Projekty ponad granicami wzmacniają współpracę

Dorota Zawiślińska/Materiał partnera
opublikowano: 08-10-2017, 22:00

UE Uczestnicy przedsięwzięć z programów Interreg korzystają z doświadczeń zagranicznych partnerów. Zyskują na tym obie strony

Polskie firmy, samorządy, instytucje, uczelnie czy też organizacje pozarządowe mogą starać się o pieniądze unijne pochodzące nie tylko z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, ale również z programów współpracy transgranicznej i transnarodowej Interreg współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Te dotacje finansują projekty dotyczące m.in. badań naukowych, innowacji, zwiększania konkurencyjności małych i średnich firm, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej, transportu oraz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR to 85 proc. wartości przedsięwzięcia.

— W programach transgranicznych partnerskie projekty są przygotowywane przez minimum dwie instytucje z różnych krajów, a w programach transnarodowych, jak Europa Środkowa czy Region Morza Bałtyckiego — przez co najmniej trzy. Jedna z tych instytucji, za zgodą pozostałych, pełni rolę partnera wiodącego i odpowiada za całość przedsięwzięcia. Chodzi o spójność wizji i działań podejmowanych przez wszystkich uczestników projektu — mówi Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Polska — Słowacja

Program obejmuje swoim wsparciem projekty realizowane w części województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, a na Słowacji — w województwie preszowskim i żylińskim oraz w powiecie Nowa Wieś Spiska. Do podziału między wnioskodawców jest 155 mln EUR. Blisko połowa funduszy przeznaczona jest na przedsięwzięcia związane z ochroną, promowaniem i rozwojem zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Wsparcie można przeznaczyć też na projekty transportowe, których celem jest podniesienie jakości lokalnych i regionalnych połączeń, jak również na inicjatywy edukacyjne. Beneficjentami programu mogą być m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, zrzeszenia przedsiębiorców oraz inkubatory i centra transferu technologii. Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie na projekty związane z ochroną i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wnioski można składać do 10 listopada 2017 r. W puli są blisko 24 mln EUR, które można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację infrastruktury rekreacyjnej znajdującej się w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych.

Czechy — Polska

To program z największą pulą funduszy spośród wszystkich programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Jego budżet wynosi aż 226 mln EUR. Program dotuje przedsięwzięcia realizowane na pograniczu polsko-czeskim. W naszym kraju obejmuje wsparciem części województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego, a w Czechach — pięć krajów samorządowych: liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawsko-śląski. Najwięcej funduszy unijnych, bo prawie 110 mln EUR, zostanie przeznaczonych na projekty dotyczące wykorzystania wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Natomiast na przedsięwzięcia infrastrukturalne, których celem jest zwiększenie dostępu do atrakcji przyrodniczych i kulturowych, przewidziano 51 mln EUR. Nie zabraknie też grantów na projekty edukacyjne — zarezerwowano na nie blisko 12 mln EUR. Ważną częścią programu są też dotacje na projekty związane z bezpieczeństwem i systemami reagowania kryzysowego w obu krajach. Unijne wsparcie sfinansuje m.in. transgraniczne szkolenia służb ratowniczych.

Polska — Saksonia

O granty z tego programu mogą starać się m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego. Do podziału między wnioskodawców jest 70 mln EUR. Wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia realizowane po polskiej stronie w podregionie jeleniogórskim w województwie dolnośląskim oraz w powiecie żarskim w podregionie zielonogórskim (województwo lubuskie), a po stronie niemieckiej — w saksońskich powiatach Görlitz i Bautzen. Firmy mogą ubiegać się o dotacje m.in. na projekty dotyczące dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Brandenburgia — Polska

Ze wsparcia tego programu mogą skorzystać m.in. placówki naukowe, wspierające zatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Co istotne, muszą one realizować projekty w podregionach gorzowskim, zielonogórskim lub w Brandenburgii. Budżet programu to 100 mln EUR. Do 31 października wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje na projekty dotyczące współpracy przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych w takich dziedzinach, jak przedsiębiorczość, nauka, gospodarka i bezpieczeństwo. Pula funduszy przeznaczonych na nabór to 3,4 mln EUR.

Meklemburgia — Pomorze Przednie — Brandenburgia — Polska

To kolejny program z dotacjami na rozwój polsko-niemieckiego pogranicza. Jego budżet wynosi 134 mln EUR. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia realizowane w województwie zachodniopomorskim oraz w północno-wschodnich niemieckich krajach związkowych. Jego beneficjentami są m.in. instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne i instytucje naukowo-badawcze. Nie zabraknie też funduszy dla instytucji sportu i kultury, zrzeszeń turystycznych, jednostek administracji państwowej, lokalnej i regionalnej czy organizacji pozarządowych. Do 17 października wnioskodawcy mogą wziąć udział w dwóch naborach dotacyjnych. Pierwszy z budżetem 4,3 mln EUR sfinansuje transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, m.in. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wód gruntowych oraz zagospodarowania lub renaturyzacji ekosystemów leśnych. Natomiast w ramach drugiego konkursu do podziału między wnioskodawców jest 6,4 mln EUR. Wsparcie zostanie przeznaczone na wspólne inicjatywy w dziedzinach gospodarki, ochrony zdrowia, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w zakresie badań naukowych. Celem naboru jest też wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców obu krajów. Kolejne nabory wniosków rozpoczną się 19 października i potrwają do 14 grudnia 2017 r. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty inwestycyjne w portach i przystaniach oraz projekty edukacyjne. Dostępne fundusze to ponad 9,4 mln EUR.

Południowy Bałtyk

Program obejmuje nadmorskie regiony pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej: Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Jego budżet wynosi 83 mln EUR. W szranki o dotacje mogą stanąć m.in. izby handlowe, agencje rozwoju, inkubatory biznesu, parki technologiczne i klastry. Celem programu jest wzmocnienie rozwoju dwóch sektorów — „zielonego” i „niebieskiego” — poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć. Pierwsza branża przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zaś druga jest związana z gospodarką morską.

Pod koniec września wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał w Gdańsku trzy umowy o dofinansowanie z tego programu na kwotę ponad 4 5 mln EUR. Chodzi o projekty związane z umiędzynarodowieniem firm MSP, a także przedsięwzięcia turystyczne i dotyczące zielonych technologii. Dzięki dotacjom powstanie m.in. osiem bałtyckich szlaków przyrodniczych i kulturowych. Kolejny konkurs z grantami na projekty dotyczące zielonych technologii ruszy 13 listopada, a zakończy się 15 grudnia. O otwarciu naboru dla pozostałych działań programu zdecyduje Komitet Monitorujący w listopadzie.

Litwa — Polska

To najmniejszy program transgraniczny, w którym uczestniczy Polska. W naszym kraju program obejmuje podregiony ełcki, suwalski i białostocki, a na Litwie — okręgi olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyłączeniem Miasta Wilno). Jego budżet wynosi 53 mln EUR. O dotacje mogą ubiegać się m.in. inkubatory biznesu, parki naukowe i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego i izby gospodarcze. Wsparcie dostają projekty dotyczące ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego. Nie zabraknie też grantów na rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i mobilności pracowników.

Inne programy

Obok programów transgranicznych realizowane są również programy transnarodowe, które dotują projekty obejmujące więcej krajów. Jednym z nich jest program Interreg Region Morza Bałtyckiego, który wspiera przedsięwzięcia partnerskie dotyczące m.in. innowacyjnych rozwiązań, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Wspomaga również realizację Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Do podziału między wnioskodawców jest 264 mln EUR.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty realizowane przez instytucje z krajów UE — Polski, Danii, Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii i wybranych regionów północno-wschodnich Niemiec, a także z trzech spoza UE — Norwegii, Białorusi i wybranych regionów Rosji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. firmy energetyczne i działające w sektorze niebieskiego wzrostu. Natomiast program Interreg Europa Środkowa z budżetem 246 mln EUR finansuje projekty realizowane w dziewięciu krajach — w Polsce, Austrii, Chorwacji, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Słowenii i w wybranych regionach Niemiec oraz Włoch.

Przedsiębiorstwa mogą aplikować o fundusze na projekty przyczyniające się do wdrażania inteligentnych rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania regionalne w obszarach innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Polska uczestniczy też w programie międzyregionalnym Interreg Europa. Jego budżet wynosi 359 mln EUR. W tej inicjatywie mogą wziąć udział instytucje z całej UE, a także z Norwegii i Szwajcarii. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspierające konkurencyjność MŚP, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, a także badania i innowacje.

Gdzie szukać informacji

Najwięcej informacji można znaleźć na stronie www.ewt.gov.pl. Poniżej podajemy strony poszczególnych programów: Programy transgraniczne

Polska — Słowacja: https://pl.plsk.eu

Czechy — Polska: http://www.cz-pl.eu

Polska — Saksonia: https://pl.plsn.eu

Brandenburgia — Polska: http://interregva-bb-pl.eu

Meklemburgia — Pomorze Przednie — Brandenburgia — Polska: http://interreg5a.info

Południowy Bałtyk: https://southbaltic.eu

Litwa — Polska: http://lietuva-polska.eu Programy transnarodowe

Region Morza Bałtyckiego: www.interreg-baltic.eu

Europa Środkowa: www.europasrodkowa.gov.pl Program międzyregionalny

Interreg Europa: www.interregeurope.eu

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska/Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu