Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości

  • Materiał partnera
opublikowano: 12-07-2018, 14:54

WGN-II.6853.2.3.2018.IR

Działając na podstawie art. 8, art. 124a w związku z art. 124b, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 118a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) - dalej uogn., art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - dalej k.p.a.,

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. nr geod. 324/1, 325/1, k.m. 3 o pow. łącznej 5392 m2 położonej w Dąbrowie Górniczej (obręb Okradzionów) do jej udostępnienia, na podstawie art. 124a w związku z art. 124b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) w celu założenia (wykonania) podwyższenia istniejącego słupa nr 36 linii elektroenergetycznej 110kV relacji Bukowno-Lipówka przez TAURON Dystrybucja S.A.

Wobec powyższego, wzywa się właścicieli / użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - ul. Graniczna 21, pokój 232, tel. (0-32) 295-96-98. Aby udowodnić swoje prawo rzeczowe do nieruchomości należy okazać tytuł własności, ewentualnie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po właścicielu nieruchomości.

Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w trybie art. 124a uogn. w związku z art. 124b uogn. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia.

Ponadto niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia.

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 na okres 2 miesięcy, opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - www.dabrowa-gornicza.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.bip.dabrowa-gornicza.pl oraz w prasie ogólnopolskiej. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu