Przejrzyste zasady ułatwiają korzystanie z programu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Materiał sponsorowany
opublikowano: 26-04-2013, 00:00

Rządowy program wsparcia mikro–, małych i średnich przedsiębiorstw wprowadza nową formę zabezpieczenia kredytu obrotowego dla firm, jaką jest gwarancja de minimis.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Bank, posiadając zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis, ma pewność, że w przypadku, gdy klient nie spłaci kredytu w terminie, BGK dokona za niego spłaty gwarantowanej części kredytu w terminie 15 dni. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami. Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33 proc. udzielonej gwarancji. W celu wyliczenia wartości pomocy należy kwotę gwarancji pomnożyć przez 13,33 proc. i podzielić przez średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji. Gwarancja w kwocie 3,5 mln zł odpowiada wartości pomocy publicznej wysokości około 112 372 euro (uwzględniając kurs średni euro w NBP w wysokości 4,1518 PLN/EUR z dnia 25 kwietnia 2013 r., w którym założono udzielenie gwarancji).

Co to jest kredyt obrotowy?

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy. Środki z kredytu obrotowego są wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary czy usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, a także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt taki może być udzielany jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa czy jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: należą do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (wg definicji unijnej, tzn. przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników i ich roczny obrót jest mniejszy lub równy 50 mln euro albo całkowity bilans roczny jest mniejszy bądź równy 43 mln euro); są rezydentami; w opinii banku kredytującego posiadają zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie kredytowej. Ocena zdolności kredytowej odbywa się zgodnie z procedurami banku kredytującego; nie posiadają negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów lub odpowiednim systemie Biura Informacji Kredytowej dedykowanym przedsiębiorcy albo w innym systemie aprobowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego; nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej.

Jakie są warunki gwarancji de minimis?

gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej; nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. kwoty kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu); udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące; jedyne zabezpieczenie gwarancji to weksel własny in blanco przedsiębiorcy; gwarancja udzielona w 2013 r. jest w pierwszym roku bezkosztowa. W drugim roku opłata prowizyjna wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji; nie może obejmować kredytu przeznaczonego na finansowanie produkcji pierwotnej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, sektora węglowego oraz zakupu środków transportu w sektorze drogowego transportu towarowego. Nie może również gwarantować kredytu na finansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych.

Kto powinien skorzystać z gwarancji?

Każdy przedsiębiorca. Gwarancja jest zarówno dla tych, którzy zaczynają swój biznes, jak i dla tych, którzy mają krótką historię kredytową. Tym ostatnim najtrudniej przekonać banki o swojej wiarygodności. Jest ona przeznaczona również dla przedsiębiorców, którzy działają wiele lat, ale nie mają majątku na zabezpieczenie kredytu. Z gwarancji mogą skorzystać również ci, którzy majątek mają, ale nie chcą go obciążać lub cenią swój czas i nie chcą go tracić na załatwianie formalności z ustanawianiem zabezpieczeń. Gwarancja de minimis daje szansę na uzyskanie kredytu obrotowego, który zapewnia komfort codziennego funkcjonowania firmy szczególnie w sytuacji, gdy musimy płacić rachunki, a nie otrzymaliśmy na czas pieniędzy za sprzedane towary czy wykonane przez nas usługi.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji de minimis?

Gwarancja zwiększa naszą wiarygodność, bo zwiększa się pewność spłaty kredytu. Dlatego mamy szanse na pozyskanie kredytu na bardziej atrakcyjnych warunkach niż w sytuacji, gdy proponujemy inne formy zabezpieczenia. Gwarancję należy proponować na zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i już istniejących, w tym odnawialnych na kolejny okres. Negocjujmy z bankiem udzielenie kredytu na 2 lata lub wydłużenie okresu kredytu o kolejne 2 lata, jak również zmianę jego dotychczasowych warunków. Kredyty obrotowe, głównie te w rachunku bieżącym czy tzw. linie kredytowe udzielane są zazwyczaj na 1 rok. A okres 2 lat jest istotny, bo z gwarancją wiąże się uzyskanie pomocy de minimis. Biorąc kredyt na okres np. od 30.04.2013 do 29.04.2015, tylko raz przedsiębiorca otrzyma pomoc publiczną. Jeżeli kredyt zostanie udzielony na okres od 30.04.2013 do 29.03.2014 a następnie na okres od 01.04.2014 do 29.03.2015, to firmie zostanie naliczona dwukrotnie pomoc de minimis. Jest to istotne, bo maksymalna kwota pomocy de minimis uzyskanej z różnych źródeł w okresie 3 lat nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Portfelowa linia gwarancyjna PLD PLUS — już wkrótce

PLD PLUS to nowa szansa zabezpieczenia kredytu obrotowego z wykorzystaniem gwarancji de minimis i poręczenia udzielonego przez fundusze poręczeniowe. Połączenie gwarancji i poręczenia umożliwia zabezpieczenie spłaty kredytu do 80 proc. jego wartości bez odsetek i innych kosztów. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł. Kredyt taki będzie można zabezpieczyć gwarancją de minimis w wysokości 60 proc. i poręczeniem w wysokości 20 proc. Gwarancja udzielona w 2013 r. jest w pierwszym roku bezkosztowa, w drugim roku opłata prowizyjna wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji. Z tytułu poręczenia opłata prowizyjna wynosi 1,99 proc. rocznie. Średni koszt zabezpieczenia całego kredytu wynosi w pierwszym roku 0,49 proc., w drugim roku 0,87 proc. sumy gwarancji i poręczenia. Pilotażowe wdrożenie PLD PLUS planowane jest już na początku maja 2013 r. we współpracy z Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Planowane jest stopniowe rozszerzenie oferty na inne fundusze poręczeniowe.

Lista funduszy poręczeniowych i banków uczestniczących w projekcie PLD PLUS będzie dostępna na www.deminimis. gov.pl oraz www.grupaporeczeniowa.pl.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał sponsorowany

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu