--- raport bieżący nr 18/2003/FIMA - zakończenie subskrypcji i przydział certyfikatów inwestycyjnych serii B

--- raport bieżący nr 18/2003/FIMA - zakończenie subskrypcji i przydział certyfikatów inwestycyjnych serii B RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2003/FIMA - ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI I PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Akcji przedstawia raport z zakończenia subskrypcji i przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii B: 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja została rozpoczęta 2 grudnia 2003 r., i zakończona 17 grudnia 2003 r. 2) data przydziału certyfikatów inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne serii B zostały przydzielone w dniu 19 grudnia 2003 r. 3) liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją Subskrypcją było objętych 2.000.000 certyfikatów inwestycyjnych serii B. 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy Liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych serii B nie była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy i nie była przeprowadzona redukcja. 5) liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji W ramach subskrypcji zostały złożone zapisy na 226.112 certyfikatów inwestycyjnych serii B. 6) liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 226.112 certyfikatów inwestycyjnych serii B. 7) cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były nabywane (obejmowane) Certyfikaty inwestycyjne serii B były nabywane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych za jeden certyfikat inwestycyjny. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B złożyło 428 osób. Nie były wyodrębniane transze. 9) liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach Certyfikaty inwestycyjne serii B zostały przydzielone 428 osobom. Nie były wyodrębniane transze. 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli certyfikaty inwestycyjne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby certyfikatów inwestycyjnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki certyfikatu inwestycyjnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki certyfikatu inwestycyjnego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta Certyfikaty inwestycyjne serii B nie zostały objęte przez subemitentów. 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych ofertą i ceny emisyjnej Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi 22.611.200 złotych. 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 513.6 tys. złotych. W tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym koszty usług podmiotów uczestniczących w subskrypcji oraz preliminowane koszty opłat na rzecz KDPW i GPW, wynosi 340,5 tys. złotych. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich Nie dotyczy - certyfikaty inwestycyjne nie zostały objęte przez subemitentów. c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa Koszt sporządzenia prospektu emisyjnego wyniósł 26,9 tys. złotych, bez uwzględniania kosztu doradztwa. Koszt doradztwa zostały wykazane w kosztach przygotowania i przeprowadzenia oferty, gdyż nie jest możliwe wyodrębnienie tej pozycji z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. d) promocji oferty Koszt promocji wyniósł 146,2 tys. złotych. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Koszty zaliczone do kosztów emisji nie zostaną ujęte w księgach rachunkowych ING FIM Akcji oraz sprawozdaniu finansowym funduszu i zostaną w całości pokryte przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W szczególności koszty zaliczone do kosztów emisji zostaną pokryte z pobranej przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 295,6 tys. zł. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę certyfikatu inwestycyjnego objętego subskrypcją Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi 2,27 złotych na certyfikat inwestycyjny. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji po uwzględnieniu opłaty za wydanie certyfikatów pobranej przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynosi 0,96 złotych na certyfikat inwestycyjny. Data sporządzenia raportu: 31-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ