RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/19/2003 w sprawie uzupełnienia treści Prospektu emisyjnego hipotecznych... - część 2

22-10-2003, 07:57

RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/19/2003 w sprawie uzupełnienia treści Prospektu emisyjnego hipotecznych... - część 2 - numer PESEL i nr dowodu osobistego albo numer paszportu w przypadku osób fizycznych / numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych / jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lub numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych,
- status dewizowy (określenie, czy inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego),
2) Liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, na które składany jest zapis;
3) Cenę nabycia jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA2 (równą cenie emisyjnej jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA2);
4) Łączną kwotę wpłaty na Hipoteczen Listy Zastawne serii PA2; 5) Informacja o rachunku na jaki powinien być dokonany ewentualny zwrot wpłaconych środków;
6) Oświadczenie inwestora, że zapoznał się z treścią Prospektu - w tym opisanymi w nim czynnikami ryzyka - oraz, że akceptuje warunki obejmowania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2;
7) Data i podpis składającego zapis.
Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny najpóźniej wraz z zapisem złożyć ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania inwestora, jak również dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
Wzór formularza zapisu na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane od subemitenta usługowego będzie udostępniany przez Oferującego lub działającego w jego imieniu subemitenta usługowego w terminie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych/inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi składający zapis.
Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Wraz z zapisem na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 inwestor może złożyć dyspozycję deponowania wszystkich Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartościowych. Składając dyspozycję deponowania inwestor podaje numer ww. rachunku oraz nazwę prowadzącego go banku lub biura maklerskiego. Dyspozycja deponowania jest nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, a jej wzór zawarty będzie na formularzu zapisu.
7.6 Działanie przez pełnomocnika
Subemitent usługowy oraz inwestorzy uprawnieni są do nabywania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) pisemne pełnomocnictwo szczególne zawierające umocowanie do dokonania czynności prawnych dotyczących nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i inwestora:
- dla osób fizycznych (pełnomocników): imię i nazwisko, dokładny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL bądź numer paszportu;
- dla osób prawnych (w imieniu których składany jest zapis): nazwę (firmę), adres, w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego, numer REGON lub numer właściwego rejestru w przypadku inwestorów zagranicznych;
- dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w imieniu których składany jest zapis): nazwę, adres, oznaczenie właściwego organu rejestrowego oraz numer właściwego rejestru, a w przypadku jego braku inny numer identyfikacyjny właściwy dla danego podmiotu;
2) dokument tożsamości pełnomocnika;
3) wypis z właściwego rejestru inwestora lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe informacje o inwestorze, z którego wynika jego status prawny i sposób reprezentacji.
Oryginał lub kopia dokumentu pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa powyżej, pozostają u Oferującego.
Podpis inwestora na pełnomocnictwie do złożenia zapisu musi być poświadczony przez notariusza lub złożony w obecności pracownika Oferującego z zastrzeżeniem, że możliwe jest odstąpienie od wskazanych form poświadczenia podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, o ile zostanie to zaakceptowane przez Oferującego.
Zwraca się uwagę, że dokument pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.
Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona.
7.7 Termin związania zapisem na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej
Termin związania zapisem składanym przez subemitenta usługowego upływa w dniu przydziału przez Emitenta Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na rzecz subemitenta usługowego albo w dniu ogłoszenia niedojścia oferty do skutku.
W przypadku inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego, termin związania zapisem upływa w dniu przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 przez subemitenta usługowego albo w dniu ogłoszenia niedojścia oferty do skutku.
7.8 Wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej
7.8.1 Wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez subemitenta usługowego.
Wpłata na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez subemitenta usługowego powinna być dokonana w PLN w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Emitenta zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową przed planowanym terminem przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 przez Emitenta.
Za wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 objętych zapisem złożonym przez subemitenta usługowego oraz ceny emisyjnej jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA2.
Informacja o numerze rachunku na jaki powinna być dokonana wpłata przez subemitenta usługowego dostępna będzie u Oferującego oraz Emitenta w okresie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
7.8.2 Wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego.
Wpłata na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego powinny być dokonywane w PLN w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 października 2003 r.do godz. 11.00 wpłynęła na rachunek subemitenta usługowego albo nie później niż pierwszą sesją ELIXIR-u w tym dniu.
Za wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 wskazanych w wystosowanym do danego inwestora Zaproszeniu do złożeniu zapisu, o którym mowa w pkt.7.4. niniejszego rozdziału oraz ceny jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA2 po jakiej będą one zbywane przez subemitenta usługowego (równej cenie emisyjnej Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2).
Informacja o numerze rachunku na jaki powinna być dokonana wpłata za Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego dostępna będzie u Oferującego oraz subemitenta usługowego w okresie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 oraz dodatkowo przekazana zostanie inwestorom w Zaproszeniu do złożenia zapisu.
7.8.3 Ogólne zasady rejestrowania wpłat. Zgodnie z Uchwałą Nr 396 KPWiG z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie stanowiska KPWiG co do zasad postępowania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w wypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem (Dziennik Urzędowy KPWiG Nr 6, poz. 197) KPWiG, w wypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, zaleca rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie:
- każdej jednorazowej wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu powyżej 20 000 PLN;
- również mniejszych wpłat, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczających w sumie kwotę 20 000 PLN;
- każdej wpłaty i polecenia przelewu, innych niż te, o których mowa powyżej, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, lub w celu ukrycia działań przestępczych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana (art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego). Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, oraz tryb postępowania banków w wypadkach, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z Uchwałą Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie trybu postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 40), banki zobowiązane są do prowadzenia rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza równowartość 10 000 EURO i przechowywania tych danych przez okres co najmniej 5 lat.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku Banki zobowiązane są do zamieszczania w rejestrze wpłat danych pozwalających na identyfikację osób dokonujących wpłat oraz osób, na rzecz których wpłaty są dokonywane. Ponadto zobowiązane są zamieścić dane dotyczące banków oraz numerów rachunków bankowych związanych z transakcją, o ile występują, dane dotyczące rodzaju transakcji, kwoty i waluty transakcji oraz daty dokonania transakcji, a także dane dotyczące pracownika banku, który dokonał rejestracji.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) instytucje obowiązane tj. m.in. domy maklerskie zobowiązane są m.in. dokonywać rejestracji transakcji, których równowartość przekracza 10 000 EURO zarówno przeprowadzanych w pojedynczej operacji, jaki i w ramach kilku operacji powiązanych oraz wszelkich innych transakcji - bez względu na wartość wpłaty, jeżeli okoliczności transakcji wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych źródeł lub źródeł nieujawnionych w celu dokonania rejestracji dokonuje się identyfikacji, która obejmuje:
- w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie następujących danych osoby dokonującej transakcji: cech dokumentu, stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), imienia i nazwiska osoby składającej dyspozycję (zlecenie), obywatelstwa, adresu, numeru PESEL, (lub kodu kraju w przypadku paszportu), a odnośnie osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - imienia, nazwiska oraz adresu;
- w przypadku osób prawnych - zapisanie: aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres osoby prawnej oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, jak również danych określonych w pkt. powyżej, dotyczących osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną;
- w przypadku jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej - zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, jak również danych określonych w pkt. powyżej, dotyczących osoby fizycznej reprezentującej jednostkę organizacyjną; Identyfikacja dotyczy także beneficjantów transakcji i obejmuje ustalenie i zapisanie ich tożsamości oraz adresu.
7.9 Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej
7.9.1 Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na rzecz subemitenta usługowego.
Podstawę przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 subemitentowi usługowemu stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony - zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii - zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2.
Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 przydzielone zostaną subemitentowi usługowemu w liczbie zgodnej ze złożonym zapisem.
Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na rzecz subemitenta usługowego dokonany będzie przez Emitenta w dniu zakończenia subskrypcji tj. w dniu 23 października 2003r., będącym jednocześnie ostatecznym terminem wnoszenia wpłat przez subemitenta usługowego oraz przez inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału przez Emitenta, stosowna informacja przekazana zostanie Oferującemu oraz subemitentowi usługowemu. Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2, które nie zostaną prawidłowo subskrybowane i opłacone, nie pomniejszają ogólnej puli Hipotecznych Listów Zastawnych, które mogą być wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 7 ZWZA z dnia 7 marca 2002 r. i będą mogły być uwzględnione przez Emitenta w ofertach kolejnych serii Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach Programu.
7.9.2 Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 nabywanych przez inwestorów od subemitenta usługowego.
Podstawę przydziału inwestorom Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 nabywanych od subemitenta usługowego stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony - zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii - zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2.
Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 przydzielone zostaną inwestorom przez subemitenta usługowego w liczbie zgodnej ze złożonymi zapisami. Przydział inwestorom Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 dokonany będzie przez subemitenta usługowego po uprzednim zarejestrowaniu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w KDPW na koncie subemitenta usługowego, w następstwie dokonania na jego rzecz przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 przez Emitenta. Intencją jest, aby rejestracja Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w KDPW na koncie subemitenta usługowego nastąpiła w najkrótszym terminie wynikających z regulacji KDPW - o ile to możliwe następnego dnia roboczego po Dniu Emisji. W tym samym dniu albo najpóźniej następnego dnia roboczego, subemitent usługowy dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na rzecz inwestorów, w następstwie czego zostaną one im zapisane na wskazanych przez nich na formularzach zapisu rachunkach papierów wartościowych.
Planowane jest, że przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 dokonany zostanie nie później niż w terminie 3 dni roboczych po Dniu Emisji tj. nie później niż w dniu 28 października 2003r. Zwraca się jednakże uwagę, że w przypadku przedłużenia się okresu rejestracji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 w KDPW, termin ich przydziału inwestorom może zostać odpowiednio przesunięty.
W przypadku dokonania przez inwestora wpłaty niepełnej, subemitent usługowy ma prawo przydzielić Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, jednakże nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, o której mowa w pkt. 7.10. niniejszego rozdziału.
W sytuacji, gdy Hipoteczne Listy Zastawne danej serii nie zostaną przydzielone przez Emitenta subemitentowi usługowemu, konsekwentnie Hipoteczne Listy Zastawne tej serii nie będą również przydzielane inwestorom przez subemitenta usługowego.
7.10 Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub dokonania wpłaty niepełnej w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej 7.10.1 Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub dokonania wpłaty niepełnej przez subemitenta usługowego
Niedokonanie przez subemitenta usługowego pełnej wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii spowoduje, że Emitent nie dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na rzecz subemitenta usługowego. W przypadku dokonania przez subemitenta usługowego wpłaty niepełnej, Emitent ma prawo przydzielić Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty.
7.10.2 Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub dokonania wpłaty niepełnej przez inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego
Niedokonanie przez inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii pełnej wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nabywane od subemitenta usługowego spowoduje, że subemitent usługowy nie dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 na rzecz danego inwestora oraz może spowodować na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność odszkodowawczą danego inwestora wobec subemitenta usługowego. W przypadku dokonania przez inwestora wpłaty niepełnej, subemitent usługowy ma prawo przydzielić Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, jednakże nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, o której mowa powyżej.
7.11 Rozliczenia wpłat na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej
W przypadku dokonania przez subemitenta usługowego wpłaty w kwocie wyższej niż wynikająca z zasad opisanych w niniejszym Prospekcie Serii, nadpłacone środki zostaną niezwłocznie zwrócone przez Emitenta na rachunek wskazany przez subemitenta usługowego na formularzu zapisu, zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową.
W przypadku dokonania przez inwestora nabywającego Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 od subemitenta usługowego wpłaty w kwocie wyższej niż wynikająca z zasad określonych w niniejszym Prospekcie Serii, nadpłacone środki zostaną zwrócone przez subemitenta usługowego - bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań - na rachunek wskazany przez inwestora na formularzu zapisu, w terminie trzech dni roboczych od dnia przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
7.12 Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot
W odniesieniu do Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 oferowanych przez Emitenta subemitentowi usługowemu niedojście do skutku oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 może nastąpić w przypadku, gdy w określonym w niniejszym Prospekcie Serii terminie przydziału Emitent nie dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 subemitentowi usługowemu. W takim przypadku wpłacone środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone przez Emitenta na rachunek wskazany przez subemitenta usługowego na formularzu zapisu, zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową. Zwraca się jednakże uwagę, że w sytuacji należytego subskrybowania i opłacenia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 - zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii - Emitent nie ma możliwości odstąpienia od ich przydziału na rzecz subemitenta usługowego.
W odniesieniu do Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 oferowanych do nabycia inwestorom przez subemitenta usługowego niedojście do skutku oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 mogłoby nastąpić w przypadku, gdy w terminie określonym w niniejszym Prospekcie Serii subemitent usługowy nie dokonałby przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 inwestorom. Jednakże zgodnie z opisanymi w niniejszym rozdziale zasadami Oferty w Trybie Subemisji Usługowej, subemitent usługowy nie ma możliwości odstąpienia od dokonania przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 inwestorom, w sytuacji gdy przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 został uprzednio dokonany przez Emitenta subemitentowi usługowemu.
W przypadku nie dokonania przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 przez Emitenta subemitentowi usługowemu, konsekwentnie Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 nie zostaną również przydzielone inwestorom przez subemitenta usługowego. W takim przypadku wpłacone przez inwestorów środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunki wskazane na formularzach zapisów - bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań - jednak nie później niż w terminie trzech dni roboczych od planowego terminu przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2.
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
7.13 Odstąpienie od przeprowadzenia oferty lub jej odwołanie.
Do czasu rozpoczęcia subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2, o czym niezwłocznie poinformuje w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Hipoteczne Listy Zastawne serii PA2 będące przedmiotem oferty, co do której Emitent podjął decyzję o jej odwołaniu, nie pomniejszają ogólnej puli Hipotecznych Listów Zastawnych, które mogą być wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 7 ZWZA z dnia 7 marca 2002 r. i będą mogły być uwzględnione przez Emitenta w ofertach kolejnych serii Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach Programu.
8 Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta Łączna wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego Dzień Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2 tj. na dzień 30 września 2003 r. wynosiła 1.341.115.911 zł.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2.
Prognozowana suma zadłużenia z tytułu obligacji, hipotecznych listów zastawnych, kredytów, pożyczek według stanu na dzień 10 października 2003r. wynosiła 2.864.013.076 zł.
9 Nazwa i siedziba Oferującego Oferującym Hipoteczne Listy Zastawne w publicznym obrocie jest:
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49
tel. (0-prefix-22) 697 49 00
fax (0-prefix-22) 697 49 44
www.brebrokers.com.pl
10 Wtórny obrót Hipotecznymi Listami Zastawnymi Serii PA2
Uchwałą Nr 35/03 Zarządu Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 12 marca 2003 roku Hipoteczne Listy Zastawne zostały dopuszczone do obrotu na rynku CeTO. Zarząd Emitenta przewiduje, że pierwsze notowanie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA2 odbędzie się dnia 27 października 2003 roku.
11 Daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania
Raport okresowy zawierajacy Raport z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. wraz z opinią biegłego rewidenta został przekazany w dniu 24 czerwca 2003r.
12 Inne informacje
12.1
OŚWIADCZENIE POWIERNIKA
W wykonaniu postanowień art. 7 ust 2 w związku z art. 6 pkt 9 Ustawy o Listach Zastawnych ja, Karol Szwarc jako Powiernik RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA stwierdzam, że emisja serii PA2 hipotecznych listów zastawnych, których dotyczy niniejszy Prospekt Serii jest zabezpieczona przez Emitenta zgodnie z Ustawą o Listach Zastawnych. Emitent dokonał stosownych wpisów w rejestrze zabezpieczeń listów zastawnych. Stwierdzam także, że emisja serii PA2 hipotecznych listów zastawnych nie naruszy limitów określonych w art. 18 Ustawy o Listach Zastawnych wedłu stanu na dzień 10 października 2003r.
Warszawa dnia 15 października 2003 r.
_________________________________
Karol Szwarc - Powiernik
12.2 Dane BRE Banku SA:
BRE Bank SA
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
Departament Rynków Finansowych
tel. (22) 829 02 03
fax (22) 829 02 45 tel. (22) 829 12 05 tel. (22) 829 02 46 tel. (22) 829 02 51 tel. (22) 829 07 54
fax (22) 829 02 62
Załącznik
Definicje i skróty
CeTO
Regulowany rynek pozagiełdowy prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Spółka Akcyjna Centralna Tabela Ofert
Centralna Tabela Ofert S.A. z siedzibą w Warszawie - spółka prowadząca regulowany rynek pozagiełdowy.
Deklaracje
Deklaracje nabycia Listów Zastawnych danej serii składane przez inwestorów w procesie budowy "Księgi Popytu", na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt.10 Prospektu oraz pkt.7 Prospektu Serii. Dz. U.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Emitent, RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SA
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SA, z siedzibą w Warszawie emitent Hipotecznych Listów Zastawnych.
EUR
Jednostka monetarna Unii Europejskiej.
KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
KPWiG
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Oferujący, DI BRE Banku S.A.
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49.
PLN, zł, złoty
Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1974 roku - o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.).
Powiernik
Osoba powołana przez Komisję Nadzoru Bankowego na wniosek rady nadzorczej banku hipotecznego w celu zapewnienia bieżącej kontroli prawidłowości zabezpieczenia Listów Zastawnych zgodnie z Ustawa o Listach Zastawnych.
Prawo Bankowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
Prawo Dewizowe
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z póź. zm.).
Program, Program Emisji, Program Listów Zastawnych
Oznacza powtarzające się emisje Hipotecznych Listów Zastawnych emitowanych w ramach jednej lub wielu serii przez Emitenta na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2002 r.
Prospekt, Prospekt Emisyjny
Dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, obejmujacy Program Listów Zastawnych.
Prospekt Serii
Niniejszy prospekt emisyjny Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA2 wraz z jego uzupełnieniami.
Rozporządzenie o Prospekcie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. (Dz. U. Nr 139, poz. 1568, z późn. zm.).
USD
Jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ustawa o Listach Zastawnych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.).
Ustawa o Obligacjach
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.).
Warunki Emisji
Warunki emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, zawarte w Rozdziale III pkt 1 Prospektu Prorgamu Listów Zastawnych.
Zaproszenie
Zaproszenie do złożenia zapisów na Listy Zastawne danej serii wystosowane do inwestora na podstawie złożonej przez niego Deklaracji, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III pkt 10 Prospektu oraz pkt.7 niniejszego Prospektu Serii.
Zarząd, Zarząd Spółki
Zarząd RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SA.
ZWZA, WZ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/19/2003 w sprawie uzupełnienia treści Prospektu emisyjnego hipotecznych... - część 2