Prosper <PROS.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2003 - uchwały podjęte na NWZA "PROSPER" SA w dniu 28.08.2003r. - część 1

PAP, Paulina Sztajnert
opublikowano: 28-08-2003, 17:06

Prosper <PROS.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2003 - uchwały podjęte na NWZA "PROSPER" SA w dniu 28.08.2003r. - część 1 RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2003 - UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA "PROSPER" SA W DNIU 28.08.2003R.
Działając zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm), Zarząd podaje do wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte przez WZA "PROSPER" S.A. w dniu 28 sierpnia 2003 r. :
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "PROSPER" S.A z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej PROSPER SA za rok 2002
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROSPER SA za rok 2002 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza :
sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące:
· skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 467 089 644, 24 zł (słownie : czterysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dwadzieścia cztery grosze),
· skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 968 343, 92 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
· skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 9 657 880, 89 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
· informację dodatkową obejmująca w szczególności :
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące na dzień 31 grudnia 2002 r. zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3 713 836, 45 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści pięć groszy),
- noty objaśniające,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROSPER SA za 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "PROSPER" S.A z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia "PROSPER" S.A.
Działając na podstawie § 27 1 lit. o) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia "PROSPER" S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała nr 1/1999 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PROSPER" S.A.
z dnia 26 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "PROSPER" S.A z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej "PROSPER" S.A.
Działając na podstawie § 27 1 lit. o) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej "PROSPER" S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2
Traci moc uchwała nr 1/1997 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PROSPER" S.A. z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "PROSPER" S.A. z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zmiany § 5 Statutu
Działając na podstawie art. 430 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki "PROSPEER" S.A., uchwala się co następuje :
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PROSPER" S.A. postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki "PROSPER" S.A. w ten sposób, że dodany zostaje punkt 44) w następującym brzmieniu :
"44) pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2)".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "PROSPER" S.A. z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie określenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu :
Statut Spółki "PROSPER Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. 1.Firma spółki brzmi "PROSPER Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy "PROSPER S.A."
§2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§3. 1.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Prosper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
§4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest :
1) wydawanie książek (PKD 22.11.Z);
2) pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z);
3) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z);
4) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych (PKD 33.10.A);
5) sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A);
6) sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B);
7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z);
8) nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z);
9) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z);
10) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z);
11) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);
12) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A);
13) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);
14) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z);
15) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z);
16) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z);
17) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);
18) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);
19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);
20) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);
21) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);
22) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);
23) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A);
24) telefonia ruchoma (PKD 64.20.B);
25) transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
26) radiokomunikacja (PKD 64.20.D); 27) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G);
28) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
29) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);
30) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B);
31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);
32) wynajem pozostałych środków transportowych (PKD 71.21.Z);
33) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
34) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
35) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
36) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
37) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
38) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
39) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F);
40) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.A);
41) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z); 42) reklama (PKD 74.40.Z);
43) pozaszkolne formy kształcenia (PKD 80.42.Z);
44) pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2).
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI
§6. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000 złotych (słownie : siedem milionów złotych) i dzieli się na : 100.000 (słownie : sto tysięcy ) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie : jeden złoty) każda, o numerach od 000 001 do 100 000 oraz 2.000.000 (słownie : dwa miliony)akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie : jeden złoty) każda i o numerach od 000 000 1 do 2.000.000, 1 450.000 (słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach 000 000 1 do 1.450.000, 3.450.000 (słownie : trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii D zwykłych , na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie : jeden złoty) każda o numerach 000 000 1 do 3.450.000.
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do:
a) prawa głosu - każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów, b) prawa do podziału majątku w razie likwidacji Spółki - majątek Spółki ulegnie podziałowi w sposób następujący: 20% majątku ulegnie podziałowi między posiadaczami akcji uprzywilejowanych, zaś reszta majątku podzielona zostanie pomiędzy posiadaczami, tak akcji uprzywilejowanych, jak i nie uprzywilejowanych.
3a. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu - każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów.
3b. Akcje serii C są uprzywilejowane co do głosu - każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów.
4. Na wniosek Akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje, na najbliższym posiedzeniu Rady, zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku zamiany akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza na akcje na okaziciela.
5. Po dacie dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
§7. Akcje Spółki są zbywalne.
§8. 1. Akcje mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała o umorzeniu określa w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego
3. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Nie dotyczy to przypadków określonych w art. 360 § 2 i w art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.
§9. Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.
§9a 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferować je członkom Zarządu, osobom zarządzającym Spółką lub innym osobom o szczególnym znaczeniu dla Spółki.
2. Lista osób uprawnionych do nabycia akcji o których mowa w ust.1 jest sporządzana przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą.
3. Akcje o których mowa w ust. 1 mogą być zaoferowane również osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą, która będzie następnie zobowiązana do sprzedaży wszystkich objętych przez nią akcji osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 2. Warunki regulaminu zbywania akcji oraz umowy zawartej z osobą, o której mowa w niniejszym ustępie zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą. Cena emisyjna akcji o których mowa w ust. 1 i 3 jest równa wartości nominalnej.
WŁADZE SPÓŁKI
§10. Władzami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§11. 1.Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i członkowie Zarządu.
2.Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Prezesa Zarządu.
§12. 1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń w imieniu Spółki.
4.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. W szczególności do kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest obowiązkowy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP, Paulina Sztajnert

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Motoryzacja / Prosper &lt;PROS.WA&gt; RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2003 - uchwały podjęte na NWZA &quot;PROSPER&quot; SA w dniu 28.08.2003r. - część 1