Prochnik <PROW.WA> Raport 15/2003 - Projekty uchwał na ZWZA Próchnik S.A. w dniu 20 maja 2003r.

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
12-05-2003, 16:08

Prochnik <PROW.WA> Raport 15/2003 - Projekty uchwał na ZWZA Próchnik S.A. w dniu 20 maja 2003r. RAPORT 15/2003 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 MAJA 2003R.
Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które się odbędzie dnia 20 maja 2003 roku. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia __________________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2002 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
11. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
12. Omówienie "Zasad Ładu Korporacyjnego" wprowadzanych do Spółki zgodnie z zaleceniami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sprzedaży zbędnych budynków należących do Próchnik S.A.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2002 zawierające:
- bilans "Próchnik" S.A wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 9 795 567,28 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych, dwadzieścia osiem groszy)
- rachunek zysków i strat "Próchnik" S.A. wykazujący stratę w wysokości 2 107 462,96 zł ( słownie: dwa miliony sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote, dziewięćdziesiąt sześć groszy)
- rachunek przepływów pieniężnych "Próchnik" S.A. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie -106 776,22 zł (słownie: minus sto sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych, dwadzieścia dwa grosze)
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia, że strata powstała w 2002 roku w "Próchnik" S.A. w wysokości
2 107 462,96 zł ( słownie: dwa miliony sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote, dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Rokoszewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2002 roku do dnia 11.01.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Jeżyńskiej- Ziółkowskiej z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącej w Zarządzie Spółki i pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2002 roku do dnia 10.01.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Stępniowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 11.01.2002 roku do dnia 11.10.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bielenia
z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącego w Zarządzie Spółki i pełniącego funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2002 roku do dnia 07.06.2002).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Suszanowicz z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącej w Zarządzie Spółki i pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 01.10.2002 do dnia 11.10.2002 oraz Prezesa Zarządu od dnia 11.10.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Rymaszewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2002 roku do dnia 30.05.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rogerowi Morawskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zdzisławowi Wojterze z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2002 roku do dnia 30.09.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Białowolskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Konradowi Kowalczukowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela / Nie udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Mądremu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2002 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 07.06.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A., biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2002 r. - 31.12.2002.r. przekracza sumę kapitałów, zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. w Łodzi postanawia zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Próchnik S.A. do przestrzegania zasad tzw. "Ładu Korporacyjnego" mającego na celu przejrzystość wszelkich działań prowadzonych w Próchnik S.A..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. w Łodzi na podstawie wniosku Zarządu Próchnik S.A. wyrazić zgodę na dokonanie sprzedaży zbędnego majątku w postaci budynków należących do Próchnik S.A.:
- budynków o numerach 1 - 7 znajdujących się na działce Nr 60/11 o powierzchni 1706 m2, księga wieczysta: KW 89871
- działek nr 254, 255, 257, oraz działki nr 258 z zabudowaniami, o łącznej powierzchni 1,56 hektara znajdujących się w miejscowości Siedlątków gmina Pęczniew pow. Poddębice. Próchnik S.A. posiada prawa do wieczystego użytkowania w/w działek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi ustala skład Członków Rady Nadzorczej Próchnik S.A. w ilości ____ osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku
Na podstawie § 14 Statutu Spółki Próchnik S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ____________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 20 maja 2003 roku
Na podstawie § 14 Statutu Spółki Próchnik S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi powołuje w skład Rady Nadzorczej ____________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 12-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Prochnik &lt;PROW.WA&gt; Raport 15/2003 - Projekty uchwał na ZWZA Próchnik S.A. w dniu 20 maja 2003r.