RADA NADZORCZA

 • Komunikat partnera
opublikowano: 09-05-2019, 15:05

Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO

WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. W OBSZARZE INWESTYCJI

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o § 20 Statutu spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na rynkach finansowych (w tym w szczególności funduszach private equity lub venture capital lub banku), w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze inwestycji i/lub finansów (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),
 3. posiadać poparte doświadczeniem zawodowym, zrozumienie zasad finansowania projektów inwestycyjnych poprzez spółki specjalnego przeznaczenia w formule bez regresu (project finance),
 4. posiadać doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych i aranżowaniu finansowania transakcji o dużych wartościach,
 5. posiadać doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw lub w zakresie tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych zdobyte:
  1. w funduszach typu private equity,
  2. w bankach inwestycyjnych, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych i międzynarodowych instytucjach finansowych,
  3. w firmach doradztwa corporate finance,
  4. w firmach prowadzących działalność w zakresie budowy, eksploatacji lub finansowania infrastruktury.
 6. posiadać doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi na rynkach międzynarodowych,
 7. znać biegle język angielski,
 8. korzystać z pełni praw publicznych,
 9. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 10. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 11. być osobą niekaraną,
 12. w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 13. złożyć Prezesowi Rady Ministrów oświadczenie lustracyjne lub przedstawić informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
 14. kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. wykształcenie z kierunków zarządzanie lub finanse, w tym studia podyplomowe,
 2. znajomość zasad prowadzenia procesów inwestycyjnych przez fundusze infrastrukturalne, inwestycyjne fundusze suwerenne oraz/lub międzynarodowe instytucje finansowe,
 3. doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 4. biegła znajomość języków niemieckiego lub francuskiego,
 5. uprawnienia doradcy inwestycyjnego lub kwalifikacje CFA.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż i doświadczenie zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
 6. oświadczenia o:

(a)     korzystaniu z pełni praw publicznych,

(b)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

(c)     niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

(d)     spełnianiu warunków określonych dla kandydatów na członka organu zarządzającego wynikających z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.),

(e)     braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.

(f)      zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.”,

(g)     w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” albo pisemne zobowiązanie  kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,

(h)     w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie kandydata o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) albo oświadczenie kandydata o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w związku z kandydowaniem na stanowisko Wiceprezesa PFR S.A., zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze inwestycji” w terminie do godz. 17:00 dniu 24 maja 2019 r., bezpośrednio w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, piętro 6, 00-025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Spółki w dniu  24 maja 2019 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki w dniu 30 maja 2019 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnym miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:

(a) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach, w których działać będzie Spółka,

(b) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich strukturyzowania finansowego,

(c) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,

(d) wiedza w zakresie rachunkowości,

(e) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

(f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

(g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

(h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych Spółki który będzie wpisywał się w realizację zadań Spółki określonych w jej Statucie.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na pisemny wniosek, zapoznać się w siedzibie Spółki z następującymi dokumentami: (1) Statut Spółki, (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią audytora, (3) Sprawozdanie F01 na I kwartał 2019 roku, (4) Kwartalną Informację o Spółce na dzień 31 marca 2019 r., w terminie do siedmiu dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pfr.pl, w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, piętro 6, 00-025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00,  tel. +48 22 274 23 72, mail: biuro@pfr.pl.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki - na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata - powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza może
w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu