Pozmeat <POZM.WA> Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 34

Piotr Kuczyński
01-10-2003, 10:13

Pozmeat <POZM.WA> Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 34 11.24 Na posiedzeniu z dnia 31 marca 2000 r. omawiano stan inwestycji i przeniesienie zakładu do Robakowa. Przewodniczący wyjaśnił, że "od początku kwietnia br. do Robakowa przeniesione zostaną biura Zarządu Spółki oraz dział finansowo-księgowy. Z ukończeniem inwestycji związane są ogromne koszty. W tym celu Spółka zamierza pozyskać środki finansowe, przez zaciągnięcie kredytu na dogodnych warunkach." W dniu 25 kwietnia 2000 r. Spółka zawarła umowę o kredyt krótkoterminowy z Bankiem Śląskim w wysokości 600 tys. CHF (załącznik 9.6). Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego miało charakter zmienny i było sumą stawki LIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych w walucie CHF i marży banku w wysokości 1,5%. Zabezpieczeniem kredytu była m.in. hipoteka na nieruchomościach przy ul. Hawelańskiej, Wilkońskich, Dąbrowskiego i Lindego w Poznaniu do wysokości 2.400 tys. zł. W dniu 21 kwietnia 2000 r. podpisano umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Śląskim w wysokości 2.500 tys. CHF ze spłatami rozłożonymi do 28 lutego 2005 r. (Umowa oraz dwa aneksy załącznik 9.7). Zabezpieczeniem kredytu była m.in. hipoteka na nieruchomościach przy ul. Hawelańskiej, Wilkońskich, Dąbrowskiego i Lindego w Poznaniu do wysokości 2.500 tys. CHF. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego miało charakter zmienny i było sumą stawki LIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych w walucie CHF i marży banku w wysokości 2%. Spółce udało się pozyskać dodatkowe finansowanie, zatem działania RN i Zarządu w tym zakresie można uznać za skuteczne, jednakże powodowało to dodatkowe obciążenia finansowe Spółki.
11.25 RN podjęła Uchwałę nr 2/2000 w dniu 31 marca 2000 r., w której wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki ze spółką Poz-Meat-Trans w Poznaniu umowy zamiany polegającej na przeniesieniu przez Spółkę na Poz-Meat-Trans środków transportowych o wartości 237 tys. zł, środków trwałych o wartości 1.845 tys. zł, wierzytelności wymagalnych o wartości 1.512 tys. zł w zamian za przeniesienie na Spółkę przez Poz-Meat-Trans prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem do własności budynków przy ul. Hawelańskiej o wartości 2.859 tys. zł (na podstawie wyceny rzeczoznawcy) oraz środków transportowych w wys. 734 tys. zł. Transakcja zamiany jest obecnie przedmiotem badania prokuratury w związku z pozwem spółki Poz-Meat Trans o unieważnienie tej transakcji, jako niekorzystnej dla Poz-Meat Trans. Syndyk masy upadłościowej Poz-Meat Trans zarzucił władzom Spółki, że działały na szkodę Poz-Meat Trans. Według Syndyka (załącznik 9.8), z kwoty należności przekazanych w wys. 1,5 mln zł udało się odzyskać jedynie 11 tys. zł. Do czasu rozpoczęcia naszych prac Sąd nie wydał prawomocnego wyroku w tej sprawie.
11.26 Nie otrzymaliśmy protokołów z posiedzeń RN pomiędzy 1 kwietnia 2000 r. a 19 czerwca 2000 r. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy takie posiedzenia RN odbyły się w Spółce.
11.27 Na posiedzeniu RN w dniu 20 czerwca 2000 r. RN podjęła Uchwałę nr 4/2000, w której postanawia "wyrazić zgodę na utworzenie jednej bądź kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie do nich jako aportu praw przysługujących ZM Pozmeat S.A. do nieruchomości po cenach rynkowych, wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały." Nieruchomości wymienione w załączniku stanowiły działki w Poznaniu przy ul. Perzyckiej, Garbary, Hawelańskiej i Wilkońskich. Wydzielenie majątku nieprodukcyjnego z ekonomicznego punktu widzenia było korzystne dla Spółki, ponieważ ułatwiało zbycie całości lub części majątku np. w formie sprzedaży udziałów lub części udziałów. Poza tym pozwalało na odciążenie Spółki od kosztów obsługi nieruchomości. Należy jednakże wspomnieć, że wydzielenie spółek i przeniesienie do nich majątku było niezgodne z umową o kredyt inwestycyjny z BPH PBK. Zgodnie z zapisami umowy Spółka zobowiązała się, że nieruchomości należące do Spółki (w Środzie Wielkopolskiej, na ul. Perzyckiej, Strzeszyńskiej, Wilkońskich i Dąbrowskiego w Poznaniu), nie zostaną zbyte, wniesione do spółek lub w jakikolwiek inny sposób obciążone bez zgody banku. W konsekwencji kredyt inwestycyjny mógł zostać wypowiedziany i fakt ten mógł spowodować znaczne szkody dla Spółki. Kredyt został wypowiedziany w maju 2003 r. Rozumiemy, że przyczyną wypowiedzenia kredytu był brak terminowych spłat kredytu. Zagadnienie wyceny wniesionych nieruchomości opisane zostało szczegółowo w Zagadnieniu 7.
11.28 Ponadto na posiedzeniu RN w dniu 20 czerwca 2000 r. Emilia Nowaczyk omówiła czynności podejmowane w sprawie roszczeń firmy Stork w stosunku do ABT Engineering, w tym także w postępowaniu o zabezpieczenie majątkiem Spółki w aspekcie roszczenia Spółki do ABT Engineering o zapłatę kar umownych i odszkodowania za opóźnienie w realizacji robót.
11.29 Włodzimierz Nowaczyk złożył RN informacje o "podejmowanych przez niego działaniach w zakresie doprowadzenia zakończenia realizacji inwestycji i wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy usunięcia usterek". Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Jacka Kinowskiego (załącznik 9.9), która była materiałem dostarczonym na posiedzenie RN w dniu 23 kwietnia 2003 r., wiele istotnych usterek nie zostało usuniętych. Wobec tego działania RN należałoby uznać za pozytywne, jednakże wydaje się, że nie były one skuteczne, ponieważ Generalny Wykonawca nie przeprowadził formalnych odbiorów inwestycji. W efekcie, odbioru technicznego dokonał zastępczy kierownik budowy. Nie byliśmy w stanie oszacować wysokości nakładów niezbędnych do poniesienia celem usunięcia ww. usterek.
11.30 Na posiedzeniu RN w dniu 28 czerwca 2000 r. RN zobowiązała Zarząd do opracowania programu restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Kapitałowej Pozmeat, zwłaszcza w kontekście zgłoszonych w opinii biegłych rewidentów dla Poz-Meat-Trans i Pozmeat-Agro uwag o zagrożeniu kontynuacji działalności tych Spółek w następnych latach. Rozumiemy, że program restrukturyzacji nie powstał.
11.31 Na posiedzeniu RN w dniu 27 lipca 2000 r. omawiano realizację Uchwały nr 6/2000 dotyczącej ilości dziennego uboju. Przewodniczący poinformował, że "aktualnie ubój w Spółce realizowany jest na poziomie 3 tys. sztuk tygodniowo. Rada Nadzorcza ma więc za zadanie wywrzeć na Zarządzie stosowny wpływ, by polepszyć stan uboju, jednocześnie wyrażając dezaprobatę na dotychczasowe działania Zarządu w tej sferze." RN szczegółowo pytała Zarząd o środki podjęte w celu sprostania obowiązkowi nałożonemu w Uchwale nr 6/2000. Elżbieta Zbierska wyjaśniła, że Zarząd zorganizował spotkania z producentami trzody, by zainteresować ich nowych zakładem. Do bezpośredniego kontaktu z dostawcami zaangażowano 15 osób tzw. klasyfikatorów. Podjęto współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Elżbieta Zbierska stwierdziła, że "najważniejsze dla Spółki jest odbudowanie kontaktów z dostawcami, które zaniedbane zostały pod koniec 1999 r., na skutek opóźnień w płatnościach i przeznaczenia większości środków finansowych na realizację i zakończenie inwestycji." Rozumiemy, że bezpośrednią przyczyną zaniedbania kontaktów z dostawcami były problemy w płatnościach związane z wymaganiami finansowymi ukończenia inwestycji. Nadmierne zadłużenie związane z poszerzeniem i zintensyfikowaniem inwestycji w Robakowie, miało negatywny wpływ na zakupy i realizowaną wielkość uboju przez Spółkę w 1999 r. oraz 2000 r., co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie wartości sprzedaży. Nie jesteśmy jednak w stanie skwantyfikować tego negatywnego wpływu. 11.32 RN oceniła działania Zarządu jako "nieskuteczne i niewłaściwe". Nałożyła na Zarząd obowiązek przedstawienia RN strategii oraz harmonogramu działania w zakresie skupu i handlu do dnia 31 grudnia 2001 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2001 r. Witold Abramowicz "wyraził swoje zaniepokojenie tym, że zaopatrzenie w Spółce nie jest regulowane konkretnymi procedurami. Witold Abramowicz zaznaczył, że "Rada powinna zająć się badaniem poszczególnych sfer w Spółce i wprowadzaniem właściwych procedur działania." W kolejnych posiedzeniach RN i Zarządu nie znaleźliśmy informacji odnośnie zatwierdzenia procedur zaopatrzenia. Rozumiemy, że żadne nowe procedury w zakresie zaopatrzenia nie powstały.
11.33 Na posiedzeniu RN w dniu 13 października 2000 r. omawiano udział Spółki w targach Polagra 2000 i otrzymaniu przez Spółkę nagrody "HIT Polagra 2000". Ponadto Spółka otrzymała Medal Europejski przyznany przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Center Club. Przewodniczący poinformował, że "podczas targów nawiązanych zostało wiele kontaktów z sieciami handlowymi z Europy Zachodniej". Działania Zarządu i RN w zakresie promowania Spółki powinny mieć korzystny wpływ na wartość Spółki, jednak według naszej oceny były one nieskuteczne. W 2000 r. oraz pierwszym kwartale 2001 r. nie podpisano żadnych kontraktów handlowych z sieciami handlowymi z Europy Zachodniej. Od kwietnia 2000 r. do końca 2000 r. Spółka nie zrealizowała żadnej sprzedaży eksportowej. Również w pierwszej połowie 2001 r. Spółka nie prowadziła żadnej sprzedaży eksportowej. Informacje te świadczą o niskiej skuteczności działań Zarządu i RN odnośnie rozwijania sprzedaży eksportowej.
11.34 Przewodniczący RN wyjaśnił także, że "sprawą, która hamuje rozwój firmy jest brak wystarczającej ilości środków na skup żywca, a tym samym na wzrost przychodów." Jak wspomniano powyżej, głównym powodem ograniczenia środków finansowych była inwestycja w Robakowie oraz znacznie wyższe koszty tej inwestycji niż pierwotnie zakładane.
11.35 "W zakresie stanu zatrudnienia, na dzień 30 września 2000 r. Zarząd zwolnił 70 osób. Zamiarem Zarządu jest zejście w zatrudnieniu do poniżej 700 osób do końca tego roku (uwaga PwC: rozumiemy, że chodzi o Pozmeat i Pozmeat Agro łącznie). RN została poinformowana, że "spółka zamierza podjąć rozmowy z PBK w sprawie rozłożenia spłat." Zwolnienie pracowników przy stanie nadmiernego zatrudnieniu ma korzystne skutki dla Spółki z uwagi na obniżenie kosztów wynagrodzeń. Zestawienie kosztów wynagrodzeń, liczba osób w poszczególnych kwartałach oraz produktywność liczona jako sprzedaż na jednego pracownika przedstawiona została w tabeli poniżej :
W tys. zł III kwartał 2000 r. IV kwartał 2000 r. I kwartał2001 r. II kwartał 2001 r.
Liczba pracowników 539 586 704 649
Średni miesięczny koszt wynagrodzeń wraz z narzutami (w tys. zł) 1.349 1.439 1.560 1.412
Średnia miesięczna sprzedaż (w tys. zł) 9.112 10.455 6.991 6.446
Średni koszt zatrudnienia/średnia miesięczna sprzedaż (%) 15% 14% 22% 22%
Sprzedaż na 1 pracownika 17 18 10 10
11.36 Wzrost liczby zatrudnionych w I kwartale 2001 r. łączy się z przejęciem pracowników z Pozmeat Agro w związku z likwidacją spółki Pozmeat Agro. Średniomiesięczny koszt wynagrodzeń w opisywanych kwartałach uległ niewielkiemu podwyższeniu (przy malejącej sprzedaży), głównie z powodu przejęcia pracowników Pozmeat Agro. Malejąca miesięczna sprzedaż (za wyjątkiem IV kwartału 2000 r.) i wzrost liczby pracowników spowodowały znaczne pogorszenie efektywności pracowników liczonej jako sprzedaż do liczby zatrudnionych. Analiza danych wskazuje, że działania Zarządu w celu obniżenia kosztów zatrudnienia były nieskuteczne, koszty zatrudnienia wzrosły w IV kwartale 2000 r. oraz w I i II kwartale 2001 r. Średni miesięczny koszt wynagrodzenia spadł dopiero w II kwartale 2001 r. w związku z redukcją liczby pracowników, przy drastycznym spadku średniej miesięcznej sprzedaży w I i II kwartale 2001 r.
11.37 W dniu 19 grudnia 2000 r. odbyło się kolejne posiedzenie RN, którego tematem był również stan zadłużenia Spółki. Omawiano przebieg rozmów z PBK w sprawie odnowienia kredytu obrotowego. "W rozmowach tych działania Spółki wspomagane są w znacznej części przez członka RN Panią Emilię Nowaczyk." Włodzimierz Nowaczyk wyjaśnił, że "koszty miesięcznej obsługi kredytu wynoszą około 450.000 tys. zł." "Zadłużenie Spółki z tytułu wszystkich kredytów zamyka się w kwocie nie wyższej niż 16,5 mln USD". W dniu 28 grudnia 2000 r. Spółka podpisała umowę z PBK o kredyt obrotowy w wysokości 1.278 tys. EUR z datą spłaty 31 marca 2002 r. 11.38 "Członkowie Rady dyskutowali nad kwestią związaną ze sprzedażą gruntów wniesionych jako aport do nowopowstałych Spółek (...)." "Poruszano zwłaszcza sprawę korzystnej sprzedaży praw do tych gruntów i uzyskania możliwie maksymalnej ceny". W tym celu utworzono stronę internetową i zamieszczono oferty sprzedaży nieruchomości. Działania RN i Zarządu w celu sprzedaży zbędnego majątku za maksymalną cenę można uznać za korzystne, szczególnie w świetle problemów finansowych Spółki. RN ani Zarząd nie określił procedur, jakim ma podlegać sprzedaż majątku, nie określił również jak należy osiągnąć "możliwie maksymalną cenę". Brak sformalizowanych procedur (poza faktem określenia cen minimalnych) można uznać za zjawisko niekorzystne dla Spółki, które może się wiązać z ryzykiem sprzedaży majątku ze stratą dla Spółki. Rozumiemy, że nasilające się problemy finansowania działalności Spółki były rozwiązywane w okresie czerwiec 2000 - czerwiec 2001 głównie poprzez zaciąganie krótkoterminowych kredytów jednorazowych z terminami spłaty poniżej roku (głównie w banku BGŻ), które tylko krótkoterminowo ratowały sytuację w Spółce. Rozumiemy, że w okresie od czerwca 2000 r. do czerwca 2001 r. nie zostały przedsięwzięte żadne radykalne kroki w celu poprawy tej sytuacji. Nie udało się również sprzedać zbędnego majątku.
11.39 Witold Abramowicz poruszył temat nowoczesnych metod rozwoju marketingu. Witold Abramowicz "wyraził zgodę na ewentualne przedstawienie Radzie spraw z zakresu projektowania procesów i formowania narzędzi, albowiem posiada w tym względzie bogate doświadczenie." Nie napotkaliśmy w kolejnych posiedzeniach RN żadnych materiałów Witold Abramowicza odnośnie marketingu. Zwracamy uwagę, że podczas przeglądu protokołów z posiedzeń RN i Zarządu w okresie do 29 czerwca 2001 r. nie znaleźliśmy żadnych zatwierdzonych planów marketingowych czy przyjętej przez firmę strategii marketingowej. Otrzymaliśmy jedynie dokument z datą 31 sierpnia 2000 r. "Strategia i harmonogram działania w zakresie skupu i handlu do dnia 31 grudnia 2001 r." (Załącznik 9.48). Ponieważ brak jest protokółów z posiedzeń Zarządu z tego okresu, trudno nam się wypowiedzieć, jaką wagę miał ten dokument i czy był realizowany. W dokumencie tym, odnośnie szeroko rozumianej sprzedaży, zawarto jedynie informacje o rozwoju współpracy z sieciami handlowymi i informacje dotyczące kierunków sprzedaży krajowej. Brak strategii marketingowej naraża Spółkę na ryzyko spadku sprzedaży i popytu na jej wyroby, jednak nie jest możliwe skwantyfikowanie negatywnego wpływu braku takiej strategii na wartość Spółki. 11.40 Na posiedzeniu RN w dniu 4 stycznia 2001 r. Włodzimierz Nowaczyk poinformował o podpisaniu przez Spółkę z bankiem PBK umowy o kredyt na nowy rok. Przewodniczący wyjaśnił, że "zmiany, jakie zaszły na rynku walutowym, związane m.in. ze spadkiem dolara, pozwolą na przewalutowanie zaciągniętych przez Spółkę kredytów dewizowych na złotówki." Umowa o kredyt obrotowy została podpisana przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2000 r. Nie doszło natomiast do przewalutowania kredytów dewizowych na kredyt denominowany w złotych.
11.41 Włodzimierz Nowaczyk poinformował RN, iż "Jeśli chodzi o zobowiązania inwestycyjne, są one na poziomie 2.500.000 USD." Z informacji zawartej w protokole wynika, że Przewodniczący RN był skłonny zaakceptować niedociągnięcia i niedoróbki Generalnego Wykonawcy w zamian za obniżenie zobowiązań inwestycyjnych. Otrzymaliśmy od Spółki kopię porozumienia z datą 3 stycznia 2000 r. (załącznik 5.3) pomiędzy ABT Engineering i Spółką, podpisaną w imieniu Spółki przez Jacka Jędrzejczaka, w którym strony ustaliły, że kwota 829 tys. USD będzie ostatecznym rozliczeniem faktur za okres do dnia 30 listopada 1999 r. Stan zobowiązań wobec ABT Engineering na 30 listopada 1999 r. w systemie księgowym wynosił 41,6 mln zł. Na 31 grudnia 1999 r. saldo zobowiązań wynosiło 23,1 mln zł. Nie jest dla nas jasne, jakie były podstawy porozumienia, szczególnie w świetle ówczesnego stanu zobowiązań Spółki. Według informacji uzyskanej od Jacka Jędrzejczaka nie pamięta on szczegółów porozumienia.
11.42 W dniu 22 lutego 2001 r. Zarząd wystąpił w wnioskiem do RN o zgodę na sprzedaż nieruchomości i określenie cen na poziomie minimalnie powyżej wartości księgowej poszczególnych nieruchomości. Wniosek ten Zarząd umotywował: 1) sztywną polityką PBK S.A. odnośnie spłat kredytu, 2) sytuacją na rynku mięsnym nie dającą możliwości generowania zysku, który pozwoliłby na obsługę zadłużenia, 3) wzrostem produkcji do wielkości ubojowej 4.000 sztuk trzody tygodniowo, 4) poważnej przecenie rynku nieruchomości w Poznaniu. W zestawieniu załączonym do wniosku przedstawiono wartości księgowe: Nieruchomość Wartość Księgowa (w tys. zł)
1 przy ul. Garbary 101/111 6.677
2 przy ul. Wilkońskich 746
3 przy ul. Perzyckiej 15
4 przy ul. Hawelańskiej 963
5 przy ul. Strzeszyńskiej 1.299
11.43 RN podjęła Uchwałę nr 7/2001 w dniu 23 lutego 2001 r. wyrażającą zgodę "na zbycie praw do nieruchomości wchodzących w skład majątku tych Spółek (uwaga PwC: Duo Center i Milenium Center), za cenę niższą od wartości księgowej nie niższą jednak niż określoną w załączniku do Uchwały stanowiącym jej integralną część i najwyższą możliwą do uzyskania na rynku w terminie sprzedaży, który określi Zarządowi wymienionych Spółek - córek na piśmie Zarząd ZM Pozmeat S.A." W załączniku do Uchwały określono minimalną wartość za m2 w wysokości 50 USD (ul. Garbary), 80 zł (ul. Hawelańska) i 100 zł (ul. Wilkońskich). W protokole z RN nie wyjaśniono, dlaczego przyjęto takie wartości graniczne. 11.44 RN podjęła Uchwałę nr 8/2001 w dniu 23 lutego 2001 r. wyrażającą zgodę "na zbycie przez Zarząd udziałów w Spółkach DUO CENTER z o.o. i MILENIUM CENTER z o.o., za cenę niższą od wartości księgowej nie niższą jednak niż wartość majątku Spółki wyliczona według cen nie niższych niż w załączniku do Uchwały nr 7/2001 z dnia 23 lutego 2001 r. i najwyższą możliwą do uzyskania na rynku w terminie sprzedaży, który określi Zarządowi wymienionych Spółek - córek na piśmie Zarząd ZM Pozmeat S.A."
11.45 RN podjęła Uchwałę Nr 9/2001, w której "pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu i wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd praw do nieruchomości położonych w Poznaniu i Środzie Wlk. należących do Spółki, za cenę nie niższą jednak niż określona w załączniku do Uchwały stanowiącym jej integralną część i najwyższą możliwą do uzyskania na rynku w chwili sprzedaży. Załącznik do Uchwały nr 9: Nieruchomość Wartość za 1 m2
1 przy ul. Grochowe Łąki w Poznaniu 50 USD
2 przy ul. Perzyckiej w Poznaniu 25 zł
3 przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu 50 zł
4 przy ul. Kilińskiego w Środzie Wlk. 20 zł 11.46 Nie otrzymaliśmy informacji, na jakiej zasadzie kalkulowano cenę minimalną. Nie zostały również określone procedury, jakich należy przestrzegać przy sprzedaży nieruchomości. Decyzja o sprzedaży zbędnego majątku rodzi korzystne konsekwencje dla Spółki z uwagi na redukcję kosztów obsługi nieruchomości oraz zasilenie środkami pieniężnymi, przy bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki w tamtym okresie, jednakże zwracamy uwagę na brak założeń przy określaniu ceny minimalnej, przy jednoczesnej dowolności stosowanych przez Zarząd procedur (Spółka nie posiadała odpowiednich pisemnych procedur). Rozumiemy, że Spółka zamieściła ogłoszenie prasowe w dniu 19 stycznia 2001 r. dotyczące nieruchomości przy ul Perzyckiej, Strzeszyńskiej i Kilińskiego.
11.47 W dniu 23 lutego 2001 r. Eugeniusz Lorenc złożył RN sprawozdanie z prac zmierzających do zbycia nieruchomości. Skierowano oferty do większości biur pośrednictwa nieruchomościami w Poznaniu. Oferta była przedstawiana telefonicznie, w formie pisemnej, ogłoszeń prasowych (Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Rzeczpospolita, Gazeta Poznańska), publikacji w internecie, ogłoszenia przetargu. Łącznie wysłano 565 ofert pisemnych. Według informacji od Eugeniusza Lorenca do przetargu nie złożono żadnej konkretnej oferty. Kilka Biur Obrotu Nieruchomościami zgłosiło zainteresowanie, ale nie było żadnego konkretnego klienta. Przyczynami niepowodzeń zgodnie z opracowaniem są: wysokie opłaty za prawa wieczystego użytkowania gruntów, ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, kryzys na rynku nieruchomości. "Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą Plus Discount z Krakowa oraz jednym z biur obrotu nieruchomościami". Rozumiemy, że Roman Nowak złożył ofertę w lutym 2001 r. na kwotę 320 zł za m2 (załącznik 10.8). Nie jest jasne, dlaczego jego oferta nie została RN przedstawiona, ani też dlaczego nie doszło do zakończenia negocjacji z Romanem Nowakiem
11.48 Nie otrzymaliśmy protokołów z posiedzeń RN pomiędzy 24 lutym 2001 r. a 26 czerwca 2001 r. Podczas rozmów z Januszem Paulem i Michałem Stachurskim (ówczesnymi członkami RN), osoby te niezależnie zgodnie stwierdziły, że na posiedzeniu w kwietniu 2001 r. przewodniczący RN Włodzimierz Nowaczyk wnioskował o rozpoczęcie postępowania układowego z wierzycielami Spółki. Rozumiemy, że w tym okresie Spółka przeżywała już bardzo poważne problemy finansowe i groziła jej upadłość. Do złożenia wniosku o postępowanie układowe ostatecznie w tym okresie nie doszło. Rozumiemy, że powodem tego była zmiana struktury akcjonariatu i przejęcie większościowego pakietu akcji przez Akcjonariuszy skupionych wokół BRE Banku. 11.49 W dniu 27 czerwca 2001 r. RN podjęła Uchwałę Nr 14/2001. W Uchwale RN stwierdza (m.in. po przeanalizowaniu pisma Banku z dnia 1 czerwca 2001 r.), że PBK nie wyraził zgody na karencję w spłacie odsetek. Bank zaproponował zmianę harmonogramu spłat poprzez wydłużenie okresu spłat o 2 lata. Jednocześnie bank uzależnił zmianę harmonogramu od ustanowienia dodatkowych hipotek na nieruchomościach o wartości, co najmniej 25.000.000 zł. Wg RN "propozycja banku nie rozwiązuje w długim okresie problemu finansowego Spółki, (...), albowiem nie zapewnia dwuletniej karencji w spłacie rat kapitałowych. Jednocześnie zmierza do znacznego obciążenia majątku Spółki, ograniczając możliwości jej dalszego rozwoju.". "Ewentualne ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń na nieruchomości przy ul. Garbary mogłoby nastąpić wyłącznie w przypadku: 1) pozytywnego załatwienia wniosku o udzielenie dwuletniej karencji w spłacie rat kapitałowych, 2) nie podwyższania przez Bank oprocentowania w okresie karencji, 3) odstąpienia od naliczania odsetek karnych (...), 4) odstąpienia przez Bank od pobierania prowizji za aneks do umowy o kredyt inwestycyjny (...).
11.50 W dniu 27 czerwca 2001 r. RN podjęła Uchwałę nr 15/2001, w której nie zgłosiła zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r. Sprawozdanie Spółki za 2000 r. nie zostało zatwierdzone przez ZWZA w dniu 29 czerwca 2001 r. Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez ZWZA, którego jak rozumiemy główną przyczyną był brak rozliczenia inwestycji w Robakowie, mogło wpłynąć na obniżenie zaufania instytucji kredytowych, kontrahentów i inwestorów. Nie jest możliwe skwantyfikowanie negatywnego wpływu tej decyzji RN na wartość Spółki.
Działania Zarządu w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 29 czerwca 2001 r.
11.51 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 lutego 1998 r. Zarząd dyskutował podstawowe założenia planu rzeczowo-finansowego na 1998 r. "W budżecie na 1998 r. należy przyjąć wielkość przychodów na poziomie 194 mln zł.". "Podstawą ustalenia wielkości przedstawionych w planie rzeczowo-finansowym na 1998 r. są zdolności produkcyjne ZM Pozmeat oraz dni pracy w poszczególnych okresach". Wielkość produkcji przetwórczej została ustalona w oparciu o liczbę dni pracy. Rozumiemy, że Zarząd przyjął plan finansowy Spółki. Sprzedaż w 1998 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki wyniosła 134 mln zł, czyli o 60 mln zł mniej niż zakładano. Należy stwierdzić, że albo działania Zarządu w celu osiągnięcia planu były nieskuteczne, albo też założenia planu nierealne. Wątpliwość budzi fakt, że wielkość sprzedaży uzależniono od możliwości produkcyjnych, nie zaś od możliwości zbytu i kształtowania się rynku. Nierealny plan finansowy ma negatywny wpływ na efektywność działalności Spółki, planowanie przepływu środków pieniężnych oraz wielkość zatrudnienia. Prowadzi to do strat, nie jest jednak możliwe skwantyfikowanie tych strat.
11.52 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 marca 1998 r. powzięto decyzję o wstrzymaniu premii za miesiąc luty 1998 r. w związku z trudną sytuacją finansową Spółki. Decyzję o wstrzymaniu premii można w krótkim okresie uznać za korzystną, gdyż obniża koszty wynagrodzeń w Spółce.
11.53 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 marca 1998 r., którego tematem była inwentaryzacja zapasów magazynowych ustalono, że: raz w miesiącu należy dokonywać przeglądów stanów magazynowych w celu posiadania pełnych informacji o terminach przydatności, należy dokonać wyceny wyrobów niepełnowartościowych, przeprowadzić powtórną inwentaryzację w magazynie FORT IX, przeprowadzić analizę terminów wydawania konserw z magazynu FORT IX w porównaniu z terminami dostaw z produkcji. Ustanowienie procedur dotyczących inwentaryzacji zapasów zmierza do aktualizacji wartości zapasów oraz optymalizacji kapitału pracującego, może być zatem uznane za działanie korzystne dla Spółki. Inwentaryzacja wyrobów w FORT IX została dokonana, magazyn zamknięto kwietniu 1998 r. z uwagi na stwierdzone wysokie niedobory.
11.54 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 marca 1998 r. podjęto decyzję o sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Krzyżownikach. Podjęto Uchwałę Nr 4/98. Decyzja o sprzedaży zbędnego majątku była korzystna dla płynności Spółki, zwłaszcza w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie w związku z rozpoczętą inwestycją w Robakowie. Do dnia rozpoczęcia naszych prac ośrodek w Krzyżownikach nie został sprzedany, co świadczy o niskiej efektywności prowadzonych działań. Fakt ten był niekorzystny dla Spółki, ponieważ pozbawił ją dodatkowych środków obrotowych, jednakże nie jest możliwe skwantyfikowanie tego wpływu.
11.55 Na zebraniu Zarządu w dniu 23 marca 1998 r. w związku z trudną sytuacją w handlu zagranicznym podjęto decyzję o wysyłce wyrobów bez wcześniejszej przedpłaty. Granicę ryzyka ustalono na poziomie do 50 tys. zł. Podjęto Uchwałę Nr 5/98. Zestawienie sprzedaży eksportowej za kolejne kwartały 1998 r. przedstawiamy w tabeli poniżej :
W tys. zł I kwartał1998 r. II kwartał 1998 r. III kwartał1998 r. IV kwartał1998 r.
Eksport bezpośredni 3.029 2.104 1.523 1.337
Eksport pośredni 2.122 631 482 37
11.56 Jak widać decyzja Zarządu nie przyniosła rezultatów, sprzedaż spadała w kolejnych kwartałach 1998 r. Według informacji od Głównej Księgowej Elżbiety Stępień, wycofanie przedpłat nie spowodowało powstania należności nieściągalnych.
11.57 Zarząd podjął Uchwałę nr 8/98 z dnia 23 marca 1998 r. o wstrzymaniu premii za marzec 1998 r. Ze względu na obniżenie kosztów, w krótkim okresie można uznać to działanie Zarządu za pozytywne dla Spółki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Pozmeat &lt;POZM.WA&gt; Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 34