PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 08/2004 - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki

ISB
opublikowano: 21-04-2004, 16:26

PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 08/2004 - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki RB. NR 08/2004 - OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna na podstawie paragraf 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu ( CTO ) niniejszym przekazuje do wiadomości informację o terminie i porządku najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki . W załączeniu przekazujemy kompletne ogłoszenie w tej sprawie , które zostanie przekazane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym .
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki , w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych , Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu, Aleja 1000 - lecia 48, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093986 , posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach : 1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu, 2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,
zwołuje na dzień 31 maja 2004 roku na godzinę 14.00 w Bolesławcu ul. Asnyka 1 ( sala konferencyjna na parterze " Hotelu Piast " ) zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej,
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki :
a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2003 r.
b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmującego :
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2003 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2003 r.
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmującego :
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .
d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy .
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki :
a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2003 r.
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmującego :
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2003 r.
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmującego :
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
11. Udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. ,
12. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
13. Podjęcie uchwały o zmianie terminu przeniesienia siedziby spółki ustalonego uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2002 r. ,
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ,
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej V kadencji .
Sprawy organizacyjno prawne.
Zarząd spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi , prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe .
Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 27 maja 2004 r. w siedzibie spółki w godzinach od 08.00 do 15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych ( akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów ( z ostatnich trzech miesięcy ) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
z poważaniem
Zarząd
PZM "PZZ" Bolesławiec S.A.
Data sporządzenia raportu: 21-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 08/2004 - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki