Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia

  • Komunikat partnera
opublikowano: 09-10-2018, 14:28

Działając na podstawie art. 8, art. 124a w związku z art. 124 ust. 1, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 118a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) - dalej uogn., art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - dalej k.p.a.,

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych położonych w Dąbrowie Górniczej (obręb Strzemieszyce Wielkie) w rejonie ul. Jamki:

na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) poprzez udzielenie zezwolenia Inwestorowi - Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomościach gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Tworzeń-Szopienice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wobec powyższego, wzywa się właścicieli / użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - ul. Graniczna 21, pokój 232, tel. (32) 295-96-98. Aby udowodnić swoje prawo rzeczowe do nieruchomości należy okazać tytuł własności, ewentualnie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia dotyczącego nabycia spadku po właścicielu nieruchomości.

Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w trybie art. 124a uogn. w związku z art. 124 uogn. w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z tych nieruchomości. Ponadto niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - www.dabrowa-gornicza.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.bip.dabrowa-gornicza.pl oraz w prasie ogólnopolskiej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu