Rafako <RAFA.WA> Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.

Rafako Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAFAKO S.A. RB 13/2003 Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości: W dniu 12 maja 2003 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2002 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2002 do 31.12.2002, b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2002 do 31.12.2002, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2002 rok, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok, e) podziału zysku za 2002 rok, f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na V kadencję, g) wybór członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na V kadencję, h) stosowania Zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własność akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Spółce w terminie do 5 maja 2003 roku i nieodebranie ich przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki - w Raciborzu ul. Łąkowa 33, pokój 15 w godz. 8.00 - 16.00. Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd RAFAKO S.A. złoży Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2002 rok w wysokości 0,11 zł (brutto) na 1 akcję. Dzień prawa do dywidendy oraz dzień jej wypłaty zostaną podane w terminie późniejszym, po uzgodnieniu tych dni z KDPW S.A. Data sporządzenia raportu: 28-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ