Remak <REMA.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 336 tys. zł

Remak <REMA.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 336 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 21.508 28.867 82.600 75.699 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 163 15 2.350 4.787 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21.375 28.471 82.261 74.617 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133 396 339 1.082 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 19.358 25.638 73.802 68.529 w tym: - od jednostek powiązanych 161 255 2.996 4.588 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19.218 25.243 73.430 67.425 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 140 395 372 1.104 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 2.150 3.229 8.798 7.170 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 1.634 1.940 5.385 5.792 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 516 1.289 3.413 1.378 VII. Pozostałe przychody operacyjne 62 117 474 1.127 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 10 27 18 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 57 107 447 1.109 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 100 115 644 351 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 63 - 245 - 3. Inne koszty operacyjne 37 115 399 351 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 478 1.291 3.243 2.154 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 289 145 1.133 259 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 4 78 40 124 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 9 - 9 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 6 - 5. Inne 276 67 1.078 135 XI. Koszty finansowe 218 138 1.782 510 1. Odsetki, w tym: 57 67 168 213 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - 23 - 69 4. Inne 161 48 1.614 228 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 549 1.298 2.594 1.903 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 549 1.298 2.594 1.903 XV. Podatek dochodowy 213 414 865 581 a) część bieżąca 97 614 831 1.156 b) część odroczona 116 -200 34 -575 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 336 884 1.729 1.322 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.722 1.771 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.000.000 3.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,59 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A. Data sporządzenia raportu: 17-09-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ