PPWK <PPWK.WA> Nr 14 Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2003 r.

Paweł Janas
20-06-2003, 16:36

PPWK <PPWK.WA> Nr 14 Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2003 r. NR 14 TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2003 R.
Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. (PPWK S.A.) przekazuje projekty uchwał jakie będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
ubiegły rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły
rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za ubiegły rok obrotowy 2002 zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 307 733,69 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia
2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 32 239 188,82 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 33 248 601,26 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę 93 041,32 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PPWK S.A. za rok obrotowy 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu/Pani* ........................................................ Zarządu PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego (nią) obowiązków w roku obrotowym 2002 tj. za okres od dnia ......................... do dnia ................................... .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________
* w roku obrotowym 2002 członkami Zarządu PPWK S.A. byli:
1) Rafał Berliński,
2) Beata Konopska,
3) Jacek Błaszczyński,
4) Sławomir Mirek
PROJEKT
UCHWAŁA NR ... z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu/Pani* .............................................. członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego (nią) obowiązków za okres od dnia ......................... do dnia ................................... .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________
* w roku obrotowym 2002 członkami Rady Nadzorczej PPWK S.A. byli:
1) Maciej Radziwiłł,
2) Przemysław Szmyt,
3) Adam Kalkusiński,
4) Andrzej Sadkowski.
5) Marta Mikołajczak.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu pokrycia straty oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:
§ 1
Strata netto za ubiegły rok obrotowy 2002 tj. od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia 2002 roku w wysokości 32 239 188,82 zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach następnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej PPWK S.A. p. ..................................... .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 20 z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zgody na zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie części edukacyjnej PPWK S.A. obejmującej składniki majątku PPWK S.A. związane z prowadzoną przez PPWK S.A. działalnością na rynku wydawnictw edukacyjnych i oświatowych, a w szczególności związane z tą działalnością autorskie prawa majątkowe, prawa do znaków towarowych oraz Know -How.
§ 2
Warunki zbycia części edukacyjnej PPWK S.A. określone przez Zarząd wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia zasad "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r." do stosowania w PPWK S.A.
§ 1 Walne Zgromadzenie PPWK SA działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, a także wspólny wniosek Zarządu i Radu Nadzorczej Spółki postanawia, co następuje:
1. Przyjmuje się zasady "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r." do stosowania w PPWK SA w zakresie przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jednocześnie oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie.
2. Zgodnie z §22a ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały zostanie przekazane Giełdzie i opublikowane przez Zarząd PPWK S.A. . do dnia 1 lipca 2003r.
3. W przypadku zaistnienia w PPWK S.A. zmian w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r." Spółka jest zobowiązana do przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia PPWK S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały .
§ 2
Regulamin Walnego Zgromadzenia PPWK S.A. w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą obowiązywać będzie od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji
§ 1
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia obniżyć kapitał zakładowy PPWK S.A. o kwotę 592.800 zł, to jest z kwoty 3.276.304,72,-zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) do kwoty 2.683.504,72 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), poprzez umorzenie wszystkich 570.000 akcji serii D.
§ 2
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji serii D nie nabytych przez uprawnionych członków Zarządu PPWK S.A. oraz jej kluczowych pracowników w ramach programu motywacyjnego PPWK S.A.
§ 3
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Statutu PPWK S.A., w ten sposób, iż:
1) zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.683.504,72,-zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:
a) 194.286 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji serii A o numerach od 000001 do 194286,
b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 001 do 150,
c) 2.385.857 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od 0000001 do 2385857."
2) zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ....
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zakończenia emisji akcji serii D
§ 1
W związku z niepowodzeniem programu motywacyjnego PPWK S.A. kierowanego do członków Zarządu PPWK S.A. oraz podjęciem uchwały o umorzeniu akcji serii D, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zakończyć emisję akcji serii D i zobowiązuje Zarząd PPWK S.A. do odkupienia tychże akcji od subemitenta usługowego zgodnie z warunkami umowy o subemisję usługową oraz zgodnie z treścią Prospektu emisyjnego akcji serii D PPWK S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poniżej treść PROJEKTU Regulaminu Walnego Zgromadzenia (załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia) :
PROJEKT
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. E. Romera Spółka Akcyjna
§ 1
Niniejszy Regulamin określa procedurę obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), a także tryb powoływania organów i sposób głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie - zwane dalej Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez ogłoszenie w wydawnictwach przeznaczonych dla danego rodzaju spółek.
5. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
6. Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
7. Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba ze zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności. W ostatnim przypadku Spółka zawiadamia akcjonariuszy poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia w jednym z dzienników ogólnopolskich.
§ 3
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
1) uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
2) posiadaczom akcji na okaziciela - jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym i podanym do wiadomości, w sposób określony w Statucie Spółki.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwała może zostać powzięta gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Podczas obrad walnego zgromadzenia powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad.
4. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
§ 5 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
3. Zarząd Spółki umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd, a w szczególności osoby zaproszone do wystąpienia z głosem doradczym (biegły rewident) i osoby powołane do wykonywania czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia.
§ 6
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
2. Liczba głosów przypadających z akcji wyemitowanych przez Spółkę jest następująca:
1) każda akcja imienna serii A - daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu,
2) każda akcja na okaziciela - daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 7
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Po wyborze - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór sekretarzy, komisji oraz głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy powołanych komisji oraz osób przez siebie upoważnionych.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, udziela głosu, odbiera go, zarządza głosowanie i ustala jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza, utrzymuje też porządek, jest on także upoważniony do interpretowania postanowień regulaminu.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej na porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 10 minut. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ten czas przedłużyć lub skrócić. Dyskutantowi służy prawo repliki. Replika nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
3. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością:
1) zaproszonym gościom,
2) członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
3) w sprawach formalnych (porządkowych) - wszystkim osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
5. Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie stanowiące odroczenia obrad mogą być ogłaszane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały przedstawienie swoich argumentów i uzasadnienie sprzeciwu.
§ 9
1. Za sprawy formalne (porządkowe) uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
1) zmiany kolejności porządku obrad, 2) przerwania dyskusji i zamknięcia listy mówców,
3) ograniczenia czasu przemówień,
4) zarządzenia przerwy,
5) zmiany sposobu prowadzenia dyskusji i głosowania,
6) usunięcia sprawy z porządku Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie jawne o wniosku formalnym (porządkowym) po wysłuchaniu jednego głosu za i jednego głosu przeciw wnioskowi.
3. Odrzucony wniosek formalny (porządkowy) nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony powtórnie.
§ 10
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w trybie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej Spółki powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
§ 11
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący, który podaje ilość głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale, następnie są one wnoszone do protokółu.
§ 12
1. Przy wyborach organów Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza zgłaszanie kandydatów na członków każdego z organów Spółki,
2. Zgłaszanie kandydatów na członków organów Spółki dokonywane jest na piśmie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
3. Zgłaszani kandydaci składają oświadczenie (ustnie bądź na piśmie) wyrażające zgodę na kandydowanie.
4. Lista kandydatów na członków organów Spółki sporządzona jest w ten sposób, że kandydaci na członków organów Spółki umieszczeni są na niej w porządku alfabetycznym
.
§ 13
1. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje liczbę osób, które mają być wybrane na członków każdego z organów Spółki.
2. Na członków organów spółki zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
3. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. 4. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący.
§ 14
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
§ 15 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół, który sporządza notariusz. W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych na każdą uchwałę, zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisuje notariusz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd wniesie odpis protokółu do księgi protokółów wraz z protokółami komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie.
4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje się w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokółów.
§ 16
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 17
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Janas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PPWK &lt;PPWK.WA&gt; Nr 14 Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2003 r.