Prochem <PROM.WA> 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 2

PROCHEM S.A.
14-06-2003, 11:52

Prochem <PROM.WA> 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 2 1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie: - w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela, - z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem ( posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B ) a spółką,
- w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki,
- jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki.
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1. § 10
1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela. § 11
Akcje spółki mogą być umorzone, tylko w trybie dobrowolnym w rozumieniu art.359 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w sposób jak niżej:
1. W celu przeprowadzenia procedury umorzenia akcji: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustala warunki wykupu akcji własnych spółki,
2. W przypadku realizacji zamiaru wykupu akcji własnych przez spółkę na określonych warunkach Zarząd informuje Walne Zgromadzenie :
a) o rodzaju akcji wykupionych ,
b) o ilościach wykupionych akcji ,
c) o wartości nominalnej wykupionych akcji,
d) o udziale procentowym tych akcji w kapitale zakładowym.
3. W przypadku akceptacji informacji o realizacji wykupu akcji własnych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały:
a) o umorzeniu akcji,
b) o obniżeniu kapitału zakładowego. IV. WŁADZE SPÓŁKI § 12
Władzami spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Spółki. A. WALNE ZGROMADZENIE § 13 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach określonych przez Kodeks spółek handlowych. 3. Walne Zgromadzenie mają prawo również zwołać inne władze lub osoby wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i w sytuacjach wskazanych w tych przepisach. § 14
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów. § 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. § 16
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady,
a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad. § 17
1. Do Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach: 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu Spółki, oraz sprawozdań finansowych spółki za ubiegły rok, 2) decydowania o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok ubiegły, 3) udzielania członkom władz spółki absolutorium, 4) określenia liczebności Rady Nadzorczej, wyboru i odwołania Rady Nadzorczej, 5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki, 6) zmiany statutu spółki, 7) umarzania akcji , 8) emisji obligacji, 9) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. 10) w innych sprawach, które zgodnie ze statutem i przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.
2. Do Walnego Zgromadzenia należą także decyzje w sprawach jakiekolwiek połączenia się spółki z innym podmiotem lub innej zmiany jej struktury korporacyjnej włącznie z restrukturyzacją poprzez odłączenie części aktywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 -1 Kodeksu cywilnego . Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w tych sprawach większością trzech czwartych (75%) ważnie oddanych głosów. § 18
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. B. RADA NADZORCZA § 19
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech ale nie więcej niż z sześciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w ilości trzech, czterech pięciu lub sześciu osób. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady podczas trwania kadencji Rady do trzech osób wybory uzupełniające nie są wymagane.
2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa Rady a w miarę potrzeby wiceprezesa i sekretarza. § 20
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku. § 21
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego tryb i sposób wykonywania jej uprawnień. § 22
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1,
3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeżeli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności. 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki, 6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn, 8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw , tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek, 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
10)wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,
11)ustalanie warunków wykupu akcji w celu ich umorzenia. § 23 Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, § 24
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania czynności określa Rada Nadzorcza. C. ZARZĄD SPÓŁKI § 25
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb wybiera się Wiceprezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków. § 26
1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu spółki jednoosobowo. W przypadku pozostałych członków zarządu i prokurentów do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów łącznie. § 27
Umowy i inne czynności prawne z członkami Zarządu w imieniu spółki zawiera Prezes lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony przez Radę . V. GOSPODARKA SPÓŁKI § 28
Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 29
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 30
" 1. Spółka tworzy kapitały i fundusze: 1) kapitał akcyjny, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusz świadczeń socjalnych. 5) fundusze celowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego oraz z różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników - emerytów i rencistów.
5. Fundusze celowe tworzy się z odpisów z czystego zysku na cele określone w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego. § 31
Jeżeli bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki. § 32
Czysty zysk spółki może być przeznaczony na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy ,
2) odpisy na kapitał zapasowy,
3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez spółkę,
4) umorzenie akcji własnych spółki,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu spółki. VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI § 33
1. Rozwiązanie spółki następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji spółki określa Kodeks spółek handlowych. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 34
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 35
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian statutu. UCHWAŁA NR 5 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2002 Zarządowi w składzie: - Marek Garliński, - Jarosław Stępniewski, - Marek Kiersznicki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki ,zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2002 w tym:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
kwotę 66.359.764,54 zł,
- rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 1.214.712,34 zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 592.324,11 zł,
- informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002r do 15 czerwca 2002r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
- Andrzej Karczykowski,
- Henryk Kamionka,
- Maria Garbecka,
- Witold Jędrzejewski,
- Marian Małecki,
- Adam de Sola Pool,
- Stanisław Srokowski, oraz panu Steve Tappanowi za okres od 1 stycznia 2002r. do 6 maja 2002r.
2. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 15 czerwca 2002r do 31 grudnia 2002r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
- Andrzej Karczykowski,
- Henryk Kamionka,
- Maria Garbecka,
- Krzysztof Obłój
- Stanisław Srokowski,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza następujący podział zysku za rok 2002 w kwocie 1.214.712,34 zł oraz za lata ubiegłe w kwocie 622.356,99 zł. W sumie zysk do podziału : 1.837.069,33 zł 1. Dywidenda w kwocie 587.220,00 zł dla 3.914.800 akcji, to jest 15 groszy na jedną akcję. Z prawa do dywidendy wyłączone zostały akcje skupione przez PROCHEM S.A. do 31 maja 2003r włącznie, w celu ich umorzenia w ilości 865.200 szt. 2. Kapitał rezerwowy 1.219.849,33 zł w tym: - fundusz na wykup i umorzenie akcji1.219.849,33 zł 3. Cele charytatywne 30.000,00 zł.
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy : 4 lipca 2003r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D ) 25 lipca 2003r. - dzień wypłaty dywidendy ( dzień W )
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 pkt.7 statutu spółki wyraża zgodę na wykup akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia na określonych w uchwale zasadach: 1) Akcje będą nabywane przez spółkę do 31 maja 2004, zgodnie z podstawą prawną: art. 362 §1pkt 5 , art. 365 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na warunkach określonych zgodnie z § 11 pkt1 statutu spółki. Stosownie do ustaleń uchwały Nr 9 o podziale zysku za rok 2002 i wyznaczonym funduszu na wykup i umorzenie akcji, przeznacza się kwotę 1.219.849,33 zł z tego funduszu na wykup akcji w celu ich umorzenia. 2) Zgodnie z art. 360 Kodeksu spółek handlowych uchwały o umorzeniu wykupionych akcji oraz obniżeniu kapitału zostaną podjęte przez WALNE ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwala nowy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki , zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2002 w tym: - bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 104.161 tys. zł, - rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 2.997 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 362 tys. zł, - informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego, o których nowa w § 22 "a" ust.1 Regulaminu Giełdy z dnia 4 września 2002r. wraz z komentarzem spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11 WZA z dnia 14 czerwca 2003r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCHEM S.A. § 1
Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A., zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie Statutu PROCHEM S.A. i przepisów Kodeksu spółek handlowych. § 2
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ale nie więcej niż sześciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w ilości trzech, czterech pięciu lub sześciu osób. Jeśli podczas trwania kadencji Rady ulegnie zmniejszeniu liczba jej członków do nie mniej niż trzech osób, wybory uzupełniające nie są wymagane.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata .
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, lub uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera na czas kadencji Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeb także wiceprezesa i sekretarza Rady. Prezes i Wiceprezes Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą. § 3
1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki, a członkowie Rady podczas pełnienia swojej funkcji powinni mieć na względzie przede wszystkim interes spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
1) badanie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki ,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1,
3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeśli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki,
7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn,
8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
10) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości spółki będącej przedmiotem obrotu handlowego spółki ( kontrakty developerskie, wspólne przedsięwzięcia itp.)
11) ustalanie warunków wykupu akcji w celu ich umorzenia. § 4
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być dokonane na piśmie co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są członkowie Zarządu Spółki. 5. Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają na to zgodę. § 5
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego,
4. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne. § 6 Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą mogą mieć formę:
- wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- opinii i zaleceń dla Zarządu Spółki,
- akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki. § 7

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PROCHEM S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Prochem &lt;PROM.WA&gt; 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 2