Prochem <PROM.WA> 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 1

PROCHEM S.A.
14-06-2003, 11:51

Prochem <PROM.WA> 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 1 41/03 WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.
Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. w dniu 14 czerwca 2002r. między innymi zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok 2002, udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A., podzieliło zysk w wysokości 1.837.069,33 zł przeznaczając z tej kwoty: 587.220,00 zł na dywidendę, tj. 15 gr na jedną akcję . Zatwierdzono 4 lipca 2003 r. dniem ustalenia prawa do dywidendy a 25 lipca 2003r. dniem wypłaty dywidendy. Przeznaczono kwotę 1.219.849,33 zł na wykup i umorzenie akcji.
Walne Zgromadzenie uchwaliło:
- umorzenie wykupionych przez spółkę w 2002r.akcji w ilości 511.000 szt.
- zmiany do statutu, w tym obniżenie kapitału PROCHEM S.A., a następnie jednolity tekst statutu,
Po dokonaniu wszelkich formalności kapitał zakładowy spółki wyniesie 4.269.000 zł. tj. 4.269.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. każda. Ogólna liczba głosów po umorzeniu - 4.296.880.
Po Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2003r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. , na którym w związku z zakończeniem 3 - letniej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. ustanowiła Zarząd Spółki na następną kadencję w tym samym składzie jak w kadencji poprzedniej a mianowicie:
Prezes Zarządu -Marek Garliński
Wiceprezes Zarządu -Jarosław Stępniewski
członek Zarządu -Marek Kiersznicki
W załączeniu przesyłamy treść uchwał podjętych przez WZ PROCHEM S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. w dniu 14 czerwca 2003r. UCHWAŁA NR 1
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 11 statutu spółki oraz art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 511.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D (wyemitowanych jako imienne ) o łącznej wartości nominalnej 511.000 złotych, nabytych przez Zarząd Spółki do dnia 31.12.2002 r. ( jak wykazano w sprawozdaniu finansowym za rok 2002) za ogólną kwotę 2.890.131,87 zł. celem umorzenia w wyniku wykonania uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Prochem S.A. z dnia 15.06.2002r. , upoważniającej Zarząd do nabycia akcji w celu ich umorzenia.
2. Powyższe nie wyczerpuje przyjętego w uchwale Nr 9 Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 15 czerwca 2002r. limitu na wykup akcji tj. 5.190.674,74 zł. Pozostaje kwota 2.300.542,90 zł przeznaczona na wykup akcji własnych w terminie do 31 maja 2003r.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 2.300.542,90 zł może być wykorzystana przez spółkę do wykupu akcji własnych w terminie do 31 grudnia 2003r.
4. Akcje wykupione przez spółkę w roku 2003 na podstawie uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki Prochem S.A., zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2003 i umorzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w roku 2004.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu. UCHWAŁA NR 2
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 11 statutu spółki w celu realizacji art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 511.000 zł z kwoty 4.780.000 zł do kwoty 4.269.000zł. w wyniku umorzenia 511.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu. UCHWAŁA NR 3
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki i art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść statutu spółki w sposób następujący:
- § 7 otrzymuje brzmienie: " Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.269.000 ( cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy )złotych i dzieli się na 4.269.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty ) każda, w tym: a) 1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne, c) 530.000( pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela, d) 1.239.000 ( jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne."
- § 19 pkt.1 otrzymuje brzmienie: " 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech ale nie więcej niż z sześciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w ilości trzech, czterech pięciu lub sześciu osób. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady podczas trwania kadencji Rady do trzech osób wybory uzupełniające nie są wymagane.
- § 30 otrzymuje brzmienie: " 1. Spółka tworzy kapitały i fundusze: 1) kapitał akcyjny, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusz świadczeń socjalnych. 5) fundusze celowe 2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego oraz z różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji. 3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 4. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników - emerytów i rencistów. 5. Fundusze celowe tworzy się z odpisów z czystego zysku na cele określone w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego.
- § 34 otrzymuje brzmienie: " Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym"
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu. UCHWAŁA NR 4
STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. zawarty w założycielskim AKCIE NOTARIALNYM z dnia 14.06.1991r - rep. A 5038/91, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 18 przed Notariuszem Pawłem Błaszczakiem, został zmieniony uchwałami Walnego Zgromadzenia i potwierdzony aktami notarialnymi sporządzonymi przez ww Kancelarię, według wykazu jak niżej:
Akt notarialny z dnia 16.11.1991 r. - rep. A Nr 10701/91
Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. - rep. A Nr 3342/93
Akt notarialny z dnia 13.11.1993 r. - rep. A Nr 11096/93
Akt notarialny z dnia 30.04.1994 r. - rep. A Nr 5982/94
Akt notarialny z dnia 12.05.1995 r. - rep. A Nr 6580/95 Akt notarialny z dnia 27.11.1995 r. - rep. A Nr 18445/95
Akt notarialny z dnia 18.05.1996 r. - rep. A Nr 8112/96
Akt notarialny z dnia 24.05.1997 r. - rep. A Nr 9836/97 Akt notarialny z dnia 14.12.1998r. - rep. A Nr 24901/98 Akt notarialny z dnia 29.04.2000r. - rep. A Nr 7553/2000
Akt notarialny z dnia 30.06.2001r. - rep. A Nr 20541/2001
Akt notarialny z dnia 15.06.2002r. - rep. A Nr 14732/2002
oraz akt notarialny sporządzony z Walnego Zgromadzenia w dniu 14.06.2003 . Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A. STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. ( tekst jednolity ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna , spółka może używać nazwy skróconej - PROCHEM S.A. § 2
Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 3
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. § 4
Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą. § 5
Czas trwania spółki jest nieoznaczony. II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI § 6
Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa , w zakresie:
- projektowania, realizacji, remontów,
- modernizacji, konserwacji,
- wdrażania nowych technologii, doradztwa technicznego, utrzymania w ruchu,
- zarządzania i administrowania obiektami, zarządzania projektami. dotycząca: - kompletnych zakładów,
- obiektów i instalacji przemysłowych,
- obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego,
- obiektów i urządzeń ochrony środowiska
- obiektów instalacji i urządzeń ,
- inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego
- obiektów zabytkowych,
wyszczególniona i sklasyfikowana zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności jak niżej: 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne..............................................................................................................PKD 4511.Z
2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ................. .......... PKD 4512.Z
3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków ...................................................................................................................PKD 4521.A
4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych ... PKD 4521.B
5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych - przesyłowych.................................................................... PKD 4521.
6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych.....................................................................................................................PKD 4521.D
7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych .................................................................. PKD 4521.E
8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych......................................................................... PKD 4521.F
9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych ......................................................... PKD 4521.G
10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych .................................................. PKD 4522.Z
11) Budowa dróg kołowych i szynowych ................................................................. PKD 4523.A
12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych ............. PKD 4523.B
13) Budowa obiektów inżynierii wodnej .................................................................... PKD 4524.Z
14) Stawianie rusztowań .............................................................................................. PKD 4525.A
15) Roboty związane z fundamentowaniem ............................................................ PKD 4525.B
16) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji ......... PKD 4525.C
17) Wykonywanie robót budowlanych murarskich .................................................. PKD 4525.D
18) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych .............................................................................................. PKD 4525.E
19) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ............................ PKD 4531.A
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych ................................. PKD 4531.B
21) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów ..... PKD 4531.C
22) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych ......................................... PKD 4531.D
23) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych .............................................. PKD 4532.Z
24) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych .............. PKD 4533.A
25) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych ......................................... .... PKD 4533.B
26) Wykonywanie instalacji gazowych ........................................................... ......... PKD 4533.C
27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ...................................... .. PKD 4534.Z
28) Tynkowanie ............................................................................................................ PKD 4541.Z
29) Zakładanie stolarki budowlanej .......................................................................... PKD 4542.Z
30) Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian ..................................... PKD 4543.A
31) Sztukatorstwo ............................................................................................... ......... PKD 4543.B
32) Malowanie ............................................................................................................. PKD 4544.A
33) Szklenie ................................................................................................................... PKD 4544.B
34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ............ PKD 4545.Z
35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską .......... PKD 4550.Z
36) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego ........................................................................................... ..... PKD 7420.A
37) Działalność geodezyjna i kartograficzna ............................................ ........ ..... PKD 7420.C
38) Badania i analizy techniczne ............................................................ . ................ PKD 7430.Z
39) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ............ PKD 7011.Z
40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek .................................... PKD 7012.Z
41) Wynajem nieruchomości na własny rachunek ................................................ PKD 7020.Z
42) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi .................................................. PKD 7032.A
43) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi .............................................. PKD 7032.B
44) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ...................................................... PKD 7131.Z
45) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych ............................................................. PKD 7133.Z 46) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń .......................................................... PKD 7134.Z
47) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ................................................ PKD 7210.Z
48) Działalność w zakresie oprogramowania ........................................................... PKD 7220.Z
49) Przetwarzanie danych .......................................................................................... PKD 7230.Z
50) Działalność związana z bazami danych ............................................................ PKD 7240.Z
51) Pozostała działalność związana z informatyką ................................................ PKD 7260.Z
52) Działalność rachunkowo - księgowa ................................................................. PKD 7412.Z
53) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ... PKD 7413.Z
54) Działalność związana z zarządzaniem holdingami ........................................... PKD 7415.Z
55) Reklama ................................................................................................................... PKD 7440.Z
56) Działalność związana z pośrednictwem pracy ................................................... PKD 7450.A
57) Sprzątanie i czyszczenie obiektów......................................................................... PKD 7470.Z
58) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ...................... PKD 7483.Z
59) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana .............. PKD 7484.B
60) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych .............................................................................. ..... PKD 5113.Z
61) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów .................................................. PKD 5114.Z
62) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru, lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........................ PKD 5118.Z
63) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego .......PKD 5153.B
64) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego ............................... PKD 5154.Z
65) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych .......................................................... PKD 5155.Z
66) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów .................................................... PKD 5156.Z
67) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu .................................................................... PKD 5157.Z
68) Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych ............................................................. PKD 5162.Z
69) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych ................................................ PKD 5164.Z
70) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. dla przemysłu, handlu i transportu wodnego ........................................................ PKD 5165.Z
71) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową ........................................ PKD 5263.Z
72) Pozostałe formy udzielania kredytów ................................................................... PKD 6522.Z
73) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowana .............. PKD 6523.Z
74) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........... PKD 6713.Z
75) Pozostała działalność związana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana ......................................................... PKD 8514.C
76) Wywóz śmieci i odpadów ...................................................................................... PKD 9000.A
77) Unieszkodliwianie odpadów ................................................................................. PKD 9000.B
78) Odprowadzanie ścieków ....................................................................................... PKD 9000.D
79) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych ....................................... PKD 2213.Z
80) Pozostała działalność wydawnicza ...................................................................... PKD 2215.Z
81) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............. PKD 2222.Z
82) Introligatorstwo ......................................................................................................... PKD 2223.Z
83) Działalność usługowa związana z poligrafią, pozostała ..................................... PKD 2225.Z
84) Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu ............................................ PKD 2811.A
85) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej............ PKD 2811.B
86) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych .......... PKD 2811.C
87) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............................... PKD 2924.B
88) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych .......................................... PKD 2940.B
89) Działalność usługowa w zakresie maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa .................................................................................. PKD 2952.B
90) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia ....................... PKD 2956.B
91) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów .................... PKD 3110.B
92) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej.................................................. PKD 3120.A
93) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej ...................... PKD 3120.B
94) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana...................................... PKD 3162.B
95) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy. i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych ....................................... PKD 3220.B
96) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych............................................................................................................. PKD 3320.B
97) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.............................................. PKD 3710.Z
98) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych .... PKD 3720.Z III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.269.000 ( cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy ) złotych i dzieli się na 4.269.000 ( cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty ) każda, w tym: a) 1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne, c) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela, d) 1.239.000 ( jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne. § 8
1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.
2. Akcje spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. § 9

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PROCHEM S.A.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Prochem &lt;PROM.WA&gt; 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 1