RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/19/2003 w sprawie uzupełnienia treści Prospektu emisyjnego hipotecznych... - część 1

22-10-2003, 07:57

RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/19/2003 w sprawie uzupełnienia treści Prospektu emisyjnego hipotecznych... - część 1 RB/19/2003 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA TREŚCI PROSPEKTU EMISYJNEGO HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH SERII PA2.
Zarząd RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie treści Prospektu emisyjnego hipotecznych listów zastawnych Serii PA2 publikowanego w dniu 15 października 2003r.
Stopa Referencyjna dla hipotecznych listów zastawnych Serii PA2 (WIBOR6M) dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi : 5,43 % w skali roku, Marża wynosi 0,49 % w skali roku.
Stopa Oprocentowania dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi: 5,92 % w skali roku i naliczana jest od dnia 23 października 2003r.
Dzień Płatności Odsetek za pierwszy okres odsetkowy przypada w dniu 13 kwietnia 2004r. Wysokość odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego serii PA2 wynosi 28,06 zł.
Uzupełniony Prospekt emisyjny hipotecznych listów zastawnych Serii PA2 zostaje załączony do niniejszego Raportu Bieżącego.
PROSPEKT EMISYJNY
Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA2
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna
1 Emitent
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie
adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
numery telekomunikacyjne: centrala: tel.+48 22 579 75 00, 75 01, fax +48 22 579 75 04
sekretariat Zarządu: tel.579 74 00, 74 01, fax 579 74 09
strona internetowa: www.rhb.com.pl
2 Rating przyznany Emitentowi i Hipotecznym Listom Zastawnym Serii PA2
2.1 Emitent posiada przyznane przez Fitch Ratings międzynarodowe ratingi w walucie obcej, długoterminowy na poziomie 'BBB', krótkoterminowy na poziomie 'F3' oraz rating wsparcia na poziomie '2'. Hipoteczne Listy Zastawne Serii PA2 posiadają przyznany w dniu 13 października 2003 r. przez Fitch Ratings międzynarodowy rating długoterminowy w walucie lokalnej na poziomie 'BBB'.
2.2 Emitent posiada przyznany przez Moody's Investors Service rating dla długo- i krótkoterminowych depozytów na poziomie Baa2/P-2 oraz rating siły finansowej na poziomie D-.
Program Listów Zastawnych w ramach którego emitowane są Hipoteczne Listy Zastawne Serii PA2 posiada przyznany w dniu 3 kwietnia 2003 r. przez Moody's Investors Service rating na poziomie Baa1.
3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Listów Zastawnych
Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 200.000 Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA2 od numeru 1 (jeden) do numeru 200.000 (dwieście tysięcy), o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych i o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.
Hipoteczne Listy Zastawne Serii PA2 są emitowane w ramach Programu Listów Zastawnych, który został dopuszczony do publicznego obrotu papierami wartościowymi Decyzją Komisji Papierów Wartościowych Nr DSP/E/412/18/02/2/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku. W ramach Programu Emitent może wyemitować do 500.000 Hipotecznych Listów Zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 zł. Emisja Listów Zastawnych Serii PA2 jest drugą emisją w ramach Programu. Dotychczas Emitent wyemitował w ramach Programu 200.000 (dwieście tysięcy) Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA1 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.
Prospekt emisyjny Programu Listów Zastawnych został udostępniony w dniu 11 marca 2003 roku w siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego przy ul. Wspólnej 47/49 w Warszawie, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ul. Mazowieckiej 13 w Warszawie oraz w siedzibie Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Skrót Prospektu Programu Listów Zastawnych został opublikowany w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet w dniu 11 marca 2003 roku. Prospekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.rhb.com.pl). Wersja elektroniczna Prospektu została opublikowana jedynie w celach informacyjnych.
4 Zabezpieczenie Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2
Podstawą emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2 są wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych przez Emitenta kredytów zabezpieczonych hipotekami, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych prowadzonego przez Emitenta. Wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych stanowią także podstawę emisji wszystkich innych listów zastawnych wyemitowanych przez Emitenta.
4.1 Ogólny opis wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką
Na dzień 10 października 2003r. na portfel wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych przez Emitenta kredytów zabezpieczonych hipoteką, które zostały wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych składają się wierzytelności z łącznie 515 kredytów.
Ogólny opis portfela wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielonych przez Emitenta wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych zawierają poniższe tabele:
Ogólny opis portfela wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, stanowiących podstawę emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na dzień 10 października 2003r. (kwoty w tys. zł)
Struktura walutowa oraz przedziały kwotowe portfela
Przedziały Wartość kredytów Równowartość w zł Równowartość w zł
wartościowe udzielonych w zł kredytów udzielonych w EUR kredytów udzielonych w USD Suma <= 250 4 398 26 659 7 227 38 285 (250 - 500> 3 087 15 077 5 582 23 747 (500 - 1 000> 2 099 16 423 9 226 27 748 (1 000 - 5 000> 6 770 78 572 38 161 123 503 >5 000 0 297 347 255 711 553 058
Suma 16 354 434 077 315 909 766 340
Podział kredytów ze względu na kredytobiorcę
Podmiot kredytowany Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela
Osoby prawne /
osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą 694 379 90,61%
Osoby fizyczne 71 961 9,39%
Suma 766 340 100%
Podział kredytów ze względu na przeznaczenie
Przeznaczenie Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela
nieruchomości
komercyjne 696 121 90,84%
nieruchomości
mieszkaniowe 70 219 9,16%
Suma 766 340 100,00%
Podział kredytów ze względu na typ oprocentowania
Przeznaczenie Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela
oprocentowanie zmienne 437 205 57,05%
oprocentowanie stałe 329 135 42,95%
Suma 766 340 100,00%
Podział kredytów ze względu na okres zapadalności
Przedziały w latach Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela
1 - 2 lata 417 0,05%
2 - 3 lata 18 396 2,40% 3 - 4 lata 413 0,05%
4 - 5 lat 1 217 0,16%
5 - 10 lat 266 998 34,84%
> 10 lat 478 900 62,49%
SUMA 766 340 100,00%
Źródło: Emitent
4.2 Ogólny opis wierzytelności z tytułu nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką
Na dzień 10 października 2003 r. Emitent nie posiada wierzytelności nabytych od innych banków.
4.3 Ogólna charakterystyka zabezpieczonych hipoteką nieruchomości, ze wskazaniem ich przeznaczenia
Ogólna charakterystyka nieruchomości zabezpieczonych hipotekami, według stanu na dzień 10 października 2003 r., zawarta jest w poniższych tabelach.
Ogólna charakterystyka zabezpieczonych hipoteką nieruchomości wg stanu na dzień 10 października 2003r. (kwoty w tys. zł)
Podział nieruchomości ze względu na przeznaczenie
Przeznaczenie Wartość bankowo- Wartość rynkowa Liczba nieruchomości hipoteczna nieruchomości nieruchomości w szt.
nieruchomości
mieszkaniowe 115 789 135 525 385
budynki biurowo
-usługowe 684 548 726 332 94
powierzchnie handlowe 206 158 229 574 31
budynki biurowo-
usługowe/powierzchnie
handlowe 183 734 232 612 3
powierzchnie magazynowe 174 621 192 747 9
osiedle domów jedno/
wielorodzinnych -
wynajem lub sprzedaż 2 523 2 627 1
hotele 16 930 19 443 2
pozostałe 16 895 18 764 19
Suma 1 401 197 1 557 625 544
Podział geograficzny nieruchomości
Województwo Wartość bankowo- Wartość rynkowa Liczba nieruchomości w szt. hipoteczna nieruchomości nieruchomości Dolnośląskie 291 090 316 138 79
Kujawsko-
pomorskie 9 788 10 741 11
Lubelskie 15 317 17 396 21 Lubuskie 14 408 16 091 35
Łódzkie 67 429 70 620 36
Małopolskie 58 011 64 255 22
Mazowieckie 733 862 824 888 157
Opolskie 14 517 15 881 19
Podlaskie 13 209 15 509 35
Podkarpackie 2 911 3 242 13
Pomorskie 43 892 51 298 23
Śląskie 36 567 40 959 28
Świętokrzyskie 3 294 4 371 1
Warmińsko-
mazurskie 3 825 4 476 20
Wielkopolskie 81 091 87 667 16
Zachodnio-
pomorskie 11 986 14 093 28
Suma 1 401 197 1 557 625 544
Podział nieruchomości ze względu na stan zaawansowania inwestycji
Stan zaawansowania Wartość bankowo- Wartość rynkowa Liczba nieruchomości
inwestycji hipoteczna nieruchomości nieruchomości w szt.
nieruchomości ukończone 1 330 213 1 478 264 501
nieruchomości w trakcie
realizacji inwestycji 70 985 79 361 43
Suma 1 401 197 1 557 625 544 Źródło: Emitent
5 Cena emisyjna Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2
Cena emisyjna wszystkich Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2 jest jednolita i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) zł.
6 Prawa i obowiązki z Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2 oraz terminy, od których prawa te przysługują i od których obowiązki powinny być realizowane
Uprawnienia i zobowiązania wynikające w Hipotecznych Listów Zastawnych zostały opisane w Warunkach Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych zawartych w Prospekcie Programu. Poniższe Szczegółowe Warunki Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2 stanowią uzupełnienie Warunków Emisji w odniesieniu do Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2. Prawa z Hipotecznego Listu Zastawnego Serii PA2 przysługują od dokonania po raz pierwszy zapisu Hipotecznego Listu Zastawnego Serii PA2 na rachunku papierów wartościowych na rzecz posiadacza takiego rachunku. Od tego dnia Emitent będzie zobowiązany wykonywać obowiązki z Hipotecznego Listu Zastawnego Serii PA2.
Z uwagi na fakt, że Dzień Ustalenia Odsetek dla Listów Zastawnych przypadać będzie każdorazowo drugiego Dnia Roboczego przed pierwszym dniem danego okresu odsetkowego prawdopodobnym jest, że publikacja tabel odsetkowych przez CeTO następować będzie dopiero następnego Dnia Roboczego po zakończeniu sesji, chyba że obecne regulacje CeTO w zakresie publikowania tabel odsetkowych ulegną zmianie.
Szczegółowe Warunki Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych SeriiPA2
Wyrażenia pisane poniżej wielką literą mają znaczenie przypisane im w Warunkach Emisji.
Dzień Emisji 23 października 2003 r.
Dzień Wykupu 10 października 2008 r.
Dzień Zmiany Okresu Odsetkowego oznacza każdy z następujących dni: 1. 13 kwietnia 2004 r. 2. 11 października 2004 r. 3. 11 kwietnia 2005 r. 4. 10 października 2005 r. 5. 10 kwietnia 2006 r. 6. 10 października 2006 r. 7. 10 kwietnia 2007 r. 8. 10 października 2007 r. 9. 10 kwietnia 2008 r. 10. 10 października 2008 r.
Stopa Procentowa Zmienna Stopa Procentowa
Stopa Referencyjna WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych
Marża 0,49 % p.a.
Okres Odsetkowy 6 miesięczny
Banki Referencyjne Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK S.A.
7 Terminy przeprowadzenia subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2
7.1 Informacje ogólne
Planowane jest, że do czasu rozpoczęcia subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 pomiędzy Emitentem, a BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie zawarta zostanie umowa o subemisję usługową w przedmiocie Listów Zastawnych serii PA2. W związku z powyższym Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 oferowane będą przez Emitenta do nabycia subemitentowi usługowemu, a następnie przez subemitenta usługowego do nabycia inwestorom (Oferta w Trybie Subemisji Usługowej).
7.2 Osoby, do których kierowana jest oferta nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 W pierwszej kolejności oferta kierowana jest do podmiotu, z którym Emitent zawrze umowę o subemisję usługową, której przedmiotem będzie nabycie przez ww. podmiot Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w celu ich dalszego zbycia.
W drugiej kolejności Hipotecznych Listy Zastawne serii PA2 będą mogły być nabywane od subemitenta usługowego przez osoby uprawnione do ich nabycia tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne tych osób nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, pod warunkiem ich zaproszenia do udziału w procesie budowy "Księgi Popytu", a następnie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2. Zaproszenia, o których mowa powyżej kierowane będą przez Oferującego lub subemitenta usługowego, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części niniejszego rozdziału.
7.3 Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej
7.3.1 Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez subemitenta usługowego
Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 będzie mógł być złożony przez subemitenta usługowego w dniu 23 października 2003r. Z uwagi na przyjęty tryb realizacji Oferty w Trybie Subemisji Usługowej, złożenie zapisu przez subemitenta usługowego następować będzie po złożeniu i opłaceniu zapisów przez inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego. Jednakże zbycie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 inwestorom nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w KDPW na koncie subemitenta usługowego, w następstwie dokonania na jego rzecz przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 przez Emitenta.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2. W przypadku jego zmiany stosowna informacja podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej jeden dzień przed wyżej określonym terminem subskrypcji, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 będzie mógł być złożony przez subemitenta usługowego u Oferującego.
7.3.2 Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego
Deklaracje nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w ramach budowy "Księgi Popytu", o której mowa w pkt. 7.4 ninijszego rozdziału będą mogły być składane przez inwestorów w terminie od 16 do 20 października 2003 r. do godz.17.00.
Zapisy na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w odpowiedzi na otrzymane zaproszenia, o których mowa w dalszej części niniejszego rozdziału, będą mogły być składane przez inwestorów w terminie od 22 do 23 października 2003 r. do godz.11.00.
Zgodnie z informacją w pkt.7.2. niniejszego rozdziału, złożenie i opłacenie zapisów przez inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego, nastąpi przed złożeniem zapisu przez subemitenta usługowego. Jednakże zbycie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 inwestorom nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w KDPW na koncie subemitenta usługowego, w następstwie dokonania na jego rzecz przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 przez Emitenta.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów budowy "Księgi Popytu" oraz terminów subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2. W przypadku zmiany ww. terminów stosowna informacja podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej na jeden dzień przed pierwotnym terminem, którego zmiana dotyczy, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Deklaracje nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w ramach budowy "Księgi Popytu" będą mogły być składane (przez inwestorów nabywających Hipotecznych Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego) u Oferującego lub subemitenta usługowego. Inwestorzy są zobowiązani składać wymienione deklaracje nabycia do tego podmiotu, przez który zostali zaproszeni do udziału w procesie budowy "Księgi Popytu".
Zapisy na Hipotecznych Listy Zastawne serii PA2 będą mogły być składane przez inwestorów nabywających Hipotecznych Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego u Oferującego - bezpośrednio lub za pośrednictwem subemitenta usługowego.
7.4 Proces budowy "Księgi Popytu"
Subskrypcja Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 poprzedzona zostanie procesem budowy "Księgi Popytu". W ramach powyższego procesu inwestorzy zaproszeni przez Oferującego lub subemitenta usługowego, o których mowa w pkt 7.2. niniejszego rozdziału, zainteresowani nabyciem Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 od subemitenta usługowego, będą mogli składać deklaracje nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 ("Deklaracje"). W oparciu o złożone Deklaracje Emitent ustali ostateczne parametry Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, które zostaną zaoferowane inwestorom za pośrednictwem subemitenta usługowego. Na podstawie wyników "Księgi Popytu" wyłonione zostanie również grono inwestorów deklarujących nabycie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, którzy następnie zaproszeni zostaną do udziału w ofercie danej serii Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
Inwestor składający Deklarację powinien wypełnić formularz, którego wzór udostępniany będzie przed rozpoczęciem procesu budowy "Księgi Popytu" Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 podając m.in. liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 deklarowanych przez niego do nabycia oraz wysokość Marży, będącej składnikiem Stopy Oprocentowania, przy jakiej inwestor zobowiązany będzie nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 objęte Deklaracją.
Nie ma ograniczeń co do liczby Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 objętych jedną Deklaracją z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji nie może być większa niż liczba emitowanych i oferowanych do nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 tj. 200.000. Inwestor ma prawo do złożenia jednej Deklaracji, która będzie mogła zawierać co najwyżej trzy różne wysokości Marży.
Wzór formularza Deklaracji będzie udostępniany przez Oferującego oraz subemitenta usługowego w trakcie procesu budowy "Księgi Popytu" Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
W terminie przyjmowania Deklaracji inwestor ma prawo do anulowania złożonej Deklaracji. Anulowanie Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji.
Na podstawie "Księgi Popytu" zbudowanej w oparciu o złożone Deklaracje Emitent podejmie decyzję o ostatecznych parametrach oraz liczbie oferowanych Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2. Ponadto subemitent usługowy dokona wyboru inwestorów, do których skierowane zostaną Zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.Zaproszenia te kierowane będą mogły być tylko do tych inwestorów, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach wskazywali Marżę nie wyższą od ostatecznie ustalonej Marży, będącej składnikiem Stopy Oprocentowania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2. Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla subemitenta usługowego ani Oferującego do wystosowania do inwestora ww. Zaproszenia, jednakże będzie ono mogło być kierowane wyłącznie do tych spośród wszystkich inwestorów biorących udział w procesie budowy "Księgi Popytu", którzy w złożonych przez siebie deklaracjach spełnili warunek o którym mowa powyżej. W przypadku wystosowania do inwestora Zaproszenia, o którym mowa powyżej inwestor ten będzie zobowiązany dokonać zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, która będzie nie większa niż liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w złożonej przez niego Deklaracji, oraz dokonać wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.7.8. niniejszego rozdziału. Nie wykonanie powyższego zobowiązania stanowić będzie podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec subemitenta usługowego, o czym mowa w pkt.7.10. niniejszego rozdziału.
Osoby występujące w imieniu inwestora najpóźniej wraz ze składaną Deklaracją powinny złożyć ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach do reprezentowania inwestora oraz dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
Zaproszenia, o których mowa powyżej zostaną skierowane do inwestorów po zakończeniu terminu budowy "Księgi Popytu" Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, w terminie do godz. 11.00 w dniu 22 października 2003 r. W przypadku nie wystosowania do inwestora zaproszenia w powyższym terminie, zobowiązanie inwestora zawarte w złożonej przez niego Deklaracji wygasa. Zaproszenia kierowane będą do inwestorów przez Oferującego lub subemitenta usługowego faksem na numer podany przez inwestora w złożonej przez niego Deklaracji.
7.5 Zasady składania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej.
7.5.1 Zasady składania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 przez subemitenta usługowego
Z uwagi na przyjęty tryb realizacji Oferty w Trybie Subemisji Usługowej, liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na jaką zobowiązany będzie złożyć zapis subemitent usługowy powinna być równa liczbie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, na które - zgodnie z treścią pkt.7.3.2. niniejszego rozdziału - zostały uprzednio złożone i w pełni opłacone zapisy inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego. W celu złożenia zapisu subemitent usługowy powinien wypełnić formularz zawierający m.in. następujące dane:
1) Dane o subemitencie usługowym:
- firmę i siedzibę;
- adres do korespondencji;
- numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych, lub numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych;
- status dewizowy (określenie, czy subemitent usługowy jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego);
2) Liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, na które składany jest zapis; 3) Cenę emisyjną jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA2;
4) Łączną kwotę wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2;
5) Informacja o rachunku na jaki powinien być dokonany ewentualny zwrot wpłaconych środków;
6) Oświadczenie subemitenta usługowego, że zapoznał się z treścią Prospektu oraz, że akceptuje warunki obejmowania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2;
7) Data i podpis osoby działającej w imieniu subemitenta usługowego.
Najpóźniej wraz z zapisem powinny zostać złożone ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania subemitenta usługowego.
Wzór formularza zapisu składanego przez subemitenta usługowego będzie udostępniany przez Oferującego w terminie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi składający zapis.
Zapis na Hipotecznych Listy Zastawne serii PA2 jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
7.5.2 Zasady składania zapisów przez inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego
Zapisy na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane od subemitenta usługowego przyjmowane będą od inwestorów, do których wystosowano Zaproszenia zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.7.4. niniejszego rozdziału Prospektu.
Liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na jaką zobowiązany będzie złożyć zapis inwestor powinna być równa liczbie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu, która będzie nie większa niż liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy "Księgi Popytu".
Złożenie przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 niż określona powyżej może spowodować, że danemu inwestorowi nie zostaną zbyte żadne Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2, przy czym subemitent usługowy może podjąć decyzję o zbyciu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w liczbie wskazanej w złożonym zapisie, pod warunkiem ich opłacenia. W każdym jednakże przypadku, złożenie przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 niż wynikająca z zasad opisanych w niniejszym rozdziale, stanowić będzie podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec subemitenta usługowego, o czym mowa w pkt.7.10. niniejszego rozdziału.
W celu złożenia zapisu inwestor powinien wypełnić formularz zawierający m.in. następujące dane:
1) Dane o inwestorze:
- imię i nazwisko osoby fizycznej / firmę osoby prawnej / nazwę jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- adres zamieszkania / siedzibę i adres
- adres do korespondencji,

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/19/2003 w sprawie uzupełnienia treści Prospektu emisyjnego hipotecznych... - część 1