Regulamin konkursu "Logistyka po chińsku"

opublikowano: 23-10-2009, 14:47

-------------------------

I. Postanowienia wstępne


1. Organizatorem konkursu „Logistyka po chińsku” jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., wydawca pb.pl i "Pulsu Biznesu", z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, zwany dalej "Organizatorem."


2. Konkurs rozpoczyna się w 26.10.2008 i trwa do dnia 30.10.2008 r.


3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.


4. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy ani członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni oraz rodzeństwo, a także małżonkowie oraz wstępni i zstępni rodzeństwa).  Udział w konkursie jest bezpłatny.  

        
II. Zasady udziału w konkursie


1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 26 października do 30 października 2009 r. wysyłać odpowiedzi na pytania ukazujące się na stronach logistyka.pb.pl. Każdego dnia na stronie logistyka.pb.pl ukaże się kolejne pytanie. Uczestnik musi przesłać na nie odpowiedź z uzasadnieniem do końca dnia publikacji pytania, tj. godz. 24:00, na adres konkurs@pb.pl.


2. W co najmniej jednym z maili wymagane jest podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu. Wszystkie maile uczestnika konkursu muszą pochodzić z tego samego adresu mailowego.


3. W rozstrzygnięciu konkursu wezmą udział tylko osoby, które nadeślą pięć maili z odpowiedziami na pięć kolejnych pytań.
 

4. W trakcie trwania konkursu jedna osoba może wysłać tylko jedną odpowiedź na każde z pytań.

 

III. Nagrody i zwycięzcy

1. Nagrodą dla Głównego Zwycięzcy jest udział w Kursie Chińskiej Etyki Biznesowej, organizowanej przez szkołę Henhao. Termin i miejsce kursu zostanie ustalone z Głównym Zwycięzcą.

 

2. Organizator wyłoni jednego Zwycięzcę Głównego. Zostanie nim osoba, którapoprawnie odpowie na wszystkie pytania konkursowe.


3. W przypadku więcej niż jednej osoby spełniającej wymóg opisany w punkcie 2 o przyznaniu nagrody zadecydują uzasadnienia poprawnych odpowiedzi. Głównym Zwycięzcą  zostanie osoba wybrana przez komitet złożony z dziennikarzy „Pulsu Biznesu”: Marcina Bołtryka i Przemysława Barankiewicza.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy poprawnie odpowiedzą na każde z pięciu pytań, dostaną trzymiesieczną prenumeratę e-wydania „Pulsu Biznesu”.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pb.pl do dnia 07.11.2009 r.

6. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalenty pieniężne. Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie zastrzegania szczególnych właściwości nagród.

7. Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty na podst. art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm., są wolne od podatku dochodowego.

8. W przypadku, gdy wartość wygranej przekracza kwotę, o której mowa w par. 3 pkt 3, obowiązek dokonania zapłaty podatku obciąża Zwycięzcę. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty.

9. Potwierdzenie wpłaty podatku należy przesłać mailem na adres: konkurs@pb.pl lub na fax: 022 333 9998.

10. Podatek można także opłacić osobiście w siedzibie Organizatora.

11. Niezapłacenie pod wskazany adres podatku do 30.11.2009 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu Organizator podejmie 2 próby kontaktu ze Zwycięzcą trwające 15 sekund (sygnał zajętości lub braku odbioru telefonu). W przypadku zgłoszenia się skrzynki głosowej zostanie pozostawiona na niej informacja trwająca do 60 sekund.

13. Jeżeli po dwóch próbach nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcą, a Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie określonym w wiadomości, nagroda przejdzie na własność Organizatora.

14. Ostatecznym terminem przekazania poprawnego adresu i danych osobowych, pod który ma zostać przesłana nagroda, jest 15 listopada 2009 r.
Nieprzekazanie danych adresowych będzie równoznaczne z utratą praw do nagrody.

15. Organizator nie będzie sprawdzał danych adresowych podanych przez Zwycięzcę w celu przekazania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 


IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.

2. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego, a także przyczynę reklamacji, należy kierować na piśmie na adres Organizatora bądź adres e-mail: konkurs@pb.pl. najpóźniej do dnia 10 listopada 2009 r. Za termin nadesłania reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Organizatora.

3. Reklamacje zgłaszane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

4. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni od chwili jej wpłynięcia. Za datę odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania.

5. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1 jako wydawcy „Pulsu Biznesu” oraz na ich przetwarzanie przez ww. spółkę także w przyszłości w celach marketingowych - zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od ww. spółki oraz innych osób za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniają swój adres poczty elektronicznej. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje im prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Powyższa zgoda potwierdzona jest poprzez wypełnienie formularza konkursowego.

6. Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie konkursu będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. - wydawca dziennika "Puls Biznesu" - z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP 113-01-55-210, o kapitale zakładowym 2 000 000 PLN.

7. Każdemu uczestnikowi konkursu służy prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

8. Uczestnik zezwala również na telefoniczne, SMS-owe lub e-mailowe kontaktowanie się z Nim Organizatora i przekazywanie informacji handlowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.pb.pl i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.pb.pl

10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w konkursie i anulować formularz wysłany przez osobę, w stosunku do której powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

11. Organizator nie odpowiada za:
A. spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznych, przy pomocy których przeprowadzany jest plebiscyt, w szczególności za opóźnienia komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych,

B. problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,


C. błędy w procesie dostarczenia nagrody.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Transport i logistyka / Regulamin konkursu "Logistyka po chińsku"