Prochnik <PROW.WA> Raport 6/2004 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.

opublikowano: 23-02-2004, 16:42

Prochnik <PROW.WA> Raport 6/2004 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. RAPORT 6/2004 - UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRÓCHNIK S.A.
Zarząd Próchnik S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A., które odbyło się dnia 18 i 23 lutego 2004 roku w siedzibie Spółki w Łodzi był obecny jeden akcjonariusz posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, któremu przysługiwało 650.000 głosów z liczby posiadanych akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Krzysztofa Rytla i podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A.z dnia 18 lutego 2004 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Rytla.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 18 lutego 2004 roku
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
6. Zmiany w §14 Statutu Spółki.
7. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 18 lutego 2004 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 18 lutego 2004 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Piotr Święcki..
2. Mirosław Pokora.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 18 lutego 2004 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A., biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2002 r. - 31.12.2002 r. oraz 01.01.2003 r. - 30.06.2003 r. - przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 18 lutego 2004 roku
Na podstawie § 27 pkt 2 Statutu Spółki Próchnik S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi zmienia treść § 14 statutu Spółki z :
"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powołanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały."
na :
"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 18 lutego 2004 roku
§ 1. Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do godziny 11.00 w dniu 23 lutego 2004 r.
§ 2. Po zakończeniu przerwy rozpatrzeniu ulegną następujące punkty porządku obrad :
7. Określenie liczby członków rady nadzorczej,
8. Uzupełnienie składu rady nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 23 lutego 2004 roku
Na podstawie § 14 Statutu Spółki Próchnik S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - uchwala co następuje :
§ 1. Ustala się liczbę osób Rady Nadzorczej na 7 (siedmiu) członków.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 23 lutego 2004 roku
Zważywszy, że liczba kandydatów zgłoszonych do uzupełnienia rady nadzorczej - odpowiada liczbie wakatów - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A - uchwala co następuje :
§ 1. Głosować łącznie nad powołaniem do rady nadzorczej - wszystkich czterech zgłoszonych kandydatów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 23 lutego 2004 roku
Na podstawie § 14 Statutu Spółki oraz art. 385 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A -- uchwala co następuje :
§ 1. Uzupełnia się skład Rady Nadzorczej o następujące osoby :
- Krzysztof Okoński, pesel 74011101658,
- Tomasz Gansner
- Jacek Pudło, pesel 71050906394 oraz
- Maciej Niebrzydowski, pesel 71091401656.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane personalne nowych członków Rady Nadzorczej Próchnik S.A.
Krzysztof Okoński
lat 30
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem ekonomii, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1996-2000 pracował w HSBC Securities Polska S.A. na stanowiskach: kierownika punktu obsługi klienta, maklera papierów wartościowych, maklera giełdowego, maklera giełdowego-specjalisty (w tym dla Próchnik S.A.), kierownika zespołu rynku pierwotnego i ofert publicznych.
Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego w GANSNER Sp.z o.o.
Tomasz Gansner
lat 31
posiada wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Organizacji i Zarządzania, ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości, posiada licencję Ministra Finansów nr 9516/98 na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. W latach 1995-1998 pracował jako zastępca głównego księgowego w Cameron McKenna Sp. z o.o., w latach 1999-2001 pracował jako Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy w Conrad Electronic Sp. z o.o. Od 2000 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu GANSNER Sp. z o.o. Równocześnie od 2003 roku Dyrektor Finansowy w Scandynavian Transformer Sp. z o.o.
Jacek Pudło
lat 32
posiada wykształcenie wyższe, magister inżynier Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 1997 r. prowadzący działalność gospodarczą.
Maciej Niebrzydowski
lat 33
posiada wykształcenie średnie. Od 1993 roku prowadzi działalność gospodarczą.
Data sporządzenia raportu: 23-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane