Projprzem <PRJZ.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 558 tys. zł

Projprzem <PRJZ.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 558 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 21.950 18.231 77.243 68.351 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - 13 3 56 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21.831 18.169 76.948 68.153 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 119 62 295 198 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 17.894 15.023 58.826 53.531 w tym: - od jednostek powiązanych - 5 3 48 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17.799 14.967 58.572 53.355 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 95 56 254 176 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4.056 3.208 18.417 14.820 IV. Koszty sprzedaży 1.175 796 4.219 3.584 V. Koszty ogólnego zarządu 2.798 2.446 10.409 9.641 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 83 -34 3.789 1.595 VII. Pozostałe przychody operacyjne 22 135 58 190 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 1 1 3 2. Dotacje - 1 6 1 3. Inne przychody operacyjne 22 133 51 186 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 193 216 328 373 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 193 216 328 373 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -88 -115 3.519 1.412 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 984 166 1.002 1.138 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - 0 7 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 1 14 19 149 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 983 - 983 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne - 152 - 982 XI. Koszty finansowe 616 10 1.222 78 1. Odsetki, w tym: 16 6 35 74 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 600 4 1.187 4 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 280 41 3.299 2.472 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 280 41 3.299 2.472 XV. Podatek dochodowy -278 -58 577 771 a) część bieżąca -222 -58 777 858 b) część odroczona -56 - -200 -87 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 558 99 2.722 1.701 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.722 1.701 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.552.833 4.596.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,60 0,37 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: PROJPRZEM Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 09-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ