Projprzem <PRJZ.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 1.701 tys. zł

Projprzem <PRJZ.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 1.701 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 68.351 69.982 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 56 17 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 68.153 69.805 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 198 177 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 53.531 55.469 w tym: - od jednostek powiązanych 48 17 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53.355 55.309 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 176 160 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14.820 14.513 IV. Koszty sprzedaży 3.584 3.578 V. Koszty ogólnego zarządu 9.641 9.184 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.595 1.751 VII. Pozostałe przychody operacyjne 190 109 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 7 2. Dotacje 1 4 3. Inne przychody operacyjne 186 98 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 373 203 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 3. Inne koszty operacyjne 373 203 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.412 1.657 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.138 219 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 7 1 - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 149 217 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 982 1 XI. Koszty finansowe 78 1.299 1. Odsetki, w tym: 74 123 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 4 1.176 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2.472 577 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2.472 577 XV. Podatek dochodowy 771 171 a) część bieżąca 858 314 b) część odroczona -87 -143 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1.701 406 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.701 406 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.596.000 4.596.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,09 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: PROJPRZEM Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 10-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ