Pozmeat <POZM.WA> Zawarcie umowy ze Spółką PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. -rewidentem do spraw szczególnych.

opublikowano: 27-08-2003, 16:13

Pozmeat <POZM.WA> Zawarcie umowy ze Spółką PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. -rewidentem do spraw szczególnych. ZAWARCIE UMOWY ZE SPÓŁKĄ PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z O.O. -REWIDENTEM DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH. RAPORT BIEŻĄCY 46/2003
Na podstawie art. 158 b Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. - z dnia 25 sierpnia 2003 r. - postanowiło powołać Spółkę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044655, jako rewidenta do spraw szczególnych, w rozumieniu art. 158 b ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w celu zbadania zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085315, w dniu 7 lutego 2002 r., wypełniając uchwałę NWZA z dnia 25 sierpnia 2003 r. zawarł 26 sierpnia 2003 r. umowę ze Spółką PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. -jako rewidentem do spraw szczególnych - na przeprowadzenie audytu w okresie od 27 sierpnia do 26 września 2003r.
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ma zbadać następujące zagadnienia związane z prowadzeniem spraw Spółki Zakłady Mięsne POZMEAT S.A.:
1. Ocena zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu produkcyjnego w Robakowie - ocena zasadności podjęcia decyzji o budowie w ówczesnych warunkach ekonomicznych i ocena zasadności poniesionych nakładów;
2. Zasadność i zgodność z obowiązującymi przepisami (i) sporządzenia przez Zarząd Spółki skorygowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2000 r. z dnia 23 stycznia 2002 r., po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2001 r., które odmówiło zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2000, a następnie (ii) przedstawienia go do zaopiniowania biegłemu rewidentowi Spółki, (iii) przedstawienia go do oceny Radzie Nadzorczej i do (iv) rozpatrzenia i zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 26 kwietnia 2002 r.;
3. Zasadność i zgodność z obowiązującymi przepisami wydania przez biegłego rewidenta Spółki w dniu 23 stycznia 2002 r. opinii bez zastrzeżeń wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2000 r. (na podstawie przeglądu wydanej opinii biegłego rewidenta Spółki za 2000 r.);
4. Odpowiedź na pytanie: Czy nie zatwierdzenie w dniu 29 czerwca 2001 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2000 r. i jednocześnie zatwierdzenie na tym samym Walnym Zgromadzeniu straty w wysokości 2.920.864,48 PLN powinno skutkować skorygowaniem nie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i podaniem go ponownie zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki?
5. Zasadność i zgodność z obowiązującymi przepisami korekty wyniku finansowego za 2000 r. oraz ewidencję kosztów amortyzacji i innych kosztów, a ponadto odpowiedź na pytanie, czy w wyniku korekty wyniku finansowego za 2000 r. i ewidencji kosztów amortyzacji i innych kosztów Spółka została narażona na jakiekolwiek szkody i jeżeli tak to na jakie?
6. Odpowiedź na pytanie: Czy w wyniku korekty sprawozdania finansowego za rok 2000 powstały jakiekolwiek nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym za rok 2001? (sprawdzenie poprawności wprowadzenia ww. korekty do sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.);
7. Istotne okoliczności mające wpływ na działalność Spółki oraz jej wyniki finansowe w latach 1998-2001, w szczególności prawidłowość wyceny i zasad wnoszenia przez Spółkę wkładów niepieniężnych (w tym nieruchomości) na pokrycie kapitałów zakładowych spółek zależnych od Spółki - Milenium Center Sp. z o.o. i Duo Center Sp. z o.o.;
8. Poprawność, rzetelność i zgodność z księgami odpowiedzi udzielonych na piśmie przez Zarząd Spółki na pytania akcjonariuszy zadane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 r.;
9. Wpływ działań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie 1998-2003 na wartość Spółki, a w przypadku działań co do których zostanie ustalony ich wpływ na obniżenie wartości Spółki, oszacowanie strat poniesionych przez akcjonariuszy Spółki;
10. Zasadność i zgodność z prawem przywłaszczenia udziałów w spółkach Duo Center Sp. z o.o. i Milenium Center Sp. z o.o. dokonanego na rzecz BRE Bank S.A. w dniu 28 czerwca 2001 r.;
11. Zasadność i zgodność z prawem stosowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki procedur sprzedaży składników majątku w okresie 1998-2003;
12. Sposób wykorzystania przez Zarząd Spółki w okresie po 19 lipca 2001 r. Środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów spółki Milenium Center Sp. z.o.o.;
13. Koszty Zarządu i Rady Nadzorczej - porównawczo za okres: (i) od 1998 r. do 29 czerwca 2001 r. i (ii) od 29 czerwca 2001 r. do dnia rozpoczęcia prac;
14. Transakcje zawarte przez Spółkę z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej - porównawczo za okres: (i) od 1998 r. do 29 czerwca 2001 r. i (ii) od 29 czerwca 2001 r. do dnia rozpoczęcia prac;
15. Porównanie wyników osiąganych przez Spółkę w latach 1998-2003, w aspekcie wszystkich wskaźników wskazujących na zagrożenia dla funkcjonowania Spółki;
16. Koszty usług świadczonych na rzecz Spółki związanych z konsultingiem, doradztwem i zastępstwem prawnym, porównawczo za okres: (i) od 1998 r. do 29 czerwca 2001 r. i (ii) od 29 czerwca 2001 r. do dnia rozpoczęcia prac.
Zgodnie z uchwałą NWZA oraz oświadczeniem BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - jako akcjonariusza Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. - koszty związane z przeprowadzeniem badania zostaną pokryte przez BRE Bank S.A.
Data sporządzenia raportu: 27-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Pozmeat &lt;POZM.WA&gt; Zawarcie umowy ze Spółką PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. -rewidentem do spraw szczególnych.