REGULAMIN KONKURSU „Co Ty wiesz o chmurze” prowadzonego na portalu pb.pl

opublikowano: 21-05-2013, 13:09

I. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursu jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. - wydawca pb.pl i "Pulsu Biznesu" - z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP 113-01-55-210, o kapitale zakładowym:2 000 000,00 PLN, zwany dalej "Organizatorem."
2. Konkurs  rozpoczyna się w dniu 22 maja 2013 r. i trwa do 4 czerwca 2013 r. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz małżonkowie i wstępni i zstępni rodzeństwa).  Udział w konkursie jest bezpłatny.


II. Zasady udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r. wypełnić poprawnie formularz konkursowy dostępny na stronie tech.pb.pl
2. W formularzu wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz odpowiedzi na pytania konkursowe. W przypadku nadesłania przez Uczestnika konkursu większej liczby zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę przy dokonywaniu wyboru pierwsze nadesłane przez Uczestnika zgłoszenie.
3. Formularze, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brały udziału w konkursie.
4. W konkursie wezmą udział jedynie Uczestnicy, którzy zamieszczą w treści formularza wymagane elementy.

III. Nagrody i Zwycięzcy
1. Nagrodą Główną dla Zwycięzcy jest Apple iPod Touch 16 Gb. Oprócz tego Organizator rozda 10 kont do usługi spółki e24cloud, z opłaconą usługą wartości 200 zł.
3. Organizator wyłoni Zwycięzców w terminie do 4 czerwca 2013 r. Spośród nadesłanych życzeń jury konkursu złożone z przedstawicieli redakcji pb.pl i e24cloud wybierze 10 najlepszych odpowiedzi.
4.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej tech.pb.pl najpóźniej 4 czerwca 2013 r.
5. Nagrody w konkursie nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje też uprawnienie zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
6. Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami są wolne od podatku dochodowego.
7. W przypadku, gdy wartość wygranej przekracza kwotę, o której mowa w Par 3 pkt. 2, obowiązek dokonania zapłaty podatku obciąża Zwycięzcę. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto na jakie należy dokonać wpłaty.
8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu nagród określonych w Par 3 w Punkcie 2. pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.
9. Jeżeli po dwóch próbach nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcą, lub nie skontaktuje się On z Organizatorem w określonym w wiadomości terminie dana nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora.
10. Do wykorzystania nagród w postaci usług e24cloud, konieczne jest zalogowanie się do usługi i przesłanie swojego loginu na adres: marketing@e24cloud.com
11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości powstałe w procesie dostawy nagrody.
12. Organizator nie będzie sprawdzał danych adresowych podanych przez Zwycięzcę w celu przekazania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w powyższym zakresie.


IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania konkursu
2. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego, oraz przyczynę reklamacji, kierować należy na piśmie, najpóźniej do dnia 7 czerwca 2013 r., na adres Organizatora bądź na adres email: konkurs@pb.pl. Za termin nadesłania reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Organizatora.
3. Reklamacje zgłaszane po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni od chwili jej wpłynięcia. Za datę odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 833). Powyższa zgoda potwierdzona jest poprzez wypełnienie formularza konkursowego
6. Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie konkursu będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. - wydawca dziennika "Puls Biznesu" - z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP 113-01-55-210, o kapitale zakładowym:2 000 000,00 PLN.
7. Każdemu służy prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
8. Uczestnik zezwala również na telefoniczne, przez SMS lub email kontaktowanie się Organizatora i przekazywanie informacji handlowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.pb.pl i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu opublikowania na stronie.pb.pl.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w konkursie osobę i anulować wysłany przez nią formularz, w stosunku do której powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
11. Organizator nie odpowiada za:
A. spowodowane siła wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznych, przy pomocy których przeprowadzany jest plebiscyt, w szczególności za opóźnienia komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych
B. problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
C. błędy w procesie dostarczenia nagrody
12. Przystępując do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane