Pozmeat <POZM.WA> Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 4

Piotr Kuczyński
01-10-2003, 09:57

Pozmeat <POZM.WA> Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 4 · Etap III - budowa części ubojowej bydła wraz z rozbiórką mięsa wołowego i produkcją konserw.
3.20 Priorytetowe znaczenie dla zadania inwestycyjnego miał mieć Etap I, którego realizacja zaplanowana była na lata 1997-1998 a uruchomienie produkcji w roku 1999. Szacowane nakłady określono w biznes planie na poziomie 61.400 tys. zł, przy założeniu wykorzystania niektórych elementów ciągów technologicznych z już istniejących zakładów. Ogłoszono przetarg nieograniczony na projekt i wykonawstwo pod klucz. Realizacja Etapu II i III miała nastąpić w okresie późniejszym po roku 2000 w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i możliwości finansowych Spółki.
3.21 Efekty realizacji inwestycji, w zakresie zdolności produkcyjnych, miały między innymi obejmować: wzrost zdolności uboju z 900 szt. do 2000 szt. dziennie, wzrost zdolności produkcji mięsa kulinarnego z 10 ton do 50 ton dziennie oraz wzrost zdolności przetwórczych z 80 ton do 135 ton dziennie.
3.22 Zawarty w Biznes Planie 1 harmonogram wydatków inwestycyjnych, na podstawie oferty spółki MPC, która według autorów Biznes Planu 1 charakteryzuje się najniższą wyceną wydatków niezbędnych na uruchomienie nowego zakładu, zawierał następujące główne pozycje związane z ubojnią:
· Urządzenia technologiczne 21.135 tys. zł,
· Budynki 16.678 tys. zł,
· Sprzęt i instalacje 8.195 tys. zł,
· Urządzenia chłodnicze 5.607 tys. zł,
· Urządzenia elektryczne 5.578 tys. zł,
· Razem 57.193 tys. zł.
3.23 Podstawowe obiekty zakładu to:
· główny budynek produkcyjny obejmujący między innymi: linię ubojową, chłodnie i magazyny poubojowe, mroźnię, peklownię, halę produkcji farszów i formowania, pomieszczenia obróbki cieplnej, dojrzewalnie i magazyny, ekspedycję, magazyny przypraw i inne,
· Budynek magazynu żywca,
· Budynek socjalno-administracyjny,
· Myjnie samochodów do przewozu żywca,
3.24 Zdolności produkcyjne nowego zakładu wynosić miały:
· ubój - 2.000 sztuk trzody chlewnej dziennie,
· zdolności rozbiorowe - 107 ton półtusz na dobę,
· zdolność mrożenia - 20 ton na dobę,
· pojemność składowania w temperaturze -21stopni Celsjusza - 500 ton
· zdolności produkcyjne wędlin - 83,2 tony na dobę,
· zdolności produkcyjne dań gotowych - 3,5 tony na dobę.
3.25 Analiza finansowa zawarta w Biznes Planie 1 zakłada, w zakresie przychodów ze sprzedaży, tożsamość programu produkcji z programem sprzedaży. Autorzy zakładają także, iż przychody ze sprzedaży oparte są na umiarkowanie optymistycznym podejściu do prognozy rozwoju rynku. Oba założenia jednocześnie mogą mieć swoje uzasadnienie w przypadku rozwoju rynku. Jednostkowe ceny sprzedaży przyjęto, w większości przypadków, na poziomie z grudnia 1996 r. Stąd czynnikiem wiodącym sprzedaż była wielkość produkcji. Zakładany wzrost produkcji, w zakresie produkcji przetwórczej, w okresie 1997 do 2004 wynosił 92,7% (z 15.185 ton w 1997 r. do 29.260 ton w roku 2004) oraz w zakresie mięsa 109,5% (z 11.129 ton w 1997 r. do 23.316 ton w 2004 r.). Należy przy tym zauważyć, iż maksymalne moce produkcyjne w zakresie uboju Spółka miała osiągnąć w 2001 r. (31.403 tony), co stanowi wzrost o 182,2% w stosunku do roku 1997, po czym miało następować powolne obniżenie wykorzystania tych mocy do poziomu z roku 2004. Oznacza to, iż zakładano niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
3.26 Jednocześnie podczas analizy perspektyw rozwoju przemysłu mięsnego autorzy Biznes Planu 1 zwracają uwagę, między innymi, na następujące fakty, które w ich opinii uzasadniają wzrost produkcji:
· W ciągu najbliższych 5-6 lat spożycie mięsa i przetworów zwiększy się o 10%,
· Realne jest dalsze rozwijanie eksportu mięsnego na rynki wschodnie,
· Jednocześnie przy analizie branży na str. 47 Biznes Planu 1, autorzy wysnuwają wniosek, iż "Nie należy się spodziewać, aby w ciągu najbliższych kilku lat eksport na rynki wschodnie zwiększył się" z uwagi na niestabilną sytuację gospodarczą na tych rynkach.
3.27 Zarówno powyższe jak i inne przesłanki wskazywały, według autorów Biznes Planu 1, na następujące perspektywy rozwoju w najbliższym pięcioleciu:
· Wzrost produkcji wędlin o 3,5% rocznie,
· Wzrost ubojów przemysłowych o około 11%,
· Wzrost produkcji branży o około 6,5% rocznie.
3.28 Dodatkowo w Prognozie zmian trendów spożycia mięsa do roku 2005 autorzy Biznes Planu 1 oszacowali, iż przeciętne spożycie mięsa w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrośnie o 15%.
3.29 Prezes Zarządu na posiedzeniu w dniu 26 maja 1997 r. zapoznał Zarząd z materiałami na posiedzenie RN z dnia 27 maja 1997 r. Materiały te związane były z przyszłą strategią Spółki oraz wykonanym dla tej strategii biznes-planem, przy czym najprawdopodobniej chodziło o Biznes Plan 1. Ustalono, iż materiały te zaprezentuje Roman Urbaniak, który przedstawił Zarządowi także koncepcję dokupienia 2 działek przylegających do nieruchomości zakupionej przez Spółkę w Robakowie (o nr 118/119 oraz 118/23). Koncepcja ta związana była z planami budowy nowego zakładu, a Zarząd jednomyślnie poparł plany zakupu podejmując stosowną uchwałę (załącznik 1.9).
3.30 Na posiedzeniu RN z dnia 27 maja 1997 r. Roman Urbaniak przedstawił założenia do strategii rozwoju. Nowa strategia zakładała wybudowanie nowego zakładu, w którym uwzględnione byłyby wszelkiego typu zachodnie standardy zarówno sanitarno-weterynaryjne jak i techniczno-technologiczne. Według przyjętych założeń inwestycja miała być realizowana w trzech etapach:
· W I etapie miała być realizowana część ubojowa trzody wraz z rozbiorem mięsa wieprzowego, · W II etapie miała być budowana część przetwórcza w zakresie produkcji wędlin i dań gotowych,
· W III etapie miała być realizowana część ubojowa bydła wraz z rozbiorem mięsa wołowego i produkcją konserw.
3.31 Zakładano wydatki inwestycyjne w ciągu najbliższych 2 lat na poziomie 72 mln złotych na inwestycje w: nowy zakład, zwiększenie zdolności produkcyjnych w Środzie Wlkp., rozwój sieci dystrybucji. Przewidywano trzy podstawowe źródła finansowania: środki własne, środki pozyskane z emisji akcji serii "C", kredyty bankowe.
3.32 RN podjęła uchwałę nr 53/97 zobowiązującą Zarząd do przyspieszenia prac nad przeniesieniem zakładu do nowej siedziby oraz do pilnego przygotowania analizy ekonomicznej dla wersji uwzględniającej jednoczesne budowanie wraz z częścią ubojową nowego oddziału przetwórczego po to, aby na podstawie wyników analizy podjąć decyzję dotyczącą realizacji inwestycji.
3.33 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 lipca 1997 r. Roman Urbaniak przedstawił Zarządowi dotychczasowe działania związane z nową inwestycją (załącznik 1.11). Najważniejsze z nich obejmowały między innymi:
· Ogłoszenie w prasie zapytania ofertowego dotyczącego budowy nowego zakładu (oferty wstępnie złożyło 7 podmiotów),
· Nabycie przez Spółkę nieruchomości w Robakowie o powierzchni około 10 ha,
· Opracowanie Biznes Planu 1, zakładającego, że zakład ten będzie budowany w trzech etapach, przy czym w pierwszym etapie powstanie zakład uboju trzody oraz rozbioru i wykrawania mięsa. Kolejne etapy będą zakładały rozszerzenie zdolności produkcyjnych nowego zakładu o poszczególne fazy produkcji przetwórczej oraz ubój bydła, · Spółka prowadziła także negocjacje w sprawie zakupu na własność dodatkowej działki 118/24 o obszarze 0,21 ha w Robakowie.
3.34 Na posiedzeniu tym, na mocy stosownej uchwały (załącznik 1.11), Zarząd powołał komisję, pod przewodnictwem Romana Urbaniaka, w celu realizacji zobowiązań inwestycyjnych wynikających z prospektu emisyjnego. W skład komisji weszli: Roman Urbaniak, Jacek Tuchołka, Zdzisław Witkowski, Roman Dehmel, Włodzimierz Puszwa, Eugeniusz Lorenc. Jedynym pozostałym w Spółce w trakcie naszych prac pracownikiem wchodzącym w skład komisji był Eugeniusz Lorenc, który wyjaśnił, iż nie pamięta żadnych zdarzeń z tamtego okresu.
3.35 Na posiedzeniu RN w dniu 16 lipca 1997 r. omawiano stan zaawansowania działań w zakresie nowej inwestycji. Włodzimierz Nowaczyk wyraził opinię, iż przedstawiony Biznes Plan 1 to "zbiór pobożnych życzeń" oraz sugerował postawienie wniosku o wykonanie nowego biznes planu u nowego wykonawcy. Włodzimierz Nowaczyk wyraził opinię, iż "...ubojnia i rozbiór nie załatwiają sprawy. Na skutek tej inwestycji dojdzie bowiem nowy człon Pozmeatu", dodatkowo oświadczył, iż "Gdy nie skoncentrujemy się na budowie od razu ubojni i przetwórni to nie poprawimy rentowności." Podsumowując zasugerował, iż "Należy sprawdzić co się opłaca bardziej, czy budujemy od razu cały zakład i możemy ograniczać od razu w znacznym stopniu zatrudnienie czy też dokładać kolejny element."
3.36 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 lipca 1997 r. członek zarządu Roman Urbaniak przedstawił wyniki ogłoszonego w prasie zapytania ofertowego dotyczącego budowy nowego zakładu. Do Spółki wpłynęło 7 ofert wstępnych, które zostały scharakteryzowane przez Romana Urbaniaka. Rozumiemy, iż chodziło o oferty dotyczące przygotowania dokumentacji. W celu przyspieszenia prac związanych z budową nowego zakładu Zarząd, na mocy stosownej uchwały (załącznik 1.12) powołał zespół w składzie: Roman Urbaniak (przewodniczący), Mirosław Czurak, Eugeniusz Lorenc, Włodzimierz Puszwa, Tomasz Radojewski. Do zadań zespołu należało rozpatrzenie ofert wstępnych oraz przeprowadzenie negocjacji z podmiotami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszych negocjacji. Jedynymi pozostałymi w Spółce pracownikami wchodzącymi w skład komisji byli w trakcie naszych prac Eugeniusz Lorenc, który oświadczył, iż nic mu nie wiadomo na ten temat oraz Tomasz Radojewski, który oświadczył iż uczestniczył tylko w jednym spotkaniu komisji, podczas którego podzielono koperty pomiędzy zawierające dane finansowe i techniczne. Tomasz Radojewski nie uczestniczył w innych spotkaniach komisji i nie wiadomo mu czy komisja ta jeszcze się spotykała.
3.37 W sierpniu 1997 r. przygotowane zostało następujące opracowanie: "Analiza wariantów programu inwestycyjnego Zakładów Mięsnych Pozmeat S.A. w Poznaniu, sierpień 1997 r." (zwane dalej Biznes Planem 2) (załącznik 1.13) autorstwa W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Konsultingowa. Dokument ten przedstawia analizę inwestycji realizowanej w 3 wariantach:
· Podstawowym (na tym wariancie oparty jest także Biznes Plan 1), gdzie zakłada się 2 etapy realizacji inwestycji: Etap I to budowa części ubojowej trzody wraz z rozbiorem mięsa wieprzowego realizowana w ciągu 3 lat, natomiast Etap II to budowa części przetwórczej realizowana po roku 2000 w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i możliwości finansowych Spółki. W wariancie tym do czasu uruchomienia obiektów sfery przetwórczej w nowym zakładzie, całe przetwórstwo miało zostać skoncentrowane w Środzie Wlk. oraz w Poznaniu na ulicy Wilkońskich, miało następować stopniowe zwiększanie zdolności przetwórczych w tych lokalizacjach; całkowitej likwidacji miała natomiast zostać poddana działalność w Poznaniu przy ulicy Garbary;
· Pośrednim, w którym zakładano wybudowanie nowego zakładu z pełnym docelowym wyposażeniem technologicznym w zakresie realizacji programu ubojowo-rozbiorowego oraz docelową realizację części przetwórczej w zakresie budynku i przeniesienie do tego budynku wyposażenia z zakładów w Środzie Wlk. oraz w Poznaniu z ul. Garbary w zakresie przetwórstwa. Zakładano modernizację wyposażenia sfery przetwórczej, a także początkowe pozostawienie produkcji konserw w Poznaniu przy ul. Wilkońskich oraz uzależnienie przeniesienia tej produkcji do nowego zakładu od możliwości finansowych Spółki. Zdolności przetwórcze miały wynosić 86,7 tony na dobę (21.675 ton na rok) i miały być wyższe od wariantu podstawowego o około 39%.
· Docelowym, w którym zakładano radykalne przyśpieszenie realizacji inwestycji poprzez budowę kompletnego zakładu ubojowo-przetwórczego (jednoczesna realizacja obiektów sfery ubojowej oraz przetwórczej); zakład miał być wybudowany pod klucz, wyposażony w nowoczesne wyspecjalizowane ciągi technologiczne i miał realizować pełen program produkcji ubojowo przetwórczej łącznie z konserwami, miało nastąpić zaniechanie działalności w pozostałych lokalizacjach w Środzie Wlk. oraz w Poznaniu na ulicy Wilkońskich. Założono osiągnięcie zdolności przetwórczych na poziomie 166,2 ton na dobę (41.550 ton na rok), które miały być wyższe od wariantu podstawowego o około 97% i jednocześnie wyższe od wariantu pośredniego o około 58 punktów procentowych (41%).
3.38 Porównanie zdolności przetwórczych oraz planowanych nakładów inwestycyjnych z poszczególnych wariantów, według stanu na marzec 1997 r. zaprezentowano w tabeli poniżej: Podstawowy Pośredni Docelowy
Dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych 100% 139% 197%
Nakłady inwestycyjne (tys. zł) 67.365 98.929 136.777
3.39 Dokonane porównanie planowanych nakładów inwestycyjnych zawartych w Biznes Planie 2 w poszczególnych wariantach zawiera poniższa tabela (tys. zł):
Lp Pozycja Wariant podstawowy '000 PLN Wariant pośredni '000 PLN Wariant docelowy '000 PLN
1 Grunty 550 550 550
2 Dokumentacja projektowa 2 272 2 272 2 272
3 Budynki 16 678 25 012 25 012
4 Sprzęt i instalacje 8 195 10 687 12 506
5 Urządzenia chłodnicze 5 607 6 620 7 360
6 Urządzenia elektryczne 5 578 6 900 6 900
7 Przyłącza zewnętrzne 1 380 1 495 1 495
8 Urządzenia technologiczne 21 135 40 823 77 485
9 Podoczyszczalnia ścieków 0 0 327
10 Pozostałe inwestycje produkcyjne 3 100 1 700 0
11 Inwestycje w dystrybucję 2 870 2 870 2 870 Razem 67 365 98 929 136 777
3.40 Wg Biznes Planu 2, struktura finansowania inwestycji w poszczególnych wariantach przedstawiała się następująco:
Lp Pozycja Wariant podstawowy '000 PLN Wariant pośredni '000 PLN Wariant docelowy '000 PLN
1 Kredyt bankowy 40 000 74 000 116 000
2 Środki własne w tym emisja akcji 27 365 24 929 20 777 Razem 67 365 98 929 136 777
3.41 Autorzy Biznes Planu 2, w świetle przyjętych w opracowaniu założeń sformułowali między innymi następujące wnioski:
· Z punktu widzenia możliwości realizacji dopuszczalne są dwa warianty: podstawowy oraz pośredni natomiast wariant docelowy należy odrzucić jako przekraczający możliwości finansowe Spółki;
· Z punktu widzenia bezpieczeństwa działalności Spółki oraz spłaty kredytów rekomendację uzyskał jedynie wariant podstawowy; · Wariant podstawowy pozwoli na stosunkowo szybkie zdyskontowanie efektów nowej inwestycji.
3.42 W sierpniu 1997 r. przygotowane zostało następujące opracowanie: "Biznes plan Zakładów Mięsnych Pozmeat S.A. w Poznaniu Synteza, sierpień 1997 r." (zwana dalej Syntezą 1) (załącznik 1.14) autorstwa W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Konsultingowa. Celem opracowania była syntetyczna prezentacja programu rozwoju Spółki opracowanego przez Zarząd wspólnie z firmą doradczą, a źródłem dokumentu był Biznes Plan 1. W Syntezie stwierdza się, iż Spółka jest w posiadaniu oferty MPC na kwotę 66,3 mln zł. Synteza 1 wspomina także, że istnieje możliwość wykorzystania niektórych istniejących elementów ciągu technologicznego na kwotę około 4,9 mln zł, co efektywnie mogło obniżyć wydatki inwestycyjne do poziomu 61,4 mln zł i taka wartość została przyjęta w dalszych analizach przez autorów Syntezy 1. Dokument ten stwierdza także, iż Spółka jest w posiadaniu innych ofert na realizację inwestycji, w przedziale cenowym pomiędzy 17,3 mln USD a 19,6 mln USD, tj. około 10-20% niższym od oferty spółki MPC.
3.43 W podsumowaniu Syntezy autorzy zwracali uwagę między innymi na fakt, iż rozłożenie realizacji programu całkowitej modernizacji Spółki na poszczególne etapy powoduje zmniejszenie ryzyka towarzyszącego jego realizacji. W szczególności, autorzy zwrócili uwagę na to, iż budowa w pierwszym etapie ubojni jest wariantem programu pozwalającym uzyskać największą poprawę wskaźników produkcyjnych oraz umożliwi szybkie zdyskontowanie jego efektów i przystąpienia do realizacji dalszych etapów programu inwestycyjnego w momencie pojawienia się środków finansowych. Natomiast "zintensyfikowanie i przyspieszenie realizacji programu inwestycyjnego z uwagi na zdolności finansowe Spółki w chwili obecnej jest bardzo trudne i ryzykowne, wyższe nakłady inwestycyjne musiałyby zostać sfinansowane poprzez zaciągnięcie dodatkowych kredytów, pogorszy to wypłacalność Spółki oraz zagrozi utratą zdolności do spłaty kredytu."
3.44 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 września 1997 r. (załącznik 1.15) Roman Urbaniak przedstawił postępy prac związanych z planowaną inwestycją. "W szczególności skupił się na przedstawieniu wyników ogłoszonego w prasie zaproszenia do składania wstępnych ofert na budowę nowego zakładu ubojowego trzody wraz z rozbiorami i wykrawaniem półtusz wieprzowych" (oferty dotyczyły kosztów dokumentacji). Podsumowanie kosztu całkowitego powyższych ofert przedstawia się następująco:
· KSI Kanada - 3.134 tys. USD; · Stork - 2.222 tys. USD;
· Berlin Consult - 1.192 tys. USD;
· Epstain - 850-950 tys. USD;
· Mostostal Panel Co (MPC) - 790 tys. USD;
· Lemminkainen - 743 tys. USD.
3.45 Zarząd ustalił, iż:
· Wstępne oferty są niedostatecznym materiałem do podjęcia decyzji o budowie nowego zakładu;
· Uznano za konieczne uściślenie założeń projektowych przed złożeniem przez Spółkę ostatecznego zapytania ofertowego, uznano, że w tym celu niezbędne będzie wykonanie wstępnego projektu nowego zakładu;
· Uznano, iż propozycje takich firm jak: KSI Kanada, Berlin Consult oraz Stork są mało konkurencyjne ze względu na wysoki koszt dokumentacji;
· Uznano, że najbardziej korzystną dla Spółki będzie oferta firmy MPC ze względu na: najniższy koszt, uczestnictwo tej firmy w budowie i modernizacji najnowocześniejszych w tamtych czasach zakładów branży mięsnej, tj. Czyżewa, Jarosławia i Tarnowa, bardzo dobre referencje od zleceniodawców z Tarnowa i Jarosławia, najwyższej oceny w oczach specjalistów z firmy HORMEL;
· Uznano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie przygotowania wstępnej dokumentacji dla nowego zakładu firmie MPC. Zarząd podjął w tej sprawie stosowną uchwałę (załącznik 1.15); · Uznano, iż umowy z firmą MPC, dotyczące projektu wstępnego, mogą być podpisane tylko w wypadku, gdy nie będą się łączyły z żadnymi dalszymi zobowiązaniami wobec tej firmy co do dalszej realizacji inwestycji;
· Odpowiedzialnym za prowadzenie rozmów z firmą MPC ustanowiono Romana Urbaniaka.
3.46 Na posiedzeniu RN w dniu 15 października 1997 r. Roman Urbaniak omówił stan zaawansowania prac związanych z nową inwestycją. Gościem posiedzenia był Mariusz Maik - konsultant z firmy Wielkopolska Grupa Konsultingowa W. Frąckowiak i Partnerzy, który omówił główne założenia wynikające z badania rynku surowcowego oraz rynku mięsa i produktów mięsnych, a także Biznes Plan 2. W. Frąckowiak i Partnerzy rekomendował wariant podstawowy jako najbezpieczniejszy. Włodzimierz Nowaczyk skrytykował Biznes Plan 2 jako, między innymi, zbyt mało szczegółowy i obiektywny oraz nie uwzględniający bieżących wyników. Jednocześnie, podczas głosowania za zatwierdzeniem harmonogramu inwestycji, Włodzimierz Nowaczyk wyraził swój sprzeciw w przedmiocie głosowania. RN na mocy uchwały nr 54 (załącznik 1.16) zatwierdziła opracowany przez Zarząd Spółki harmonogram realizacji nowej inwestycji. Nie przedstawiono nam tego harmonogramu. Jednocześnie, uchwałą 55 (załącznik 1.17) z tego samego dnia, RN wyraziła zgodę na kupno części ułamkowych działek 98 i 107 położonych w Robakowie.
3.47 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 18 listopada 1997 r. Roman Urbaniak przedstawił kwestię zakupu działek nr 98 i 107 położonych w Robakowie, na których ma być zlokalizowana oczyszczalnia ścieków. Pierwotnie zamierzano zakupić części ułamkowe tych działek, ale ze względu na potrzeby rozwojowe zdecydowano się na zakup całości za kwotę 180 tys. zł. Zarząd jednogłośnie przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę (załącznik 1.18).
3.48 Na posiedzeniu RN w dniu 27 listopada 1997 r. omawiano stan zaawansowania prac nad nową inwestycją. Roman Urbaniak poinformował RN o:
· Otrzymanych ofertach w odpowiedzi na ogłoszenie w prasie z dnia 27 stycznia 1997 r.,
· Przeglądzie ofert oraz stwierdzonych rozbieżnościach pomimo tego samego programu produkcyjnego,
· Zleceniu do biura projektów wykonania wstępnego projektu, aby określić oczekiwania w stosunku do oferentów i na tej podstawie przeprowadzić formalny przetarg oraz dokonać wyboru firmy, która wybuduje nowy zakład.
3.49 Włodzimierz Nowaczyk przedstawił protokół po odbyciu kontroli nad realizacją inwestycji, w odniesieniu do umów z MPC i ABT Engineering, oraz postawił wniosek, przyjęty większością głosów, o zobowiązanie Zarządu do wykonania i przedłożenia do zatwierdzenia przez RN:
· Szczegółowego planu realizacji poszczególnych kroków inwestycyjnych z określeniem sposobu ich realizacji,
· Analizy ekonomicznej wykonanej przez fachową kadrę Spółki wariantu realizacji całej inwestycji.
3.50 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 grudnia 1997 r. Roman Urbaniak przedstawił kwestię zakupu działki nr 118/23 położonych w Robakowie. "Również w przypadku tej nieruchomości członkowie RN Spółki ZM Pozmeat sugerowali, aby dokonać zakupu..." Ustalono, iż zakup tej działki jest niezbędny. Właściciel żądał ok. 300 tys. zł.
3.51 RN z 30 grudnia 1997 r. nie było w otrzymanych przez nas materiałach.
3.52 Nie przedstawiono nam protokołu z posiedzenia RN z dnia 5 stycznia 1998 r. Uzyskaliśmy wyjaśnienie od członka Zarządu - dyrektora finansowego, Jacka Kinowskiego, iż należy się domyślać, że odstąpiono od tego posiedzenia w świetle NWZA przewidzianego na 7 stycznia 1998 r., które miało dokonać wyboru nowej RN. 3.53 W dniu 7 stycznia 1998 r. w trakcie NWZA dokonano wyboru nowej RN w drodze głosowania grupami oraz częściowo w drodze głosowania większością głosów. W drodze głosowania grupami wybrani zostali: Michał Stachurski, Andrzej Pawelczyk oraz Włodzimierz Nowaczyk natomiast w drodze głosowania większością głosów wybrani zostali: Emilia Nowaczyk, Janusz Paul, Andrzej Kowalczyk oraz Maksymilian Kostrzewa.
3.54 Rozumiemy, iż w tym momencie akcjonariusze skupieni wokół rodziny Nowaczyków przejęli kontrolę nad Spółką.
3.55 W dniu 21 stycznia 1998 r. na posiedzeniu RN większość członków Rady krytycznie oceniła działania Zarządu. Doszło do zmian w składzie Zarządu, przyjęto rezygnację Edmunda Flaczyka i Romana Urbaniaka i powołano jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Andrzeja Kowalczyka, dotychczasowego członka RN. Lista obecności z RN z tego posiedzenia jest datowana na 26 stycznia 1998 r. W dniu 27 stycznia 1998 r. Przewodniczący RN Włodzimierz Nowaczyk wypowiedział umowę o pracę Romanowi Urbaniakowi (załącznik 1.19) z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, tj. do 30 kwietnia 1998 r. Jednocześnie poinformował Romana Urbaniaka, iż RN w porozumieniu z Zarządem uzgodniła, że będzie on pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju jednakże bez uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących inwestycji.
3.56 Na tym samym posiedzeniu, na mocy uchwały nr 14, RN delegowała Włodzimierza Nowaczyka do pełnienia indywidualnego nadzoru nad działalnością Zarządu, działalnością inwestycyjną Spółki oraz koordynacji działań kontrolnych członków RN delegowanych do pełnienia indywidualnych czynności w zakresie nadzoru i kontroli (załącznik nr 1.20).
3.57 Jednym z załączników do protokołu są materiały, dotyczące budowy nowego zakładu (załącznik 1.21), prezentujące miedzy innymi: sprawozdanie (prawdopodobnie Zarządu) dla RN w sprawie realizacji obiektu w gminie Kórnik z dnia 8 stycznia 1998 r., opis trybu postępowania ofertowego, prognozę sumarycznych przepływów gotówki związanej z inwestycją wykazującą wydatki na poziomie 28 mln USD (co przy średnim kursie NBP 3,55 daje kwotę 99.400 tys. zł.) oraz uwagi do materiałów RN na posiedzenie w dniu 5 stycznia 1998 r. autorstwa Włodzimierza Nowaczyka jak i odpowiedź Zarządu na ten dokument.
3.58 Sprawozdanie dla RN zawiera informację, iż Zarząd zlecił wykonanie projektu wstępnego firmie MPC. Projekt został zakończony 30 listopada 1997 r. i materiały przetargowe zostały rozesłane 1 grudnia 1997 r. W zapytaniach ofertowych całość zakładu podzielono na 3 zasadnicze części: zagospodarowanie terenu i budynek wraz z instalacjami, sprzęt technologiczny oraz oczyszczalnię ścieków.
3.59 Zostało wybranych pięć firm, które wg autora miały wiarygodność i doświadczenie w budowie zakładów przemysłu mięsnego i do nich wysłano materiały na wszystkie części. W gronie firm znalazły się: Berlin consult, Leminakainen, Epstein, Food Tech, MPC. Dodatkowo na samą technologię wysłano zapytania ofertowe do firm: Stork, Banss, Regis, Broste, Petrocelli. Ponadto na samą oczyszczalnię wysłano zapytania ofertowe do firm Stork i Bioplan.
3.60 Przewidywano, iż oferty spłyną do 13 stycznia 1998 r. Zakładano dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy - ceny ofertowe są na poziomie przewidywanym lub niższym. W tym wypadku rozważano trzy warianty: zlecenie jednej firmie całości, zawarcie kontraktów z trzema firmami oraz wariant mieszany. W przypadku, kiedy oferty cenowe byłyby istotnie wyższe od założonych w biznes planie (nie jest jasne o który biznes plan chodzi, biorąc jednak pod uwagę datę opracowania powyższych materiałów, tj. 8 stycznia 1998 r. wydaje się, iż mowa tu o Biznes Planie 1 lub 2) planowano dokonanie analizy całego zadania w celu obniżenia kosztu, ale bez rezygnowania z założonej wydajności i jakości zakładu. Oczekiwano na oferty z ceną ryczałtową lub gwarantowanym kosztem maksymalnym (GKM).
3.61 Postępowanie ofertowe zakładało, iż oferty należy składać w dwóch zalakowanych kopertach, z których jedna zawierać miała warunki techniczne a druga warunki finansowe. Do opracowania ofert powołano komisje przetargową i techniczną.
3.62 Zarządzeniem Nr 1/98 prezesa Zarządu, Edmunda Flaczyka, z dnia 12 stycznia 1998 r. (załącznik 1.21) do komisji przetargowej zostali powołani:
· Jacek Jędrzejczak - członek Zarządu,
· Mirosław Czurak - kierownik biura Zarządu,
· Stefan Skrypnik - radca prawny Spółki,
· Roman Woźniak - kierownik wydziału produkcji,
· Tomasz Radojewski - kierownik działu technicznego
3.63 Roman Woźniak wyjaśnił, iż w trakcie jedynego posiedzenia komisji, w którym uczestniczył komisja podzieliła oferty pomiędzy finansowe a techniczne nie zapoznając się z zawartością kopert. Oferty finansowe zostały zdeponowane w sejfie u szefa ochrony Henryka Sajny. Roman Woźniak nie pamięta jednak, czy oferty te dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej czy budowy zakładu.
3.64 Zarządzeniem prezesa Zarządu Edmunda Flaczyka z dnia 12 stycznia 1998 do komisji technicznej zostali powołani:
· Roman Urbaniak - członek Zarządu, przewodniczący komisji;
· Tadeusz Kozarzewski - członek komisji;
· Mariusz Kubicki - członek komisji;
· Włodzimierz Puszwa - główny technolog, członek komisji;
· Jacek Tuchołka - specjalista w biurze Zarządu , członek komisji;
· Roman Dehmel - technik budowlany, członek komisji.
3.65 W pracach komisji mieli wziąć udział członkowie RN delegowani do specjalnego nadzoru.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Pozmeat &lt;POZM.WA&gt; Raport biegłego rewidenta d/s szczególnych PRICEWATERHOUSECOOPERS - część 4