PPWK <PPWK.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.057 tys. zł

PPWK <PPWK.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.057 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1.748 13.447 15.195 2.629 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.715 13.275 14.990 2.466 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 172 205 163 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 1.493 7.804 9.297 1.722 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1.462 7.659 9.121 1.601 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 145 176 121 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 255 5.643 5.898 907 IV. Koszty sprzedaży 273 904 1.177 741 V. Koszty ogólnego zarządu 2.304 6.486 8.790 4.061 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2.322 -1.747 -4.069 -3.895 VII. Pozostałe przychody operacyjne 680 6.728 7.408 210 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -144 144 - -1 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 824 6.584 7.408 211 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -170 1.737 1.567 2.573 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 - 1 10 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -538 1.031 493 1.026 3. Inne koszty operacyjne 367 706 1.073 1.537 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.472 3.244 1.772 -6.258 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 179 3.844 4.023 585 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 144 506 650 362 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 35 3.338 3.373 223 XI. Koszty finansowe 764 1.925 2.689 18.567 1. Odsetki, w tym: 614 1.767 2.381 989 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - 17.420 4. Inne 150 158 308 158 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -2.057 5.163 3.106 -24.240 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -2.057 5.163 3.106 -24.240 XV. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -2.057 5.163 3.106 -24.240 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.106 -32.239 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.150.293 3.150.293 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,99 -10,23 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E.Romera Warszawa-Wrocław S.A. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ