Prochnik <PROW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 398 tys. zł

Prochnik <PROW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 398 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 2.152 1.276 6.352 9.197 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2.107 1.240 6.215 8.819 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 36 137 378 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 2.028 1.313 5.980 8.802 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1.984 1.276 5.858 8.355 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 37 122 447 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 124 -37 372 395 IV. Koszty sprzedaży 77 334 486 1.392 V. Koszty ogólnego zarządu 525 499 2.116 3.057 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -478 -870 -2.230 -4.054 VII. Pozostałe przychody operacyjne 500 414 769 4.344 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 24 3 97 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 499 390 766 4.247 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 21 935 171 1.804 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 - 71 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - -102 - 3. Inne koszty operacyjne 21 935 202 1.804 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 -1.391 -1.632 -1.514 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 484 131 520 545 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - 0 - - od jednostek powiązanych 0 - 0 - 2. Odsetki, w tym: 10 5 38 217 - od jednostek powiązanych 0 5 0 200 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 50 0 200 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 - 0 - 5. Inne 474 76 482 128 XI. Koszty finansowe 87 509 375 1.292 1. Odsetki, w tym: 139 585 283 1.138 - dla jednostek powiązanych 0 - 0 - 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 - 0 - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 - 0 - 4. Inne -52 -76 92 154 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 398 -1.769 -1.487 -2.261 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 -91 -1 154 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 245 2. Straty nadzwyczajne - 91 1 91 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 398 -1.860 -1.488 -2.107 XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0 a) część bieżąca 0 - 0 - b) część odroczona 0 - 0 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 - 0 - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 - 0 - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 398 -1.860 -1.488 -2.107 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 398 -1.860 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10.000.000 10.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 -0,19 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: PRÓCHNIK S.A. Data sporządzenia raportu: 12-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ