RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/28/2003 w sprawie zwołania NWZA i przekazania projektów uchwał

opublikowano: 01-12-2003, 17:12

RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/28/2003 w sprawie zwołania NWZA i przekazania projektów uchwał RB/28/2003 W SPRAWIE ZWOŁANIA NWZA I PRZEKAZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zarząd RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA. w Warszawie zwołuje na dzień 16 grudnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w obrocie publicznym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki podaje także do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2003 roku
w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w obrocie publicznym.
Na podstawie par 14 pkt 7 Statutu RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego S.A. ("Bank Hipoteczny") oraz art. 12 pkt 4 i art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 99, poz. 919 z późn. zm) w związku z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz 1300) ("Ustawa o Obligacjach) uchwala co następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie Banku Hipotecznego wyraża zgodę na emisję przez Bank Hipoteczny do 1.000.000 (słownie sztuk: jednego miliona) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każdy lub wielokrotność tej kwoty i łącznej wartości do 1.000.000.000,- zł (słownie złotych: jeden miliard) ("Listy Zastawne"). Listy Zastawne mogą być emitowane także w EUR lub USD, w którym to przypadku jednostkowa wartość nominalna Listu Zastawnego będzie wynosiła 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) EUR albo USD każdy lub wielokrotność tej kwoty, a łączna wartość Listów Zastawnych danej serii emitowanych w EUR albo USD zostanie, w celu obliczenia, czy ich emisja nie stanowi przekroczenia limitu określonego powyżej, przeliczona na złote, po kursie określonym w pkt 5(b) poniżej.
2. Emisja Listów Zastawnych nastąpi w drodze proponowania nabycia Listów Zastawnych w sposób wskazany w art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach i określony w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) ("Prawo o Publicznym Obrocie") i stanowiący publiczny obrót w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie.
3. Proponowanie nabycia Listów Zastawnych odbywać się będzie w ramach powtarzających się emisji Listów Zastawnych przez okres 7 lat ( "Program Emisji Listów Zastawnych").
4. Emitowane w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, Listy Zastawne nie będą miały formy dokumentu.
5. Upoważnia się Zarząd Banku Hipotecznego do:
a) oznaczenia serii, liczby i jednostkowej wartości nominalnej Listów Zastawnych poszczególnych emisji Listów Zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych oraz terminów tych emisji, z tym że ostatni dzień rozpoczęcia emisji Listów Zastawnych nie może przypadać po dniu 31.12.2010 roku,
b) ustalenia wartości serii emitowanej w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w EUR lub USD na podstawie średniego kursu NBP z dnia podjęcia przez Zarząd Banku Hipotecznego uchwały w sprawie emisji danej serii Listów Zastawnych; w przypadku braku możliwości ustalenia średniego kursu NBP w dniu podjęcia przez Zarząd Banku Hipotecznego uchwały w sprawie emisji danej serii Listów Zastawnych, wartość serii emitowanej w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych będzie ustalona na podstawie ostatniego publikowanego takiego kursu odpowiednio dla EUR lub USD,
c) określenia praw i obowiązków Banku Hipotecznego i nabywców Listów Zastawnych oraz terminów, od których prawa te przysługują oraz terminów, od których obowiązki te powinny być realizowane, w tym wysokość oprocentowania lub sposób jego ustalania, terminów od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania oraz terminów i zasad wykupu Listów Zastawnych,
d) ustalenia ceny emisyjnej oferowanych Listów Zastawnych albo sposobu jej ustalenia dla poszczególnych emisji Listów Zastawnych przeprowadzanej w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych,
e) z zastrzeżeniem art. 12 ust 1 i 2 Ustawy o Obligacjach - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Listów Zastawnych, podstawowych zasad ich dystrybucji i przydziału,
f) zawarcia umowy o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną z podmiotami i na warunkach określonych przez Zarząd Banku Hipotecznego,
g) określenia pozostałych warunków emisji Listów Zastawnych poszczególnych serii nie zawartych w niniejszej uchwale.
6. Upoważnia się Zarząd Banku Hipotecznego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wprowadzenia Listów Zastawnych do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Spółkę Akcyjną Centralna Tabela Ofert lub na innym wybranym przez Zarząd rynku regulowanym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.
Na podstawie §14 pkt 8 Statutu RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA uchwala się co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na to aby termin realizacji praw z Obligacji o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7.03.02r. w sprawie emisji obligacji był nie dłuższy niż 24 miesiące.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data sporządzenia raportu: 01-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/28/2003 w sprawie zwołania NWZA i przekazania projektów uchwał