RESBUD SA uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A.

opublikowano: 15-12-2003, 16:20

RESBUD SA uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RESBUD S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2003
RESBUD S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A., które odbyło sie w dniu 11 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
Uchylić tajność głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RESBUD" S.A. w Rzeszowie. Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pani Janina Noatyńska,
2. Pan Ryszard Fixa,
3. Pan Rafał Mardoń. Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Renaty Płoch. Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
Przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji,
2) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
3) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
5) dokonania zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozłowską.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej:
1. Pana Przemysława Wróbla
2. Pana Wiesława Wilka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1,2 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
§ 2
Przyznać Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1,1 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
§ 3
Przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 0,7 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania części działki gruntowej o numerze 580/8 o łącznej powierzchni 1.632 m2, położonej w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 22 c wraz z odrębną własnością budynków i budowli tam wzniesionych, objętych KW nr 45987 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgadniania z Radą Nadzorczą zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 wg następującego trybu:
a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w "Regulaminie zbywania nieruchomości" RESBUD S.A., przy czym minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w opinii rzeczoznawcy,
b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego użytkowania wraz z odrębną własnością budynków i budowli w trybie bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków sprzedaży, w tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1 Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej oznaczonej numerem 489/3 powierzchni 22.260 m2 oraz części działki gruntowej oznaczonej numerem 489/4 o powierzchni 2.117 m2, położonych w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 18 wraz z odrębną własnością budynków i budowli tam wzniesionych, objętych KW nr 71526 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgadniania z Radą Nadzorczą zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 wg następującego trybu:
a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w "Regulaminie zbywania nieruchomości" RESBUD S.A., przy czym minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w opinii rzeczoznawcy,
b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego użytkowania wraz z odrębną własnością budynków i budowli w trybie bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków sprzedaży, w tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynki i budowle zaplecza magazynowego w Dębicy na gruntach nie będących własnością Spółki.
§ 2
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych oznaczonych numerami: 520/5, 520/6, 521/1 oraz 521/2 o łącznej powierzchni 2.208 m2, położonych w Sanoku przy ul. Przemyskiej 2 wraz z odrębną własnością znajdującego się tam budynku administracyjnego, objętych KW nr 30063 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sanoku.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgadniania z Radą Nadzorczą zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 wg następującego trybu:
a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w "Regulaminie zbywania nieruchomości" RESBUD S.A., przy czym minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w opinii rzeczoznawcy,
b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego użytkowania wraz z odrębną własnością budynku administracyjnego w trybie bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków sprzedaży, w tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynki i budowle wytwórni betonu zlokalizowanej w Gniewczynie Łańcuckiej na gruntach nie będących własnością Spółki. § 2
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na dokonanie zmian we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej działki gruntowej o numerze 1156/1 o powierzchni 554 m2 w wyniku wydzielenia 4 działek gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi oznaczonych numerami: 1156/2 o pow. 20 m2, 1156/3 o pow. 19 m2, 1156/4 o pow. 19 m2 oraz 1156/5 o pow. 20 m2, położonych w Rzeszowie przy ul. Roderyka Alsa 3, objętych KW nr 77713 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 2
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej oznaczonej numerem 1156/5 o powierzchni 20 m2, położonej w Rzeszowie przy ul. Roderyka Alsa 3, objętej KW nr 77713 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 3
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 4 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynki i budowle ośrodka wypoczynkowego zlokalizowanego w Kamionce na gruntach nie będących własnością Spółki.
§ 2
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
1) zmienia się art. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótu "RESBUD" S.A."
2) zmienia się art. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów."
3) zmienia się art. 9 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"9.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi l.444.800 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset) złotych i dzieli się na 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,72 (słownie: jeden 72/100) złote każda.
9.2
Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego."
4) Zmienia się tytuł Rozdziału IV Statutu Spółki nadając mu brzmienie: "IV. Organy Spółki"
5) Zmienia się art. 12 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Organami Spółki są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie"
6) Zmienia się art. 13 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób powołanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata."
7) Zmienia się art. 14 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"14.1
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
14.2
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki."
8) Zmienia się art. 15 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." 9) Zmienia się art. 19 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
10) W art. 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 2' o treści:
"Członkowie Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej."
11) Skreśla się art. 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
"Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych."
12) Zmienia się art. 24 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku, po upływie roku obrotowego."
13) Zmienia się art. 24 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego."
14) Skreśla się art. 24 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
"Uprawnienie określone w art. 24.5. punkt 2 przysługuje członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników."
15) Zmienia się art. 25 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."
16) Zmienia się art. 29 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych."
17) Zmienia się art. 30 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego."
18) W art. 30 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o treści:
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej,
6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8) zmiana Statutu,
9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką."
19) Zmienia się art. 31 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: "Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)."
20) Zmienia się art. 34 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy."
21) Zmienia się art. 35 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusz Spółki oraz na inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Dokonać zmiany art. 4 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów prawnych."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Dokonać zmiany art. 28 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
28.1 "Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowi inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
28.2
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:
1) zmiany statutu,
2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) umorzenia akcji,
4) obniżenia kapitału zakładowego,
5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) rozwiązania Spółki.
28.3
Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.
28.4
Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S.A. postanawia:
§ 1
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 15-12-2003

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane