000 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru handlowego (załącznik 7.13) nowej spółki "Duo Center" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Garbary 101/111. Cały kapitał zakładowy został pokryty aportem przez Spółkę, jedynego wspólnika Duo Center. Aport stanowiło prawo użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Hawelańskiej 6 o pow. 25.711 m 2 wpisanej w księdze wieczystej nr 42373 oraz prawa własności budynków i urządzeń trwale z gruntem związanych położonych na tym gruncie. 9.36 W dniu 4 grudnia 2000 r. w formie aktu notarialnego nr 11877/2000 (załącznik 7.14) sporządzonego przed notariuszem Teresą Kurzycą spisano protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęto uchwałę nr 1/2000 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Duo Center o kwotę 20 mln zł, tj. do wysokości 22.859.400 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objęła Spółka, pokrywając je aportem w postaci prawa użytkowania gruntów przy ul. Wilkońskich zapisanych w księdze wieczystej nr 68959 oraz prawo własności budynków i urządzeń trwale z gruntem związanych położonych na tym gruncie.
9.37 Milenium Center utworzona została w dniu 4 grudnia 2000 r. aktem notarialnym nr 11881/2000 sporządzonym przez notariusza Teresę Kurzycę. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 100 mln zł i dzielił się na 100.000 udziałów po 1.000 zł każdy. Wszystkie udziały objęła Spółka, jako jedyny wspólnik, i pokryła w całości wkładem rzeczowym w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Poznaniu przy ul Garbary 101/111 o pow. 5,4019 ha zapisanego w księdze wieczystej nr 127226 oraz prawa własności budynków i urządzeń trwale z gruntem związanych (załącznik 7.15).
9.38 W dniu 11 grudnia 2000 r. na wniosek Zarządu z dnia 4 grudnia 2000 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o wpisaniu Milenium Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jeżyckiej 31 do rejestru handlowego (załącznik 7.16).
9.39 Porównanie wartości wniesienia z wartością księgową netto aportu ogółem przedstawia poniższa tabelka: Wartość księgowa (zł) (załącznik 7.17) Wartość wniesienia (zł) Różnica (zł)
Duo Center 3.520.007,10 22.859.400,00 19.339.392,90
Milenium Center 7.596.206,61 100.000.000,00 92.403.793,39
Razem 11.116.213,71 122.859.400,00 111.743.186,29
9.40 Porównanie wartości wniesienia z wartością z wyceny aportu przedstawia poniższa tabelka: Wartość wniesienia (zł) Wartość z wyceny (zł) Data operatu szacunkowego Różnica
Duo Center 22.859.400,00 22.554.831,00 Z dnia 19 lipca 2000 r. oraz 14 marca 2000 r. (304.569,00)
Milenium Center 100.000.000,00 140.937.576,00 Z dnia 19 lipca 2000 r. 40.937.576,00
9.41 Udziały zostały ujęte w księgach Spółki (aktywa) w wartości wniesienia w wysokości 122.859 tys. zł, natomiast różnica pomiędzy wartością wniesienia a ich wartością księgową w wysokości 111.743 tys. zł odniesiona została na przychody przyszłych okresów (pasywa). Spowodowało to podwyższenie sumy bilansowej Spółki o 111.743 tys. zł. 9.42 Nie znamy przyczyn, dla których wartości wniesienia różnią się od wartości wynikających z operatów szacunkowych.
9.43 UoR nie określała wartości, według której należy ująć w księgach udziały objęte w zamian za wniesienie aportu. Uważamy zatem, że z metodologicznego punktu widzenia, pierwotne ujęcie w księgach udziałów w Duo Center oraz Milenium Center po cenie wniesienia mającej odzwierciedlać wartość rynkową wydaje się być poprawne, o ile wartość rynkowa wynikała z prawidłowej i rzetelnej wyceny rzeczoznawcy. Nadrzędna zasada rachunkowości, zasada ostrożności, została tutaj zachowana, ponieważ Spółka nie odnosiła w przychody ww. różnicy pomiędzy wartością wniesienia udziałów a ich wartością księgową. Różnica ta miała zatem charakter nie zrealizowanego przychodu, którego ujęcie w wyniku finansowym zostało odroczone do momentu sprzedaży tych aktywów.
9.44 Natomiast na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28. ust. 1. pkt 2 UoR, udziały w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
9.45 Zgodnie z ww. art. 28. ust. 1. pkt 2 UoR, na dzień 31 grudnia 2000 r. Zarząd miał obowiązek ewentualnego pomniejszenia wartości tych udziałów w księgach o ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Nie miałoby to jednak wpływu na bieżący wynik Spółki, gdyż ewentualny odpis obciążyłby przychody przyszłych okresów.
9.46 Zwracamy uwagę, iż w lutym 2001 r. Spółka otrzymała od Romana Nowaka, pośrednika działającego na poznańskim rynku nieruchomości, pisemną ofertę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Garbary (załącznik 10.8) zawierającą proponowaną cenę w wysokości 320 zł za m2., co mogło stanowić przesłankę, iż wartość rynkowa udziałów Milenium Center jest znacząco niższa, niż wartość ujęta w aktywach. Spółka nie dokonała jednak odpowiednich działań celem uwzględnienia tego faktu w sprawozdaniu finansowym za 2000 r. z dnia 5 kwietnia 2001 r. Ponadto, dnia 19 lipca 2001 r. udziały w Milenium Center zostały sprzedane za kwotę 40 mln zł (pomniejszoną o koszt opcji odkupu: 80 tys. zł). Spółka nie dokonała jednak odpowiednich działań celem uwzględnienia tego faktu w sprawozdaniu finansowym za 2000 r. z dnia 23 stycznia 2002 r. Jeśli wg oceny Spółki, wartość, po której sprzedano udziały Milenium Center, stanowiąca odzwierciedlenie wartości rynkowej, nie zmieniła się istotnie od dnia 31 grudnia 2000 r., na podstawie art. 54 ust. 1 UoR Spółka miała obowiązek uwzględnić tą wartość w sporządzanym wówczas sprawozdaniu finansowym za 2000 r. Jednakże, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, rzetelność przeprowadzonych przez rzeczoznawców wycen nieruchomości, stanowiących podstawę do określenia wartości wniesienia aportów, mogłaby budzić poważne zastrzeżenia.
9.47 Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi przed wejściem w życie ZUoR, wniesienie do spółek powiązanych aportu wycenionego wyżej niż w księgach podmiotu wnoszącego nie miało wpływu na bieżący wynik tego podmiotu, ani jego wartości księgowej netto (kapitałów własnych). Ewentualny zysk lub strata z tego tytułu realizowała się w momencie zbycia udziałów/akcji. Dlatego też, naszym zdaniem, samo wniesienie aportów do Milenium Center i Duo Center nie miało wpływu na wynik finansowy Spółki.
10 Zagadnienie 8: Odpowiedzi Zarządu na pytania akcjonariuszy
10.1 Zagadnienie zawarte w Uchwale brzmiało: "Poprawność, rzetelność i zgodność z księgami odpowiedzi udzielonych na piśmie przez Zarząd Spółki na pytania akcjonariuszy zadane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 r."
Pytanie 1
10.2 Treść pytania Akcjonariusza: "Strata na działalności operacyjnej za 2001 rok wyniosła 26,8 mln zł stanowiąc ujemny wskaźnik rentowności sprzedaży w wysokości 27,6 %, to jest 2,6 razy gorszy od skorygowanego wyniku za 2000 rok. Rzeczywisty wynik za 2000 rok był dodatni i wynosił 0,1 mln. Szczególna uwagę zwracam na fakt, że strata w drugim półroczu wyniosła 15,2 mln zł i była wyższa od straty w pierwszym półroczu o ponad 30%.
10.3 Proszę o wskazanie przyczyny tak ogromnego pogorszenia wyniku na sprzedaży w 2001 roku w stosunku do roku 2000 wraz z ich uzasadnieniem."
10.4 Treść odpowiedzi Zarządu: "Niewątpliwie Spółka w II półroczu 2001 ponosiła zwiększone koszty sprzedaży, które wiążą się ze zdobywaniem nowych rynków sprzedaży, w tym także z odnowieniem rynku, który utraciła w I połowie 2001 r. Zarząd jednak nie zgadza się z porównywaniem kosztów sprzedaży II półrocza 2001 r. do wcześniejszych w tym z 2000 r., przede wszystkim ze względu na to, że sprzedaż częściowo była prowadzona z wykorzystaniem spółki zależnej tzn., POZMEAT AGRO Sp. z o.o. i nie wszystkie transakcje są jednoznacznie wyjaśnione."
Komentarz PwC
10.5 Zarząd odnosi się jedynie do zwiększonych kosztów sprzedaży, których wpływ na wynik II półrocza 2001 r. był ograniczony (wzrost w stosunku do I półrocza o 1,5 mln zł). 10.6 Zarząd wskazuje na koszty związane ze zdobywaniem nowych rynków sprzedaży, jako źródło zwiększonych kosztów sprzedaży w II półroczu 2001 r. Rozumiemy, że w II połowie 2001 r. Spółka podpisała umowy z marketami m.in. sieci Auchan oraz Geant.
10.7 Jednakże, w istocie, odpowiadający uznają, że porównywanie kosztów Spółki w obydwu okresach jest niewłaściwe, ze względu na niejednoznaczne transakcje ze spółką zależną. Zarząd nie informuje jednak o skali czy też charakterze tych transakcji w przychodach/kosztach Spółki, co pozwoliłoby ocenić ewentualny wpływ tych transakcji na pogorszenie wyniku na sprzedaży w roku 2001 w stosunku do roku 2000.
10.8 Podsumowując, sformułowania zawarte w odpowiedzi Zarządu w istocie nie odpowiadają na pytanie zadane przez akcjonariuszy.
Pytanie 2
10.9 Treść pytania Akcjonariusza: "W drugim półroczu widoczny jest przyrost sprzedaży. Z rachunku zysków i strat wynika, że w miarę wzrostu sprzedaży następował wzrost strat (wykres). Jest to zjawisko odwrotne do reguł optymalizacji wyniku działalności przedsiębiorstwa, gdzie przyrost sprzedaży przy określonych kosztach stałych powoduje przyrost efektywności.
10.10 Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego Zarząd realizował przyrost sprzedaży powiększający stratę i działał przez to na szkodę Spółki i jej akcjonariuszy?"
10.11 Treść odpowiedzi Zarządu: "Zarząd przede wszystkim realizował politykę zwiększenia sprzedaży mając nadzieję na wykorzystanie przynajmniej w 50%-owym stopniu potencjał przetwórczy Zakładu Ubojowo - Przetwórczego w Robakowie, wierząc w to, że akcjonariusze decydując się na objęcie akcji w tym z podwyższenia kapitału, z przeznaczeniem na inwestycje, a także w wyniku olbrzymiego zadłużenia Spółki związanego z inwestycją mają prawo wiedzieć, że Zakład jest zdolny do zwiększenia produkcji zgodnie z założeniami inwestycyjnymi. Pozyskiwanie nowych segmentów rynku, szczególnie w sytuacji bardzo ostrej konkurencji, jaka, występuje na rynku mięsa i przetworów niesie za sobą zwiększenie kosztów sprzedaży z jednej strony z drugiej zmusza do podejmowania działań konkurencyjnych, w tym podjęcia konkurencji cenowej, co obniża rentowność sprzedaży, ale pozwala zaistnieć na rynku. Zarząd pozostawia do oceny akcjonariuszy, czy próba wykorzystania mocy produkcyjnych, na które zastały wydatkowane pieniądze akcjonariuszy jest rzeczywiście działaniem na ich szkodę?"
Komentarz PwC
10.12 Rozumiemy, że istotą odpowiedzi Zarządu jest twierdzenie, iż maksymalne wykorzystanie posiadanych mocy przerobowych nowoczesnego zakładu w Robakowie oraz związane z tym pozyskiwanie rynku, powodujące obniżenie rentowności sprzedaży ze względu na konkurencję cenową oraz zwiększenie kosztów sprzedaży, stanowi łącznie istotę strategii działania Zarządu, do realizacji której niezbędne jest jednak zaangażowanie kapitałowe akcjonariuszy Spółki.
10.13 Nie mamy uwag do tej odpowiedzi Zarządu.
Pytanie 3
10.14 Treść pytania Akcjonariusza: "Zarząd prezentuje dodatni wynik netto za 2001 rok w wysokości 640 tys. zł. Na wynik ten przy ogromnej stracie na sprzedaży wpłynęły bezpośrednio kwota 39,9 mln zł przychodów finansowych otrzymana ze sprzedaży udziałów Spółki Milenium. Bez wpływu tej kwoty zamiast dodatniego wyniku mamy stratę w kwocie 39,3 mln zł i wskaźnik rentowności netto minus 40,5%. Oznacza to, że przychody finansowe ze sprzedaży nieruchomości zakładu na Garbarach przeznaczone zostały w całości na pokrycie straty na działalności operacyjnej za 2001 rok. Wynik roku 2001 byłby gorszy - ponad 50% ujemnej rentowności, gdyby Zarząd nie przerzucił części straty za rok 2001 w ciężar zamkniętych ksiąg roku 2000 pod pretekstem oddania do użytkowania z data wsteczną środków trwałych i obiektów w Robakowie."
10.15 Proszę o wskazanie efektów osiągniętych tytułem wydatkowania kwoty 40 mln zł ze sprzedaży nieruchomości.
10.16 Treść odpowiedzi Zarządu: "Zarząd niejednokrotnie już składał sprawozdania z zagospodarowania kwoty 40 milionów złotych między innymi w Raporcie udostępnionym wszystkim (zainteresowanym) akcjonariuszom Spółki, w tym również i Pani, ale przypominamy:
10.17 Środki uzyskane ze sprzedaży udziałów Spółki Milenium Center Sp. z o.o. zostały wykorzystane przez Zarząd na restrukturyzację finansową spółki poprzez spłatę zobowiązań przeterminowanych z tytułu:
· umów kredytowych 10.108.000,43 zł
· zobowiązań wobec dostawców 14.348.658,66 zł
· w tym zobowiązań przeterminowanych jeszcze z 2000 r. na kwotę podstawową 2.838.181 zł.
· wynagrodzeń 862.948,48 zł
· podatków 4.573.648,08 zł
· w tym podatek od nieruchomości za 2000 r w kwocie 249.061 zł
10.18 Łącznie na ten cel wydatkowano w okresie od 20.07 do 20.08.01 29.893.255,56 zł. Co oznacza, że uzyskano znaczne oddłużenie Spółki
10.19 W miesiącach wrześniu, październiku oraz grudniu z powyższej kwoty uregulowano terminowe raty kredytu inwestycyjnego w BPH PBK S.A. na ogólną kwotę 5.044.640,78 zł, co oznacza że zmniejszono zadłużenie z tytułu inwestycji. Pozostałe środki uzyskane ze sprzedaży udziałów wykorzystane zostały do zwiększenia produkcji w następstwie tego do zwiększenia sprzedaży mięsa i jego przetworów.
10.20 Ilość skupionego żywca oraz wielkość produkcji i sprzedaży w układzie miesięcznym prezentuje poniższa tabela. Miesiąc Skup ( szt.) Produkcja (tys. zł) Sprzedaż (tys. zł)
Czerwiec 2.666 3.253,6 4.094,07
Lipiec 6.798 5.919,8 5.209,91
Sierpień 12.193 9.381,2 8.094,45
Wrzesień 12.517 9.733,1 9.794,62
Październik 15.335 11.591,4 10.926,29
Listopad 15.973 11.559,0 11.126,80
Grudzień 17.042 11.063,8 11.645,74
10.21 Co oznacza, że sfinansowano zwiększenie produkcji.
Komentarz PwC
10.22 Wymienione przez Zarząd kierunki spłat zobowiązań wydają się poprawne i zgodne z dokumentami dostępnymi w Spółce. Dokładna analiza wydatkowania ww. kwoty została przedstawiona w Zagadnieniu 12.
10.23 Zwracamy uwagę, że kredyt inwestycyjny z BPH PBK jest spłacany w ratach kwartalnych: m.in. we wrześniu i grudniu. Zgodnie z harmonogramem spłat żadna z rat nie była wymagalna w październiku, Spółka nie zapłaciła też żadnej raty kapitałowej tego kredytu w tym miesiącu. Rozumiemy, że jedyną inną spłatą kredytu w październiku 2001 r. było 200 tys. zł do BGŻ.
10.24 Nie mamy innych uwag do tej odpowiedzi Zarządu.
Pytanie 4
10.25 Treść pytania Akcjonariusza: "W pierwszym półroczu 2001 roku nastąpiło zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych o 7,4 mln zł. W drugim półroczu spłata była o ponad 30% niższa i wyniosła 5,1 mln zł.
10.26 Czym Zarząd uzasadnia obniżenie tempa obsługi tych kredytów w warunkach posiadania dodatkowych środków ze sprzedaży udziałów Spółki Milenium w wysokości 40 mln zł?"
10.27 Treść odpowiedzi Zarządu: "Do wysnucia powyższej tezy i zbudowanie na jej postawie pytania najprawdopodobniej posłużyła Pani analiza bilansu, z tym że fałszywie Pani zinterpretowała alokację kwot kredytu długoterminowego na kredyt bieżący traktując ten zabieg jako spłatę. Zarząd przypomina, że kwota kredytu długoterminowego przypadająca na dany rok do spłaty alokowana jest z kredytu długoterminowego na kredyt bieżący, to jednak nie ma nic wspólnego z dokonaniem spłaty tego kredytu. Zatem fałszywa jest teza, na której oparła Pani swoje pytanie. Ponadto, Zarząd przypomina, że otrzymała Pani zestawienie kwot i terminów, w jakich Spółka dokonywała spłaty kredytów inwestycyjnych."
Komentarz PwC 10.28 Odpowiedź Zarządu wydaje się być poprawna i rzetelna. Zarząd nie przedstawia jednak rzeczywistego obrazu zmian tempa obsługi kredytów, argumentując, że odpowiednie informacje zostały już przekazane.
10.29 Nie mamy innych uwag do tej odpowiedzi Zarządu.
Pytanie 5
10.30 Treść pytania Akcjonariusza: "Zobowiązania Spółki wobec dostawców na koniec pierwszego półrocza 2001 roku wzrosły o 1,4 mln zł do stanu na początek roku, natomiast na koniec roku 2001 w stosunku do stanu na koniec czerwca nastąpił ich dalszy wzrost o 3,7 mln zł. Udział zobowiązań do miesięcznej wartości produkcji na końcu 2001 roku wyniósł 240 % i był zbliżony do udziału na początku roku wynoszącego 210 %.
10.31 Proszę o uzasadnienie przyrostu zobowiązań na koniec roku pomimo dysponowania w drugim półroczu kwotą 40 mln zł ze sprzedaży nieruchomości przy ul Garbary."
10.32 Treść odpowiedzi Zarządu: "Zagospodarowanie kwoty 40 milionów złotych opisano w pkt III. W podstawie do zadania pytania jest odpowiedź. Sama Pani przyznaje, że w wskazanych przez Panią okresach jest zbliżony udział zobowiązań do miesięcznej wartości produkcji, zatem wzrost wartości produkcji jest bezpośrednią przyczyną przyrostu zobowiązań. Ważną, a pośrednio związaną z tym zjawiskiem, jest również i inna relacja ekonomiczna dająca się zaobserwować w warunkach mikroekonomicznych (ale nie tylko). Przy większych obrotach wzrasta zdolność kredytowa (w tym też kredytu kupieckiego - czyli zobowiązań bieżących) Zwiększenie obrotów (w porównaniu z końcem 2000) spowodowało zwiększenie wiarygodności Spółki co pozwoliło na zwiększenie o 30% udziału zobowiązań w wartości miesięcznej produkcji. Radzie Nadzorczej, której jest Pani członkiem, wyjaśnialiśmy, że nadmierna wartość środków trwałych w stosunku do środków obrotowych, wymaga poszukiwania źródeł ich finansowania także zobowiązaniami bieżącymi, co także wskazuje na to, że Spółka poszukując finansowania majątku i produkcji jest od dłuższego czasu na górnej granicy swojej zdolności kredytowej. Paradoksalnie problem końca I półrocza sprowadzał się do braku możliwości dalszego zadłużania spółki, co w powiązaniu z wyczerpywaniem się kapitału obrotowego powodowało zmniejszenie produkcji i sprzedaży."
Komentarz PwC
10.33 Nie mamy uwag do tej odpowiedzi Zarządu.
Pytanie 6
10.34 Treść pytania Akcjonariusza: "Dlaczego amortyzacja w miesiącu lipcu 2001 roku wynosi 71 % amortyzacji za cały 2001 rok? Artykuł 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z planem amortyzacyjnym, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały. Środki trwałe obiektu budowlanego w Robakowie zostały przyjęte do używania w miesiącu styczniu 2002 roku."
10.35 Treść odpowiedzi Zarządu: "Powzięcie przez Zarząd uchwały w dniu 31 lipca 2001 r. o rozliczeniu inwestycji w Robakowie na dzień 1 kwietnia 2000 r i przyjęcie z tym dniem, na stan środków trwałych, powstałych z tej inwestycji spowodowało wzrost odpisów amortyzacyjnych w miesiącu lipcu na skutek naliczenia zaległej amortyzacji od oddanych do użytkowania środków trwałych."
Komentarz PwC
10.36 W lipcu 2001 r. zaksięgowano amortyzację środków trwałych zakładu w Robakowie, naliczoną w oparciu o wyliczenia szacunkowe w wysokości 7.003 tys. zł za okres od maja 2000 r. do lipca 2001 r. W kolejnych miesiącach 2001 r. dokonywano miesięcznych odpisów amortyzacyjnych: do października na podstawie wartości szacunkowych, a od listopada na podstawie faktycznej wartości środków trwałych. W grudniu 2001 r. dokonano wyksięgowania wartości amortyzacji naliczonej na podstawie szacunkowej wartości środków trwałych w kwocie 8.290 tys. zł.
10.37 W styczniu 2002 r., w oparciu o dokładną wartość rozliczonej inwestycji, zaksięgowano w księgach 2001 r. amortyzację środków trwałych zakładu w Robakowie w kwocie 7.076 tys. zł, odnoszącej się wyłącznie do roku 2001 r. natomiast w księgach 2000 r. zaksięgowano kwotę 5.146 tys. zł w odniesieniu do roku 2000.
10.38 W związku z tym uważamy, że odpowiedź Zarządu była rzetelna i zgodna z księgami, jednakże nie wyjaśniała w pełni całości zagadnienia.
Pytanie 7
10.39 Treść pytania Akcjonariusza: "Na jakiej podstawie ustalono tak wysoką amortyzację w lipcu 2001 roku, kiedy nie była jeszcze znana wartość początkowa poszczególnych środków trwałych, co uniemożliwiło zastosowanie obowiązujących tabel amortyzacyjnych i na jakiej podstawie dokonano korekty amortyzacji w zamkniętych księgach roku 2000?"
10.40 Treść odpowiedzi Zarządu: "Bazę wyjściową do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych w miesiącu lipcu 2001 r. stanowiło zestawienie wartości poszczególnych środków trwałych według klasyfikacji rodzajowej dokonane przez kierownika działu inwestycyjno-budowlanego Pana Mariana Pawlickiego. W związku z nie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2000 r. przez ZWZA oraz zaleceniem biegłych rewidentów rozliczenia inwestycji 2000 r. dokonano korekty amortyzacji w księgach tego roku."
Komentarz PwC
10.41 Rozumiemy, iż zalecenie, o którym wspomina Zarząd, pochodziło od W. Frąckowiak i Partnerzy WGA Sp. z o.o., która przeprowadzała przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za 2001 r.
10.42 Nie mamy innych uwag do tej odpowiedzi Zarządu.
Pytanie 8
10.43 Treść pytania Akcjonariusza: "Dlaczego pomimo wpływu na przychody finansowe kwoty 39,9 mln zł z tytułu sprzedaży Garbar pozycja tych przychodów na koniec 2001 r. wynosi 34,6 mln zł. Oznacza to, że w pozycji przychody finansowe wystąpiły przychody ujemne. Miało to miejsce w miesiącu sierpniu 2001 roku - przychody ujemne na kwotę 2,5 mln zł i w miesiącu wrześniu - przychody ujemne na kwotę 9,2 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Pozmeat &lt;POZM.WA&gt; Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 32